Mikrobiologiska säkerhetsbänkar

I laboratorier där det finns risk för att skadliga mikroorganismer blir luftburna under arbetet kan man behöva använda en mikrobiologisk säkerhetsbänk.

Även vid arbetsmoment som via luften kan sprida smittämnen som normalt inte smittar via droppar eller är luftburna, behövs en mikrobiologisk säkerhetsbänk.

Det finns olika typer av bänkar

Mikrobiologiska säkerhetsbänkar finns i tre olika klasser: klass I, klass II och klass III. Vilken mikrobiologisk säkerhetsbänk som man ska välja beror på:

 • vilka risker som finns med arbetet
 • egenskaper hos smittämnena
 • vilken typ av arbetsuppgift man ska utföra.

Vilken klass och vilken typ av mikrobiologisk säkerhetsbänk som behövs, ska framgå av utredningen och riskbedömningen.

Ibland används begreppet ”LAF-bänk” synonymt med ”mikrobiologisk säkerhetsbänk”. En mikrobiologisk säkerhetsbänk kan vara av typen ”LAF-bänk”, men det finns andra sådana bänkar som inte skyddar den som arbetar i bänken, bara det som finns i bänken – en så kallad sterilbänk. Då är det inte frågan om en mikrobiologisk säkerhetsbänk. Därför är det viktigt att i sina instruktioner alltid precisera vilken slags bänk det är frågan om, för att den som arbetar i bänken ska veta att det verkligen är en bänk avsedd för personskydd. Använd hellre förkortningen ”MSC” för ”Microbiological safety cabinet”.

Lär ut hur man arbetar vid en säkerhetsbänk

Laboratoriepersonalen bör ha kännedom om vilka faktorer som är viktiga för att den mikrobiologiska säkerhetsbänken ska användas och fungera som avsett. Sådana faktorer är till exempel:

 • att arbeta med lugna rörelser för att inte orsaka turbulens
 • faktorer som har betydelse för placeringen av bänken i laboratoriet
 • kunskap om luftflödena i bänken och i rummet
 • personers rörelsemönster i laboratoriet
 • effekten av öppnade dörrar i närheten av bänken
 • hur utrustning i bänken påverkar luftflödena i den.

Testa och underhåll säkerhetsbänken

En mikrobiologisk säkerhetsbänk måste vara funktionskontrollerad för att inte ge falsk säkerhet. Det finns tre olika typer av test av mikrobiologiska säkerhetsbänkar i standarden SS-EN 12469:

 • typtest
 • installationstest
 • återkommande tester.

I standarden (SS-EN 12469) finns de minimikrav som en mikrobiologisk säkerhetsbänk ska uppfylla.

Swedish Standard Institute, SIS, webbplats öppnas i nytt fönster

Våra erfarenheter har visat att man i vissa fall enbart har testat produktskyddet och inte personskyddet vid de återkommande testerna. Därför är det viktigt att de som beställer återkommande tester har kunskap om hur de mikrobiologiska säkerhetsbänkarna fungerar och känner till skillnaden mellan produktskydd och personskydd, så att man inte glömmer att kontrollera personskyddet.

Läs mer om regler gällande mikrobiologiska säkerhetsbänkar i Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1

Senast uppdaterad 2021-10-12