Faktablad

Faktabladen belyser arbetsskade- och arbetsmiljöproblematik och tas fram av Arbetsmiljöverkets Statistik- och analysenhet.

Listade efter publicering

Arbetsolyckor med cyklar och sparkcyklar , korta arbetsskadefakta Nr 6/2019

 • 10 december 2019

Fall på samma nivå, korta arbetsskadefakta Nr 5/2019

 • 14 november 2019

Hot och våld inom grund- och gymnasieskola, korta arbetsskadefakta Nr 4/2019

 • 15 oktober 2019

Kränkande särbehandling, korta arbetsskadefakta Nr 3/2019

 • 3 oktober 2019

Unga i arbete, korta arbetsskadefakta Nr 2/2019

 • 10 juni 2019

Organisatoriska och social orsaker, korta arbetsskadefakta Nr 1/2019

 • 22 mars 2019

Fallolyckor - Fallolyckor, korta arbetsskadefakta Nr 3/2018

 • 12 december 2018

Faktablad - Byggverksamhet, korta arbetsskadefakta Nr 2/2018

 • 14 november 2018

Faktablad - Fysisk belastning i arbete, korta arbetsskadefakta Nr 1/2018

 • 2 november 2018

Faktablad - Stegar, korta arbetsskadefakta Nr 6/2017

 • 21 december 2017
Mellan åren 2012 och 2016 har drygt 3 000 anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av flyttbara stegar inkommit till Försäkringskassan. Ingen tydlig trend bland anmälningarna har visats under denna period. 87 procent av anmälningarna har inkommit från män och 13 procent från kvinnor...

Faktablad - Äldreomsorgen, korta arbetsskadefakta Nr 5/2017

 • 12 december 2017
Tunga lyft samt fallolyckor är de vanligaste orsakerna bakom de anmälningar om arbetsolycka som har lett till sjukfrånvaro inom branschen äldreomsorg. Psykosociala faktorer såsom t.ex. problem i relationerna med överordnade och kollegor samt alltför mycket arbete är de vanligaste orsaker bakom an...

Faktablad - Lastbils- och långtradarförare, korta arbetsskadefakta Nr 4/2017

 • 23 november 2017
Under perioden 2012-2016 har lastbils- och långtradarförare anmält 7 138 arbetsskador,9 procent av anmälningarna avser kvinnor och 91 procent män. 36 dödsolyckor bland lastbils- och långtradarförare har inträffat under samma period. Cirka 27 procent av anmälningar om arbetsskador avser lastbils- ...

Faktablad - Hot och våld, korta arbetsskadefakta Nr 3/2017

 • 21 november 2017
Hot och våld anmäls ofta av säkerhets-, vård- och omsorgspersonal. Andra grupper som är utsatta är till exempel anställda inom skola, barnomsorg och kollektivtrafik.

Faktablad Stress och hög arbetsbelastning, korta arbetsskadefakta Nr 2/2017

 • 14 februari 2017
Drygt hälften av alla sysselsatta i yrket, 53 procent, säger att de har alldeles för mycket att göra. Det är vanligare att kvinnor än män upplever en för hög arbetsbelastning. De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär under 2016, för både kvinnor och män, var stress och psykiska påfres...

Faktablad om undersköterskor, korta arbetsskadefakta nr 1/2017

 • 31 januari 2017
Hot och våld är en av de främsta anledningarna till anmälningar om arbetsskador bland undersköterskor. Mer än var annan undersköterska uppger att de blivit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet under de senaste 12 månaderna. Mellan 2011 och 2015 har antalet anmälningar om arbetsolyckor med...

Faktablad om vägtrafik, korta arbetsskadefakta, Nr 5/2016

 • 27 december 2016
Under 2015 har antalet anmälningar arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom vägtrafik ökat med 38 procent jämfört med år 2011.

Blåljusbranscher, faktablad om arbetsmiljöstatistik, nr 4/2016

 • 15 december 2016
Poliser anmälde flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro under perioden 2011-2015 och den vanligaste orsaken var hot och våld. Poliser anmälde även flest arbetssjukdomar, den främsta orsaken var för hög arbetsbelastning. Säkerhetsverksamheten stod för flest anmälningar om både fysiskt våld och hot.

