Regler för hantering av brandfarliga och explosiva varor

Regler om brandfarliga varor finns i lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt i författningssamlingarna inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarområde.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd krävs

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor ska ha tillstånd – undantag för till exempel liten mängd finns dock. Se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter, MSBFS 2013:3, om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Föreståndare, riskutredning

Den som bedriver tillståndspliktig hantering ska utse en föreståndare som ska se till att verksamheten bedrivs enligt gällande regler och göra en utredning av riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Detta enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Brandfarlig vätska och brandfarlig gas

För hanteringen gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter, SÄIFS 2000:2, om hantering av brandfarliga vätskor och Sprängämnesinspektionens föreskrifter, SÄIFS 1998:7, om brandfarlig gas i lös behållare. Regler om skydd mot potentialskillnad finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter, MSBFS 2018:3, om cisterner och anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

Statisk elektricitet

Råd om skydd mot statisk elektricitet finns i Svensk standard, SS 421 08 22 (1) Potentialutjämning i riskområden med explosiv gasblandning.

Explosionsfarlig miljö

Regler om hantering där explosionsfarlig atmosfär kan uppstå finns i Statens räddningsverks föreskrifter, SRVFS 2004:7, om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö. Där finns angivet när lokal, utrymme, del av utrymme eller liknande ska klassas som explosionsfarligt område.

Krav på utrustning

Regler om utförande av utrustning som är avsedd att användas i explosionsfarlig miljö finns i våra föreskrifter om utrustningar för explosionsfarlig miljö.

Regler om vilken elektrisk utrustning som ska väljas vid hantering av brandfarliga varor finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av elektriska starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2008:1).

Föreskrifter, Elsäkerhetsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-12