Skyltning, förvaring, och behållare - 20a, 21, 22 §§

Flera tunnor av plåt med olika typer av vätskor och oljor som innehåll

Skyltar där säkerheten så kräver

Sätt upp skyltar med faropiktogram invid områden, lokaler och inhägnader där så stora mängder farliga kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten. Skyltar med förbud, andra varningar och påbud ska också sättas upp där det behövs för säkerheten. Läs mer under rubriken skyltning nedan.

Säker förvaring

Vilka de farliga egenskaperna är avgör vad som behövs för en säker förvaring. Säkerhetsdatabladen ger rekommendationer om förvaringen av en farlig kemisk produkt.

Där kemiska riskkällor förvaras gäller

 • Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från förpackningarna.
 • Behållare ska förvaras åtskilda om de innehåller ämnen som tillsammans kan orsaka ökad risk.
 • Kontrollera regelbundet att behållarna inte läcker.

För förpackningar och behållare gäller

 • Förpackningen eller behållaren ska tåla de ämnen den innehåller och även den miljö där den står.
 • Förpackningen eller behållaren ska normalt vara försluten.
 • Säkerhetsutrustning ska finnas om det behövs, till exempel en säkerhetsventil.
 • Använd inte förpackningar som kan orsaka ohälsa eller olycksfall genom förväxling, till exempel läskflaskor.

Läs mer om förvaring och risker vid samförvaring nedan.

Skyltning – 20 a §

Skyltning behövs där de kemiska produkterna kan förvärra en brand eller ett läckage kan medföra hälsorisker.
Som varningsskylt för farliga kemiska produkter ska faropiktogrammet för den faroklass det gäller användas. Faropiktogram för lägre grad av farlighet får uteslutas. Om behållarnas märkning syns utifrån räcker detta. Fram till 1 juni 2019 får trekantiga gula och svarta varningsskyltar användas om de har samma symbol som faropiktogrammet enligt föreskrifterna om skyltar och signaler.

Varningsskylt för gasflaskor

Utanför ett utrymme där en gasflaska står uppställd ska det finnas en varningsskylt och även vid flaskans uppställningsplats om den inte är väl synlig. Som varningsskylt ska faropiktogrammet för gas under tryck användas. Skylten ska förses med tilläggstext, se nedan. Denna regel finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Kravet gäller inte vissa flasktyper som innehåller koldioxid.

Gasflaskor ─ förs i säkerhet vid brandfara

Varna och vägleda

Skyltar kan givetvis inte ersätta möjliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot riskerna och inte heller information. Skyltarnas uppgift är främst att varna och vägleda personer som inte stadigvarande arbetar i lokalen, till exempel räddningspersonal. Skyltar kan allt efter behov upplysa om rådande förbud eller påbud, varna för fara, markera första hjälpen-utrustning, utrymningsvägar och anordningar för brandförsvar.

Tillträde till en lokal kan tillfälligt förbjudas till exempel på grund av att den behandlats med en farlig kemisk produkt. Skyltarna kan då ange när det åter är riskfritt att gå in.

Skyltning kan vara en del i att uppfylla det generella aktsamhetskravet i 6 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Men det uttryckliga kravet på varnings- och förbudsskyltar vid yrkesmässig hantering av brandfarliga varor som fanns i Sprängämnesinspektionens föreskrifter om förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor (SÄIFS 1996:3) har upphävts. Specifika anvisningar om när varnings- och förbudsskyltar behövs finns i flera andra av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter, allmänna råd och handböcker.

Föreskrifter om arbetsplatsens utformning

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning finns regler om utformning av andra skyltar än faropiktogram.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Om förvaring och risker vid samförvaring - 21 §

Kemiska riskkällor bör förvaras i för ändamålet avsedda förråd som är anordnade så att inte spill sprids på ett farligt sätt.

Invallning kan behövas för till exempel brandfarliga, reaktiva och frätande kemiska produkter. Ett larm som är anslutet till en givare i invallningens botten kan varna vid läckage.

Reaktiviteten kan öka

Förhållandena under förvaringen som förändrad temperatur, förändrade ljusförhållanden, kontakt med vatten eller luft kan öka reaktiviteten för olika ämnen.

Etyleter är exempel på ett ämne som under påverkan av ljus förändras genom peroxidbildning, vilket ökar riskerna för explosion och brand. Att tillsätta stabiliseringsmedel kan behövas för att förebygga peroxidbildning.

Svåråtkomligt för barn och avskilt från livsmedel

Bestämmelser om förvaring av farliga kemiska produkter finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Hälsofarliga kemiska produkter ska förvaras så att de är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från livsmedel. På skolor och liknande är det därför önskvärt att farliga kemiska produkter hålls inlåsta i lämpligt skåp.