Fallolyckor, faktablad om arbetsmiljöstatistik, nr 3/2016

 • 13 december 2016
De siffror som redovisas avser anmälningar till Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken. När en arbetsolycka inträffat har något hänt som avvikit från hur arbetet normalt utförs. Det kan vara den drabbade själv eller någon annan på arbetet som betett sig annorlunda men det kan också vara...

Socialsekreterare - Korta arbetsskadefakta Nr 2-2016

 • 20 november 2016
Arbetsmiljöverkets statistik visar att hot och våld är en av de främsta anledningar till anmälningar om arbetsskador inom yrket socialsekreterare och att mer än var tredje person uppger att de blivit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet. Under 2015 har antalet anmälningar om arbetssjukdom...

Personaluthyrning, faktablad om arbetsmiljöstatistik, nr 1/2016

 • 5 september 2016
Över 30 procent av de anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro och de anmälda arbetssjukdomarna i branschen personaluthyrning 2011–2015 avsåg personer under 25 år. 24 procent av anmälningarna gjordes av kvinnor och 76 procent av män. 88 procent av anmälningarna var arbetsolyckor med sjukfrånvaro ...

Arbetsolyckor som leder till dödsfall, faktablad om arbetsmiljöstatistik, nr 7/2015

 • 30 november 2015
Antalet arbetsolyckor bland sysselsatta1 som leder till dödsfall minskade under åren 1995 – 2014. De omkomna var främst män och under perioden steg medianåldern på de förolyckade från 47 år till 54 år.

Sociala och organisatoriska orsaker, faktablad om arbetsmiljöstatistik, nr 6/2015

 • 21 september 2015
Anmälningar av arbetssjukdom med sociala och organisatoriska orsaker har ökat med drygt 70 procent mellan 2010 och 2014, vilket är betydligt mer än för alla orsaker sammantaget.

Arbete med berg, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 5/2015

 • 14 september 2015
Risken för arbetsolyckor var högre inom bergshantering än risken för genomsnittet av samtliga branscher. Ras eller fallande föremål var den vanligaste olycksorsaken bland män och fallolyckor den vanligaste olycksorsaken bland kvinnor.

Arbetsbelastning, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 4/2015

 • 1 april 2015
Arbetssjukdom orsakad av hög arbetsbelastning anmäls mer än dubbelt så ofta av kvinnor som av män.

Byggbranschen, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 3/2015

 • 2 mars 2015
Byggbranschen anmäler fler arbetsolyckor med sjukfrånvaro än snittet för samtliga branscher.

Grund- och gymnasieskolan, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 2/2015

 • 2 februari 2015
Konflikter och besvär till följd av stress och psykiska påfrestningar är inte ovanligt inom grund- och gymnasieskolan.

Socialsekreterare, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 1/2015

 • 1 januari 2015
Arbetsmiljöverkets undersökningar visar att mer än var tredje person inom yrket som socialsekreterare uppger att de blivit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet.

Post- och kurirverksamhet, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 10/2014

 • 1 oktober 2014
Jämfört med genomsnittet för samtliga branscher anmäler post- och kurirverksamhet dubbelt så många arbetsrelaterade sjukdomar och nästan tre gånger så många arbetsolyckor med sjukfrånvaro.

Restaurangbranschen, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 9/2014

 • 1 september 2014
Av alla branscher är restaurangbranschen den bransch vars sysselsatta i högst utsträckning uppger att de är uttröttade efter jobbet samt upplever mest kroppslig smärta av olika slag.

Personförflyttningar, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 8/2014

 • 1 augusti 2014
Personförflyttningar leder till många belastningsolyckor, framförallt inom äldrevården.

Omsorg och sociala tjänster, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 7/2014

 • 1 juli 2014
Belastningsolyckor och fallolyckor är vanligaste orsaker bakom de anmälningarna av arbetsolycka som har lett till sjukfrånvaro inom näringsgrenen.

Kränkande särbehandling, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 6/2014

 • 2 juni 2014
Under 2013 anmäldes totalt ca 11 000 arbetssjukdomar till Försäkringskassan. I omkring 900 av anmälningarna har kränkande särbehandling uppgetts vara en orsakande faktor.

Belastning i arbete, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 5/2014

 • 1 maj 2014
Belastningsfaktorer är vanligaste orsak till anmälda arbetssjukdomar och en av de vanligaste orsakerna till anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro.

Farliga maskiner, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 4/2014

 • 1 april 2014
Trucken är den maskin som är inblandad i flest anmälningar om arbetsolycka som leder till sjukfrånvaro.

