Frågor och svar om maskiner

En röjsåg med ett monterat trimmerhuvud (plastlina) faller inte in under definitionen av röjsåg enligt föreskrifterna om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1). Arbetsmiljöverket anser att en plastlina inte kan vara ett skärande verktyg.

Däremot omfattas den bland annat av föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4). Här finns till exempel krav på tillräckliga kunskaper och skydd för utkast.

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Nej, CE-märket har ingen tioårsgräns.

Certifieringsproceduren med bland annat CE-märkningen innebär att tillverkaren anser att en produkt överensstämmer med de direktiv som gäller vid den tidpunkt då den släpps ut på marknaden eller tas i drift.

Därefter ansvarar den som äger eller hyr en CE-märkt maskin för att den, så länge den används, uppfyller de krav för användning som gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift. (Jämför 3 § AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning.) Om maskinen behöver ändras får användaren se till att den även efter ändringen uppfyller gällande krav.

Tillverkaren eller dennes representant inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ansvarar för att tillverkningsdokumentationen förvaras och finns tillgänglig för behöriga myndigheter i minst tio år efter maskinens tillverkningsdatum eller, vid serietillverkning, den sist tillverkade maskinens tillverkningsdatum. (Se bilaga 7 i AFS 2008:3 Maskiner.)

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Ja, en tillverkare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, behöver ha en representant inom EES i de allra flesta fall. Om tillverkaren inte har någon representant inom EES så kommer myndigheterna att vända sig till den som importerat maskinen till EES-området.

Tillverkarens representant inom EES är särskilt utsedd för att se till att maskinen uppfyller de krav som finns angivna i direktivet från EU. Representanten ska ha sitt hem i en medlemsstat i EES.

Om en maskin som inte är avsedd för EES-marknaden köps av en importör eller slutanvändaren direkt från ett land utanför EES, så har köparen alla skyldigheter enligt EU:s maskindirektiv. Det innebär att importören ska ta fram tillverkningsdokumentation, utfärda försäkran om överensstämmelse, göra bruksanvisning och CE-märka maskinen innan den släpps ut på marknaden eller tas i drift. Importören/slutanvändaren kommer då att betraktas som tillverkare.

Om exempelvis en maskin som är avsedd för EES-marknaden köps av en importör eller slutanvändare direkt från ett land utanför EES, ska maskinen ha genomgått certifieringsproceduren enligt maskindirektivet från EU och det ska finnas en teknisk tillverkningsdokumentation.

För att få använda maskiner som inte är CE- märkta, tillverkade före 1995, gäller reglerna i 8 paragrafen i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Maskinföreskrifterna riktar sig till tillverkaren. Det är alltså mot tillverkaren som Arbetsmiljöverket kan rikta beslut om till exempel försäljningsförbud och produktåterkallelse. Arbetsmiljöverket kan inte rikta någon form av beslut direkt mot den person som har upprättat en försäkran om överensstämmelse. Det finns inte heller någon sanktionsavgift eller något straff som kan träffa denne personligen.

Den som upprättar en EG-försäkran om överensstämmelse gör det på uppdrag av tillverkaren, se 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner (AFS 2008:3) bilaga 2, avsnitt 1A, punkt 10.

Vad som sägs ovan om tillverkaren gäller även för tillverkarens representant.

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Nödstoppsanordningen ska bland annat ha klart identifierbara, klart synliga och lättåtkomliga manöverdon. Regler om nödstopp finns i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:03).

Det finns standarder inom området som tillverkare kan använda sig av för vägledning se SIS, SS-EN 13850 och SS-EN 60 204.

Maskiner (AFS 2008:3), föreskrifter

Swedish Standards Institute, SIS, webbplats, öppnas i nytt fönster

Säkerhetskomponenter är komponenter som tillverkaren avsett för montering på en maskin för att fullgöra en skyddsfunktion. Även komponenter som släpps ut separat på marknaden och som är avsedda för både säkerhet och drift ska betraktas som säkerhetskomponenter.

Exempel är:

 • nödstoppsanordningar
 • skydd för avtagbara kraftöverföringsaxlar
 • rök- eller dammutsugssystem till maskiner
 • skydd och deras fastsättningsanordningar
 • bullerskydd
 • överlastskydd
 • tvåhandsmanöveranordningar
 • överrullningsskydd (ROPS)

Den som säljer en begagnad maskin ska se till att den erbjuder betryggande säkerhet.

Om man säljer eller överlåter en maskin till en skrotfirma som har för avsikt att skrota den gäller inte kravet att säkerheten är betryggande. Det kan också finnas andra fall där motsvarande gäller. Exempelvis om en handlare ”byter in” en maskin när man köper en ny maskin. En handlare som har bytt in en maskin måste alltid följa bestämmelsen i 3 kap. 8 § arbetsmiljölagen om han säljer den vidare till någon för att användas.

Harmoniserade standarder är ett bra instrument för att bedöma om en maskin uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav i maskindirektivet. Men då måste du vara säker på att standarderna behandlar alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav för din maskin. I varje standard finns en bilaga Z där det framgår om den är harmoniserad under maskindirektivet.

Standarder är frivilliga att använda men ger en god vägledning om hur direktivet kan tillämpas i praktiken.

Nej. Skopan är ett verktyg och ska inte CE-märkas. Om man däremot monterar på en utrustning som ändrar grävmaskinens funktion, till exempel pålningsutrustning, så är det en utbytbar utrustning som ska CE-märkas.

Oavsett om du ska köpa en grävmaskin, gräsklippare eller en liten borrmaskin ska maskinen vara säker att använda. 
Kontrollera tre saker:

 1. Att det finns en försäkran om överensstämmelse som visar att reglerna uppfyllts.
 2. Att bruksanvisningen är på svenska.   
 3. Att det finns ett CE-märke på maskinen.