Det är obligatoriskt att mäta vissa ämnen

Som arbetsgivare måste du veta vilka eventuella hälsorisker dina arbetstagare utsätts för i sitt dagliga arbete. Om de hanterar kemiska ämnen kan du behöva utföra mätningar för att fastställa vilken exponering som finns på din arbetsplats.

Det är obligatoriskt att mäta vissa ämnen

Om arbetstagare exponeras för vissa ämnen måste du mäta dem, enligt föreskrifterna (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker. Det gäller dessa ämnen:

 • bly och oorganiska blyföreningar
 • etylenoxid
 • kadmium och oorganiska kadmiumföreningar
 • styren, vinyltoluen eller andra reaktiva monomerer vid esterplastframställning.

Mätresultaten ska redovisas i en mätrapport och de uppgifter som måste finnas i mätrapporten hittar ni nedan, eller i bilaga 2 till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden. Skicka in mätrapporten till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljoverket@av.se

Uppgifter som ska redovisas i en mätrapport

 • Företagets namn, adress och arbetsställets belägenhet.
 • Verksamhet och antal anställda som berörs av den luftförorening som är orsak till mätningen.
 • Datum för mätningen.
 • Vilket ämne/vilka ämnen som har uppmätts.
 • Syfte med mätningen.
 • Vem som utfört mätningen.
 • Produktions-och ventilationsuppgifter.
 • Klimatuppgifter vid mätning utomhus.
 • Skiss eller fotografi över arbetsplatsen.
 • Eventuell arbetsrotation, om den har betydelse för exponeringen.
 • Om, när och vilken personlig skyddsutrustning som använts.
 • Genomsnittlig tid under vilken respektive arbetsmoment pågått per dag, vecka, om det är möjligt att bedöma denna.
 • Total arbetstid per dag, start och stopp, eventuell skiftgång samt notering av längre pauser och raster.
 • Förekomst av fysiskt tungt arbete.
 • Namn på personer och uppgift om de arbetsmoment som omfattas av mätningen och vid vilka tidpunkter mätningarna utförts.
 • Provplatser samt provtagningstider för varje prov.
 • Mätmetod och mätutrustning.
 • Analysresultat, -metod och vilket analyslaboratorium som anlitats.
 • Sammanställning över mätresultat med tidsvägda dagsmedelvärden och arbetsmoment samt gällande hygieniskt gränsvärde.
 • Bedömning med kommentarer, jämförelser med eventuella tidigare mätningar, andra utredningar etcetera., rekommenderade åtgärder samt slutsats.

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen.
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Senast uppdaterad 2024-02-05