Tillverkningsindustrin, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 3/2014

 • 3 mars 2014
Tillverkningsindustrin står för en stor andel av antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro i förhållande till industrins storlek.

Transportbranschen, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 2/2014

 • 3 februari 2014
Transportbranschen står för en stor andel av antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro i förhållande till branschens storlek.

Äldre i arbetslivet, faktablad om arbetsmiljöstatistik, nr 1/2014

 • 1 januari 2014
Knappt 20 procent av alla sysselsatta (16–64 år) är äldre, dvs. 55 år eller mer. Det är ungefär samma andel äldre för kvinnor som för män.

Hot och våld, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 8/2013

 • 1 augusti 2013
Hot och våld anmäls ofta av säkerhets-, vård- och omsorgspersonal. Andra grupper som är utsatta är till exempel anställda inom skola, barnomsorg och kollektivtrafik.

Fordonsolyckor, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 7/2013

 • 1 juli 2013
Under 2012 har det anmälts 851 arbetsolyckor som orsakats av fordon såsom lastbil, buss, personbil, paket/ varubil och andra lätta fordon.

Byggverksamhet, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 6/2013

 • 3 juni 2013
Inom byggverksamhet är det vanligt att man utsätts för tunga lyft och påfrestande arbetsställningar, buller, vibrationer, kyla och damm.

Ungdomar i arbete, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 5/2013

 • 1 maj 2013
Ungdomar 16–24 år löper större risk än äldre att råka ut för arbetsolyckor med sjukfrånvaro.

Truckar, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 4/2013

 • 1 april 2013
Truck är den maskin som orsakar flest anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Mellan 2008 och 2012 har det anmälts 4 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro som orsakats av maskinella truckar.

Grund- och gymnasieskolan, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 3/2013

 • 1 mars 2013
Fallolyckor, hot och våld samt stress ligger bakom många anmälda arbetsskador inom grund- och gymnasieskolan.

Kvinnors och mäns arbetsmiljö inom kommunal hemtjänst och teknisk förvaltning, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 2/2013

 • 1 februari 2013
Utifrån anmälda arbetsskador framstår risken att råka ut för arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar ungefär lika stor inom hemtjänsten och teknisk förvaltning.

Fallolyckor, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 1/2013

 • 1 januari 2013
Under de senaste åren har fallolyckor varit näst vanligast bland orsaker till anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro.

Belastningsergonomi, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 4/2012

 • 2 april 2012
Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder.

Skogsbruk, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 3/2012

 • 1 mars 2012
Det sker många dödsolyckor inom skogsbruket, framför allt orsakade av motormanuell avverkning.

Unga i arbete, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 2/2012

 • 20 februari 2012
Ungdomar löper större risk än äldre att råka ut för arbetsolyckor. Under 2011 anmäldes drygt 3 800 arbetsskador (arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar). Under perioden 2006–2011 dog 36 ungdomar. De vanligaste orsakerna till arbetsolyckor är belastning, förlorad kontroll över handverk...

Kvinnors arbetsmiljö, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 1/2012

 • 2 januari 2012
Kvinnor svarar för en större andel av sjukfrånvaron än män och fler kvinnor än män tvingas avsluta sitt arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl.

Personaluthyrning, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 4/2011

 • 1 april 2011
30 procent av de anmälda arbetsolyckorna i bemanningsbranschen 2005–2010 rörde personer under 25 år.

Hot och våld vid myndighetsutövning, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 3/2011

 • 1 mars 2011
Arbetsmiljöverkets återkommande arbetsmiljöundersökningar visar att yrkesgruppen inom myndighetsutövning genomsnittligt löper större risk att drabbas av hot och våld.

Frisörer och hudterapeuter, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 10/2010

 • 1 oktober 2010
Frisörer och hudterapeuter anmäler oftare belastningsskador än andra yrken. Vanliga orsaker till skador är påfrestande arbetsställningar och repetitivt arbete.

Hälso- och sjukvård, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 9/2010

 • 1 september 2010
Hälso- och sjukvården anmäler oftare hot och våld samt överbelastning av kroppen än andra branscher.

Arbetsanpassning, faktablad om arbetsmiljöstatistik, nr 8/2010

 • 2 augusti 2010
19 procent av kvinnorna och 15 procent av männen i åldern 50 år eller mer tror att de inte kommer att kunna jobba kvar i sitt yrke till pensionen.