Lås in särskilt farliga kemiska produkter

Kemiska produkter som omfattas av tillståndskrav enligt 7-14 §§ i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer ska förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Med vissa undantag gäller dessa krav kemiska produkter som är akut giftiga eller starkt frätande samt cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska av farokategori 1A eller 1B. De gäller också vissa organtoxiska kemiska produkter. Läs mer i KIFS 2017:7.

Det är ofta nödvändigt att hålla sådana produkter inlåsta. Låst skåp är att föredra vid förvaring av små kvantiteter.

I industriell användning kan det vara tillräckligt att arbetslokalen hålls låst efter arbetstid. Detta förutsätter att obehöriga inte har tillträde till lokalen, vare sig de är anställda eller inte.

Brandfarliga och explosiva varor

Regler om förvaring av brandfarliga eller explosiva varor finns i:

 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor, SÄIFS 2000:2.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor, MSBFS 2016:3.
 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av organiska peroxider, SÄIFS 1996:4.
 • Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av väteperoxid, SÄIFS 1999:2.

Etylenoxid behöver särskilda säkerhetsåtgärder

Vid förvaring av vissa brandfarliga ämnen, till exempel vätskeformig etylenoxid, kan explosiv atmosfär bildas i utrymmet ovanför vätskan och det är då nödvändigt att ha syrefri inert gas i cisternen. Lämpliga gaser är i detta fall kväve eller koldioxid. Etylenoxid måste spädas till en halt under fyra procent för att lösningen inte ska avge brännbara ångor.

Åtskild förvaring av vissa ämnen

Det är viktigt att ta reda på om det innebär en risk att förvara olika ämnen tillsammans, till exempel hur de reagerar med varandra.

Vid bedömningen av vilka åtgärder som behövs är det viktigt att ta hänsyn till vilka mängder som ska förvaras, vilka reaktioner som kan inträffa och vilka riskerna är.

Ibland är åtgärden enkel, till exempel att hålla tillräckligt stort avstånd mellan behållarna. Andra åtgärder kan vara förvaring i separata skåp eller placering i separata rum som vid behov är invallade.

Exempel på när det kan finnas behov av åtskild förvaring av farliga ämnen finns i avsnittet om Farliga reaktioner.

Det kan medföra ökad risk att förvara ett mycket giftigt ämne i närheten av ett ämne som kan föranleda brand eller explosion.

I händelse av explosion kan större skador orsakas genom spridning av det giftiga ämnet än av själva explosionen.
Leverantörens säkerhetsdatablad ska enligt Reach-förordningen ge information om ämnen som tillsammans med produkten kan orsaka farliga reaktioner.

Riktlinjer för förvaring av mindre förpackningar

Riktlinjer för förvaring i skåp av kemiska produkter i förslutna burkar och flaskor, när den egna riskbedömningen inte anger annat
Farlighet/Produkt Frätande Dödliga samt
CMR-produkter*
Giftiga Skadliga Reaktions-
risker
Flyktig eller illaluktande vätska eller fast ämne Ventilerat
Spillbehållare
Säker placering
Ventilerat
Yttre skydd
Oåtkomligt
Ventilerat
Säker placering 
Oåtkomligt
Ventilerat Ventilerat
Separerat
Övriga vätskor Spillbehållare 
Säker placering
Yttre skydd
Oåtkomlig
Oåtkomligt   Separerat
Dammande pulver   Yttre skydd
Oåtkomligt
Oåtkomligt   Separerat
Fast ämne, ej dammande   Yttre skydd
Oåtkomligt
Oåtkomligt   Separerat

* CMR, Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande kemiska produkter.

Spillbehållare: Förpackningen placeras i en anordning som samlar upp eventuellt spill om flaskan skulle spricka.

Ventilerat: Ett skåp som är anslutet till frånluft och där fläkten går dygnet runt. Det finns skåp som är genomventilerade och skåp som är avsedda för undertryck. Dimensionerande luftflöden för skåpen är vanligen cirka 10-20 l/s. För skåp som är avsedda för undertryck, gäller värdet när skåpet är öppet.

Säker placering: Förpackningen placeras lågt så att man inte kan få kemikalien i ansiktet om man tappar den då den tas fram.

Yttre skydd: Förpackningen med den farliga kemikalien placeras i en lämplig ytterförpackning eller annat som även skyddar när förpackningen flyttas till den plats där den öppnas.

Oåtkomligt: Kemikalierna förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Detta uppnår man normalt genom att låsa skåpen, rummet eller området.

Separerat: Förpackningarna placeras så att en utspilld kemikalie inte kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Förvaring i olika skåp behövs om reaktionen kan orsaka en allvarlig skada.

För brandfarliga, oxiderande, explosiva kemikalier eller kemikalier som kan avge brandfarlig gas gäller dessutom reglerna om brandfarliga och explosiva varor som finns inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. På www.msb.se under Förebyggande/Brandfarligt och explosivt finns information om förvaring av brandfarliga varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-12