Utbildning om buller

Här kan du läsa om vad arbetsgivaren är skyldig att informera och utbilda om vid för höga ljudnivåer.

Om bullret som du som arbetstagare utsätts för är lika med eller överstiger något av de undre insatsvärdena som anges i bullerföreskrifterna är din arbetsgivare skyldig att informera och utbilda dig om:

  • riskerna med att utsättas för buller
  • åtgärder som man gjort eller kommer att göra för att ta bort eller minska riskerna så långt det är möjligt
  • de insats- och gränsvärden som gäller enligt föreskrifterna
  • resultaten av riskbedömningar och mätningar samt beskrivning av vad de innebär och möjliga risker
  • korrekt användning av hörselskydd och information om skyldigheten att använda hörselskydd när de övre insatsvärdena uppnås eller överskrids
  • nyttan med, och metoder för att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador
  • under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar och syftet med dessa
  • bra arbetsrutiner för att minska bullret arbetstagarna utsätts för.

Läs mer om insats- och gränsvärden under krav:

Krav vid olika bullernivåer

Senast uppdaterad 2024-02-12