Informera och håll dokument tillgängliga - 7, 13, 17 §§

Arbetstagarna ska få information om vilka hälso- och olycksfallsrisker som de kemiska riskkällorna i verksamheten medför och om hur riskerna ska förebyggas.

Av informationen ska framgå vilka skyldigheter detta innebär för arbetstagarna. Arbetstagarna ska ha förstått informationen.

Informera även lokalvårdare, underhållspersonal och väktare

Det är viktigt att alla personalkategorier får tillräcklig information, dvs. även lokalvårdare, underhållspersonal och väktare, som arbetar där farliga kemiska produkter eller andra kemiska riskkällor finns.

Informationen bör ges på ett sätt som passar mottagarna och det budskap det gäller. Det är lämpligt att vid introduktionen av nyanställda och vid något personalmöte gå igenom de dokument som ska vara tillgängliga.

Hur omfattande informationen behöver vara

Dessa dokument ska vara tillgängliga

Dokumenten ska vara skrivna på svenska eller på annat språk som hela personalen använder. Dokumentation som upprättats i verksamheten ska vara överskådlig, lättläst och tydlig.

Dokumenten som ska vara tillgängliga:

  • De förtecknade kemiska riskkällorna.
  • Säkerhetsdatablad, risk- och skyddsinformation om farliga kemiska produkter och andra dokument om riskkällorna.
  • Bedömningen av exponeringen vid inandning och mätrapporter.
  • Dokumentation om undersökningens och riskbedömningens resultat och vilka åtgärder man beslutat om.
  • Upprättade hanterings- och skyddsinstruktioner samt andra rutiner.
  • Beredskapsplan för olyckor och nödsituationer.
  • Föreskrifter om hygieniska gränsvärden och andra föreskrifter som gäller för arbetet.
  • Villkorsdelen i tillstånd från Arbetsmiljöverket enligt 46 och 47 §§.

Säkerhetsdatablad ska finnas för farliga kemiska produkter, 7 § punkt 1

För farliga kemiska produkter ska leverantören lämna säkerhetsdatablad till yrkesmässiga användare. För produkter som säljs på den svenska marknaden ska de vara på svenska och anpassade till svenska förhållanden. Bladen ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen.

Säkerhetsdatablad behövs inte om mängden är obetydlig

Informationen i märkningen kan ibland räcka för att avgöra att mängden är så liten att ohälsa eller olycksfall inte rimligen kan uppkomma. Då krävs inte säkerhetsdatablad.

En flaska papperslim på ett kontor är ett exempel på detta. Rör det sig istället om ett förråd med många flaskor brandfarligt papperslim ska säkerhetsdatablad finnas och beaktas vid riskbedömningen.

Produkter man tillverkat eller fört in i Sverige, 7 § punkt 2

När man tillverkat eller fört in en farlig kemisk produkt till Sverige så ska man ta fram ett dokument om risker och skydd på svenska.

Information om produkter

Kosmetiska produkter och andra produkter som omfattas av annan lagstiftning

För kosmetiska produkter som man själv fört in till Sverige gäller inte kravet att upprätta ett svenskt dokument enligt 7 § punkt 2. Det beror på att dessa inte definieras som farliga kemiska produkter. Men man måste ha tillgång till sådan information om produkten att man kan göra och dokumentera en riskbedömning, och dokumenteras realitet. Detta gäller även andra produkter som inte ska följa CLP-förordningen.

Produktinformation om avfall

Överlämnar man avfall som är en kemisk riskkälla ska man lämna information om avfallet.

Avfall  

Rapportering av ohälsa, olycksfall eller tillbud

Vid misstanke om att en kemisk riskkälla orsakat ohälsa, olycksfall eller tillbud ska arbetstagaren underrätta sin arbetsgivare. Arbetsgivaren ska utreda orsakerna och när det är relevant ska en förnyad riskbedömning göras. 

Senast uppdaterad 2023-12-18