E-tjänster och blanketter

Ska du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd gör du det via en e-tjänst eller blankett. Här hittar du även sökbara register.

Återanvänd inte gamla blanketter

Ladda alltid hem och fyll i en ny blankett, återanvänd inte gamla blanketter som du sparat sedan tidigare. På det sättet vet du att du alltid har den senaste versionen och det minimerar risken för att felaktiga uppgifter skickas in.

E-tjänster och blanketter i bokstavsordning

Första gången en arbetsgivare avser att arbeta med, eller förvara, koncentrerade smittämnen i riskklass 2, 3 eller 4 ska arbetsgivaren anmäla verksamheten till Arbetsmiljöverket, senast 30 dagar innan arbetet påbörjas. Vissa undantag finns. Även när en sådan verksamhet ska flyttas till annan adress, ska arbetsgivaren anmäla det senast 30 dagar före flytt.

Riskklass 2

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Riskklass 3

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 3, pdf, öppnas i nytt fönster

Riskklass 4

Arbete med eller förvaring av koncentrerade smittämnen - Riskklass 4, pdf, öppnas i nytt fönster

Anmälan för användning av mikroorganismer

Anmäl arbetsskador, olyckor, tillbud, sjukdom och dödsfall.

Anmäl arbetsskada, webbplats, öppnas i nytt fönster

I statistikdatabasen över arbetsskador kan du bland annat söka efter:

  • arbetsolycka med sjukfrånvaro
  • arbetssjukdomar
  • antal eller procent
  • kommun eller län
  • branschgrupper
  • orsak

Sök arbetsskadestatistik, öppnas i nytt fönster

Om ditt företag ska arbeta med asbest och asbesthaltigt material måste du ansöka om tillstånd. När ditt företag har fått tillstånd att riva asbest ska arbetet på ett enskilt objekt också anmälas till oss.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd för rivning av asbest

Ansökan om tillstånd för bearbetning eller behandling av asbest

Ansökan om tillstånd för hantering av asbest vid forskning, utveckling och analys

Anmälan

Anmälan om rivning av asbest

Anmälan av bearbetning eller behandling av asbest

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhand­sanmälan till Arbetsmiljö­verket innan arbetet påbörjas. Du hittar mer information och blankett på vår sida om förhandsanmälan av byggarbetsplats.

Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Sök och beställ handlingar som har registrerats hos Arbetsmiljöverket från och med 1 januari 2015 och fram till och med gårdagens datum.

Sök och beställ handlingar i Arbetsmiljöverkets webbdiarium

Arbetsmiljöverket kan lämna dispens från 13 § arbetstidslagens regler om dygnsvila och förbud mot nattarbete. Vi kan bara behandla ansökan om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal som reglerar dygnsvila och/eller nattarbete.

Ansökan om undantag från regeln i 13 § arbetstidslagen om dygnsvila/förbud mot nattarbete

Du kan anmäla en produkt som du anser vara farlig eller bristfällig.

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

All innesluten användning av GMM behöver vara anmäld till eller ha tillstånd från Arbetsmiljöverket, med vissa undantag.

Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet

Kemiska ämnen, grupp A

Det är förbjudet att hantera cancerframkallande kemiska ämnen i grupp A. I vissa undantagsfall får du hantera dessa ämnen om du söker tillstånd.

Ansökan om tillstånd för kemiska ämnen, grupp A

Kemiska ämnen, grupp B

Du behöver ha tillstånd för att få hantera vissa cancerframkallande, sensibiliserande, allergiframkallande eller reproduktionsstörande ämnen, så kallade kemiska B-ämnen.

Ansökan om tillstånd för kemiska ämnen, grupp B

Arbetsgivaren ska anmäla till Arbetsmiljöverket när mobila anläggningar tas i bruk eller flyttas. Det kan vara mobila krossverk, mobila asfaltsverk eller mobila betongstationer. Du hittar mer information och anmälningsformulär på vår sida om kvarts-stendamm.

Anmälan för mobil anläggning vid hantering av kvartshaltigt material

Läkare som har gjort en bedömning för tjänstbarhetsintyg för en arbetstagare ska fylla i ett sådant intyg.

Mallar för beställningsblankett och tjänstbarhetsintyg

Läkare ska anmäla sjukdomar till Arbetsmiljöverket som kan ha samband med arbetet och är av intresse från arbetsmiljösynpunkt.

Läkares anmälan

Om du som arbetsgivare anställer barn under 13 år måste du ansöka om tillstånd. Det gäller bland annat när barn under 13 år ska uppträda och repetera inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sport- och reklamevenemang, som artist, statist eller liknande.

Ansök om tillstånd för minderårigas artistuppträdanden

Gör en självskattning individuellt eller skapa en länk för en grupp.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Säkerhetskultur

Du som skyddsombud kan anmäla brister i arbetsmiljön och anmäla om arbetsgivaren inte följer arbetstidslagen. Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att avbryta arbetet, det kallas för skyddsombudsstopp. Mer information och blanketter finns på sidan skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Skyddsombudsstopp (6 kap 7§)

E-tjänster

Begäran om åtgärder (6:6a) – brister i arbetsmiljön

Begäran om åtgärder (19a) – extra övertid, mertid, eller nödfallsövertid

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan få statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Mer information och ansökan

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och vissa ideella organisationer kan få statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, så kallade visselblåsare. Här finns information om vad ni kan få bidrag för, hur ni ansöker och övriga villkor: 

Statsbidrag för information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Vill du tipsa om risker i arbetsmiljön på en arbetsplats kan du göra det via telefon eller via vår e-tjänst.

Tipsa om risker i arbetsmiljön

Telefon: 010-730 90 00

Utländska arbetsgivare måste anmäla utstationering och en kontaktperson till Arbetsmiljöverket.

Anmäl utstationering i Sverige, webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan söka bland de uppgifter som företag som utstationerar har anmält till Arbetsmiljöverket.

Sök utstationering

Yrkeshygieniska mätningar är obligatoriska att genomföra för vissa ämnen och mätresultaten ska redovisas till Arbetsmiljöverket.

Det är obligatoriskt att mäta vissa ämnen

Senast uppdaterad 2024-04-30