Använd våra e-tjänster och blanketter

Här hittar du information om och hänvisningar till våra e-tjänster och blanketter, våra sökbara register samt våra publikationer.

Sök i Arbetsmiljöverkets diarium

I diariet kan du söka handlingar som har registrerats hos Arbetsmiljöverket från och med 1 januari 2015 och fram till och med gårdagens datum. I sökresultatet visas information om handlingarna. Om du vill läsa handlingarna i sin helhet behöver du begära ut dem.

Sök i Arbetsmiljöverkets diarium

Använd våra blanketter

Arbetsmiljöverket har blanketter för olika anmälningar, ansökningar och tillstånd.

Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhand­sanmälan till Arbetsmiljö­verket innan arbetet påbörjas. Du hittar mer information och blankett på vår sida om förhandsanmälan av byggarbetsplats.

Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning/väderskydd

Planering är A och O för arbete med eller från ställningar. När Europeiska kommissionen tog fram ”arbete-på-höjd-direktivet”, tog man fasta på det och slog fast att man alltid måste göra en planering innan man ska uppföra och använda ställningar. På vår sida om förebyggande arbete med ställningar hittar du information och en blankett för detta.

Förebyggande arbete med ställningar

Ansökan om undantag från regeln i 13 § i arbetstidslagen om dygnsvila/förbud mot nattarbete

Arbetsmiljöverket kan lämna dispens från 13 § arbetstidslagens regler om dygnsvila och förbud mot nattarbete. Vi behandlar bara ansökan om arbetsgivaren inte har ett kollektivavtal som reglerar dygnsvila och/eller nattarbete.

Du hittar mer information och en blankett på vår sida om arbetstidslagen.

Arbetstidslagen

Stöd vid olycksutredning

Arbetsmiljöverket har tagit fram en blankett som ett stöd för företags egna olycksutredningar. Blanketten tar upp olika faktorer som är viktiga att tänka på vid utredningar av olyckor och tillbud, för att få ett bredare perspektiv i utredningen.

Du hittar blanketten på våra sidor om utredningar av allvarliga händelser.

Utredningar och kontroller - djupstudier 

Redovisning av yrkeshygieniska mätningar

Det är möjligt att redovisa yrkeshygieniska mätningar till Arbetsmiljöverket via nätet med hjälp av elektroniska blanketter. Vi har tagit fram elektroniska blanketter för inrapportering av yrkeshygieniska mätrapporter för att:

  • underlätta inrapporteringen av obligatoriska mätningar
  • öka antalet inkomna yrkeshygieniska mätrapporter
  • säkerställa kvalitén på mätrapporterna eftersom att kraven på rapportinnehållet enligt bilaga 2 i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) är obligatoriska
  • förkorta handläggningstiden och ge snabbare återkoppling genom automatisk inläsning av blanketterna
  • arkivera dokument elektroniskt på ett sätt som kommer att säkerställa bevarandet av innehållet

Du hittar blanketterna på vår sida Blanketter för redovisning av yrkeshygieniska mätningar.

Blanketter för redovisning av yrkeshygieniska mätningar

Anmälan och tillstånd för innesluten användning av GMM (genteknik)

All innesluten användning av GMM behöver vara anmäld till eller ha tillstånd från Arbetsmiljöverket, med vissa undantag. På vår sida om anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet hittar du blanketter för anmälan, ansökan om tillstånd och uppdatering.

Anmälan och tillstånd för GMM-verksamhet

Läkar- och hälsoundersökningar - medicinska kontroller

När det gäller blanketter för läkar- och hälsoundersökningar har Arbetsmiljöverket två olika typer av blanketter: blanketter för tjänstbarhetsintyg och blankett för resultatsammanställning av medicinska kontroller. Blanketterna hittar du på sidan om hur du som vårdpersonal hanterar resultaten av läkar- och hälsoundersökningar.

Så hanterar du som vårdpersonal resultaten av läkar- och hälsoundersökningar

Läkares anmälan

I vissa fall ska läkare anmäla sjukdomar som kan ha samband med arbetet och arbetsmiljön. Anmälan ska skickas till Arbetsmiljöverket.

Läkares anmälan

Anmälan för mobil anläggning vid hantering av kvartshaltigt material

Arbetsgivaren ska anmäla till Arbetsmiljöverket när mobila anläggningar tas i bruk eller flyttas. Det kan vara mobila krossverk, mobila asfaltsverk eller mobila betongstationer. Du hittar mer information och blankett på vår sida om kvarts-stendamm.

Blankett för anmälan om en mobil anläggning

Skyddsombudets rätt att kräva åtgärder

Det är till arbetsgivaren du som skyddsombud ska vända dig med krav på åtgärder för en tillfredsställande arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte har genomfört de undersökningar eller åtgärdat de brister som du som skyddsombud önskar kan du göra en begäran till arbets­givaren, en så kallad 6:6 a-anmälan. Om du inte är nöjd med svaret på din begäran, eller om det inte kommer något svar alls, kan du vända dig till oss på Arbetsmiljöverket.

Om det finns brister i hur reglerna om extra övertid, extra mertid och nödfallsövertid följs ska du i första hand vända dig till arbetsgivaren med en 19:a-anmälan. Om du inte är nöjd med svaret på din begäran, eller om det inte kommer något svar alls, kan du vända dig till oss på Arbetsmiljöverket.

På vår sida om skyddsombud och arbetsmiljöombud hittar du mer information och blanketter om skyddsombudets rätt att kräva åtgärder.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Beställ föreskrifter, broschyrer och böcker

Våra föreskrifter, broschyrer och böcker kan du ladda ner som pdf-filer från vår webbplats. De flesta går även att beställa i tryckt format. Du beställer dem på våra sidor Föreskrifter, Broschyrer och Böcker.

Föreskrifter

Broschyrer

Böcker

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-07-19