Grafiska branschen, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 7/2010

 • 1 juli 2010
Grafiska branschen anmäler oftare muskel- och ledbesvär än andra branscher. Vanliga arbetsskador är arbetsolyckor där en maskin är inblandad.

Detaljhandeln, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 6/2010

 • 1 juni 2010
Detaljhandeln anmäler oftare hot och våld än andra branscher och anmälningarna har ökat de senaste åren.

Trävarutillverkning, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 5/2010

 • 3 maj 2010
Inom trävarutillverkning anmäls oftare olyckor som uppstått genom förlorad kontroll över en maskin än i andra branscher.

Tillverkning av metallvaror och maskiner, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 4/2010

 • 1 april 2010
Var femte anställd uppgav att de nästan hela tiden utsätts för metallpartiklar eller annat oorganiskt damm. Detta är dubbelt så många som för hela tillverkningsindustrin.

Stål- och metallframställning, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 3/2010

 • 1 mars 2010
Stål- och metallframställning tillhör de mest drabbade branscherna i fråga om anmälda arbetsskador.

Livsmedelsindustrin, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 2/2010

 • 1 februari 2010
Inom livsmedelsindustrin anmäldes 2008 dubbelt så många arbetsskador per 1 000 sysselsatta som i genomsnittsbranschen.

Truckar, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 1/2010

 • 4 januari 2010
Truck är den maskin som orsakar flest anmälda arbetsolyckor. Mellan 2004 och 2008 har olyckor med truck ökat 10 procent.

Vibrationer, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 9/2009

 • 1 september 2009
Tre av fyra maskinförare är utsatta för helkroppsvibrationer, som förekommer när någon sitter, står eller ligger på ett vibrerande underlag.

Buller, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 8/2009

 • 3 augusti 2009
Bullerskador är den fjärde största gruppen av anmälda arbetssjukdomar.

Hot och våld, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 7/2009

 • 1 juli 2009
Hot och våld inom vården anmäls mycket av skötare,vårdare och sjukvårdsbiträden. Andra yrkesgrupper som är utsatta är till exempel lärare,bussförare och anställda inom detaljhandeln.

Arbetsmiljörisker vid bygginstallation och slutbehandling av byggnader, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 6/2009

 • 1 juni 2009
Inom bygginstallation och slutbehandling av byggnader är det vanligare än i andra branscher att utsättas för tunga lyft och påfrestande arbetsställningar.

Djur, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 5/2009

 • 1 maj 2009
Flest djurolyckor anmäls från jordbruket och dödsolyckorna orsakas av nötdjur. Annars är häst det djur som oftast är inblandat i olyckor.

Jordbruk, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 2/2009

 • 2 februari 2009
Arbetsolyckorna inom jordbruket minskar men dödsolyckorna är många och sjukfrånvaron är lång.

Poliser, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 1/2009

 • 1 januari 2009
Poliser anmäler oftare arbetsskador jämfört med andra yrkesgrupper. Anmälningar av psykosocial karaktär är vanligt speciellt bland manliga poliser.

Fall från höjd inom byggbranschen, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 6/2008

 • 2 juni 2008
Var femte fallolycka från höjd inträffar inom byggbranschen och olyckorna innebär ofta lång sjukfrånvaro.

Isocyanater, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 4/2008

 • 1 april 2008
I detta faktablad redovisas anmälda arbetssjukdomar där isocyanater har angetts som tänkbar orsak. Besvär i luftvägar och andningsorgan är det som anmäls oftast.

Lösningsmedel, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 3/2008

 • 3 mars 2008
Många olika lösningsmedel används i arbetslivet och orsakar arbetsskador. Ofta anges besvär från andningsorgan, hud och nervsystem i de arbetssjukdomar som anmäls.

Belastningsskador i livsmedelshandeln, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 2/2008

 • 1 februari 2008
I livsmedelshandeln arbetar omkring 70 000 personer (år 2006) varav nära 50 000 kvinnor. De flesta är sysselsatta i livsmedelsbutiker och en mindre del i stormarknader för livsmedel.

Statistik om hot och våld i skolan, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 1/2008

 • 1 januari 2008
Sammantaget tyder data på en viss ökning av hot och våld i grundskolan jämfört med början på 2000-talet.

Senast uppdaterad 2018-05-09