Ansvar för arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården

För att skapa en bra arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården är det viktigt att alla tar sitt ansvar.

Vem ansvarar för arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården?

De förtroendevalda politikerna har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ansvarar för att fördela arbetsmiljöuppgifterna med tillräckliga befogenheter och resurser. Det är viktigt att alla medarbetare vet vem de ska vända sig till när de har frågor om arbetsmiljön.

De förtroendevalda har det yttersta ansvaret

De förtroendevalda politikerna i fullmäktige och nämnderna har det yttersta ansvaret som arbetsgivare. Politikerna i fullmäktige ger förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet, och nämndpolitikerna ska se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten. 

När förändringar införs i verksamheten ska du som nämndpolitiker se till att en riskbedömning görs för att kunna förebygga risker som kan drabba olika yrkesgrupper i samband med förändringen. Som politiker ska du se till att det finns förutsättningar för chefer och arbetsledare att bedriva ett arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen. Sådana förutsättningar kan vara

  • befogenheter
  • resurser
  • kunskaper
  • kompetens.

Läs mer i broschyren ”Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor".

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor (ADI 563), broschyr

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren fördelar uppgifter för arbetsmiljöarbetet till andra, men det juridiska arbetsmiljöansvaret ligger alltid kvar hos arbetsgivaren. 

Det är viktigt att de personer som har ansvar för en arbetsmiljöuppgift även har tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper för uppgiften. Särskilt riskfyllda arbetsuppgifter kan kräva särskild utbildning eller träning. När arbetsmiljöuppgifter fördelas ska det vara tydligt vad uppdraget innebär och vilka resurser som finns för uppdraget, som till exempel utrustning, ekonomi och personal. 

Det är viktigt att samtliga medarbetare vet vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och vem de ska vända sig till med frågor.

Skyddsombudens ansvar

Skyddsombuden ska företräda de anställda i det systematiska arbetsmiljöarbetet och verka för en bra arbetsmiljö. De har inte samma formella ansvar som arbetsgivaren och väljs via sina fackförbund. Läs mer om ditt ansvar som skyddsombud.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Arbetstagarens ansvar

Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts. Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. 

För att arbetsmiljön ska bli så säker som möjligt är det viktigt att arbetstagaren är uppmärksam på arbetsgivarens instruktioner för hur man ska undvika hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar. En arbetstagare som bedömer att en arbetsuppgift kan medföra sådana belastningar ska berätta detta för arbetsgivaren.

Senast uppdaterad 2015-07-09