Förebyggande om buller

Arbeta systematiskt med bullerfrågorna.

Buller kan vara ett problem på många arbetsplatser:

 • inom industrin
 • inom lantbruket
 • på kontor
 • i restauranger
 • i barer
 • i konserthus
 • i motionslokaler
 • i skola och förskola.

Fyra steg som förebygger buller

Oavsett typen av arbetsplats är det viktigt att arbetet med bullerfrågorna utgör en naturlig del av verksamheten det vill säga att man planerar, bedriver och följer upp arbetet regelbundet så att riskerna med buller försvinner eller minskas så långt det är möjligt. Det görs i fyra steg:

 1. undersökning
 2. riskbedömning
 3. åtgärder och handlingsplan
 4. kontroll.

Stegen grundar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

1. Undersök arbetsförhållandena

Kartlägg vilka risker som finns. På vilket sätt och hur noggrant arbetsgivaren ska göra detta beror på hur omfattande problemet är på arbetsplatsen. Det är dock viktigt att se alla risker som kan uppstå av buller.

Exempel på vad som kan behöva uppmärksammas:

 • Utsätts arbetstagare för buller som är lika med eller överskrider insats- och gränsvärden?
 • Är bullret så att man känner av det mentalt, blir trött eller stressad?
 • Hör man vad folk säger tillräckligt bra när man behöver uppfatta vad de säger?
 • Finns det arbetstagare som behöver höja rösten på grund av bullret?
 • Finns det arbetstagare som riskerar att drabbas av olyckor på grund av att de inte hör varningssignaler och andra ljud, exempelvis från truckar och andra fordon?
 • Förekommer det farliga ämnen som kan öka risken för hörselskador?
 • Finns det arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för buller, exempelvis hörselskadade eller gravida?
 • Vilken information om buller finns från tillverkarna av maskiner och annan utrustning?
 • Vilka arbetsmoment och vilken utrustning bidrar mest till det buller arbetstagarna utsätts för? 
 • Finns det alternativ utrustning, till exempel andra maskiner, som ger mindre buller?
 • Används hörselskydd med lämplig dämpning?

Krav för olika bullernivåer

2. Bedöm riskerna

Att göra en riskbedömning innebär att bedöma om de risker man har identifierat kan orsaka olyckor eller ohälsa för de anställda.

 • Hur stor är sannolikheten?
 • Hur allvarliga kan konsekvenserna bli?
 • Hur många och vilka arbetstagare berörs?
 • Arbetsgivaren ska se till att bedömningen görs regelbundet och att den blir skriftligt dokumenterad. Metoder för att genomföra undersökning och riskbedömning kan vara mätningar, samtal eller intervjuer, personalmöten, skyddsronder och skriftliga enkäter.

3. Åtgärder och handlingsplan

Om arbetstagare blir utsatta för buller som kommer upp till eller överskrider insatsvärdena i bullerföreskrifterna ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska risken för hörselskador. Det är viktigt att involvera och motivera arbetstagarna. Informera dem om de risker som finns med att bli utsatt för höga ljudnivåer.

Insatsvärden buller

Skriv in de åtgärder man inte kan genomföra omedelbart i en handlingsplan. I den ska ingå:

 • vilka åtgärder som ska genomföras
 • när åtgärderna ska vara genomförda
 • vem som ska se till att åtgärderna genomförs.

Omfattningen av en handlingsplan kan skilja sig åt mellan större och mindre företag och mellan olika typer av verksamheter.

De risker som blivit identifierade i riskbedömningen ska åtgärdas i samarbete med arbetstagare och skyddsombud. Det kan vara aktuellt med olika åtgärder och ofta behövs det en kombination. Det är ofta mest effektivt att åtgärda ljudet där det uppstår. Rangordna bullerkällorna och åtgärda de värsta först. Några exempel på åtgärder:

 • Välj en tystare arbetsmetod.
 • Köp så tyst arbetsutrustning som möjligt.
 • Gör bullerminskande åtgärder på maskiner och annat arbete där buller uppstår.
 • Utbilda personalen om hur de ska använda arbetsutrustningar så att de ger så lite buller  som möjligt.
 • Begränsa utbredningen av ljud genom att 
  - sätta upp skärmar 
  - bygga in bullrande utrustning 
  - sätta upp ljudabsorbenter i tak och på väggar.
 • Begränsa utbredningen av ljud i fasta material genom att ställa upp maskiner på fjädrande underlag.
 • Underhåll arbetsutrustning för att undvika att bullret ökar med tiden.
 • Skilj bullrig och tyst verksamhet åt.
 • Arbetsrotera för att jämna ut bullret man blir utsatt för.

4. Kontroll

Följ upp i samverkan med arbetstagare och skyddsombud att åtgärderna varit tillräckliga, exempelvis genom kontrollmätning. Ta eventuellt fram en ny handlingsplan.

Senast uppdaterad 2023-07-10