Ögonskydd, ögonspolning och nöddusch - 28, 29, 30 §§

Ögonskydd ska användas vid hantering där en kemisk riskkälla kan skada ögonen om riskerna för stänk eller översköljning inte helt kunnat tas bort genom andra åtgärder. Skyddet ska ha god funktion och passform.

Klassificering av produkter som skadar vid hud- och ögonkontakt, i föregående avsnitt

Vanligaste kemikalieolyckan

Stänk i ögonen är den vanligaste kemikalieolyckan som anmäls. Det beror ofta på att man inte insett att det finns risk för stänk och därför inte har ögonskydd. Men skador beror ibland också på att man använder skyddsglasögon med dålig funktion. Stänket kan komma från sidan eller så kan det rinna ner från pannan.

En vanlig olycka är också att en vätska som skadar ögonen sprutar ut från en pump eller ledning när den tas isär för reparation. En trycksatt utrustning ska alltid göras trycklös och dräneras innan den tas isär, om det är tekniskt möjligt. Ögonskydd behövs dessutom om vätskan kan skada ögonen.

Flera typer av ögonskydd

Det finns flera typer av ögonskydd. Mot stänk av kemiska ämnen är korgglasögon med täckta ventilationshål, ansiktsskärm (visir), huva eller helhjälm lämpliga skydd.

I vissa arbeten är det viktigt att välja ett ögonskydd som inte ökar olycksrisken genom att begränsa synfältet. För många är det viktigt att kunna använda vanliga glasögon under skyddet.

Ögonspolning ska finnas där det finns risk för stänk

En lättåtkomlig ögonspolningsanordning ska finnas vid verksamheter där det finns risk för stänk av ämnen som kan skada ögonen. Läs mer i föreskrifterna om första hjälpen och krisstöd 9 § (AFS 1999:7) Anordningen ska ge effektiv och varaktig spolning som hindrar fortsatt skadeutveckling. Funktionen ska kontrolleras regelbundet. Vid behov ska man komplettera med ögonspolflaskor eller sprayflaskor.

Ögonspolningsanordningen ska normalt vara fast ansluten och kunna ge tempererat vatten, se föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1.

Det är viktigt att kontaktlinser tas ut vid ögonsköljningen eftersom de hindrar effektiv ögonspolning och därmed kan förvärra en eventuell ögonskada.

Nödduschen ska vara lättåtkomlig

Skylt - nöddusch
En lättåtkomlig nöddusch ska finnas vid verksamheter där det finns risk att bli översköljd av ämnen som kan skada huden eller lätt tas upp genom denna samt där det finns risk för brand i kläderna. 

Regler i första hjälpen och krisstöd

Regler om utformning av nöddusch och ögonspolning finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:07.

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna handlar om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Föreskrifterna gäller i all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen.
Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Bild på omsaget av föreskriften "Arbetsplatsens utformning afs 2020:1"
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Du hittar även regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen.
Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-07-10