Projektera och bygga restaurang

Det är mycket som är viktigt att tänka på för att skapa en säker arbetsmiljö när man projekterar och bygger restauranger. Risker kan minskas och olyckor förebyggas om man redan vid projektering och byggande har den framtida arbetsmiljön i åtanke.

Informationen på de här sidorna berör flera yrkesgrupper:

  • byggherrar
  • projektörer
  • leverantörer
  • konsulter
  • installatörer
  • entreprenörer.

Att beakta arbetsmiljön i ett tidigt skede, både vid nybyggnation och om- eller tillbyggnad, ger de bästa förutsättningarna för att skapa bra arbetsförhållanden. Redan i planeringsfasen är det viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljökraven för till exempel utformning av arbetsutrymmen, placering av köksutrustning och val av arbetshöjd för olika uppgifter. Att rätta till brister i efterhand kan i många fall vara både tidskrävande och dyrt. Det är också svårare att genomföra ett fortlöpande arbetsmiljöarbete i arbetslokaler som har brister.

Byggherrar och projektörer har ansvar för att reglerna följs

Både byggherrar och projektörer har ansvar för att vid projekteringen se till att byggnaden uppfyller de regler som finns (enligt arbetsmiljölagen, kapitel 3, 6–7 §§).

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Risker kan förebyggas

Riskerna kan dock minskas och olyckor förebyggas om man redan vid projektering och byggande har den framtida arbetsmiljön i åtanke. Dessa sidor om förebyggande arbete ska ses som ett hjälpmedel vid nybyggnation eller renovering av restauranger.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Bild på omsaget av föreskriften "Arbetsplatsens utformning afs 2020:1"
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Du hittar även regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen.
Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2022-12-02