Ordlista om arbete i farlig atmosfär

Aerosol: Blandning av luft eller annan gas och små svävande partiklar i fast eller flytande form.

Atmosfär: Luften som omger oss.

Avloppsanläggning: Anläggning för behandling av avloppsvatten, avloppsslam eller latrin.

Behållare: Sammanfattande beteckning för öppet eller slutet förvaringskärl för gaser, vätskor eller fasta ämnen och produkter.

Brännbarhetsområdet eller explosionsgränsen: För att en gas ska brinna krävs rätt blandning av brännbar gas och luft.

Brännbarhetsområdet anger ett intervall inom vilket en koncentration av en gas i luft kan antändas (explosionsgränsen). Om blandningen har för låg koncentration brännbar gas kallas blandningen underkarborerad eller mager. Om koncentrationen av brännbar gas istället är för hög kallas blandningen överkarborerad eller fet.

Ensamarbete: Arbete som utförs i fysisk eller social isolering från andra människor.

Flytgödsel: Naturgödsel (kreatursgödsel) som kan pumpas.

Gasfrihetsförklaring: Genomförd gaskontroll med intyg om att luften är säker att inandas utan särskilt andningsskydd och att det inte föreligger någon förhöjd risk för brand och explosion.

Vid arbete där det finns risk för exponering av hälsoskadlig gas, explosiv gas eller risk för syrebrist ska man bära personburen gasmätare samt rätt anpassad personlig skyddsutrustning trots gasfrihetsförklaring.

Gaskontrollant: Person med särskild kunskap om arbete med ämnen som kan orsaka förgiftning, kvävning, brand och explosion. Denne ska även ha erforderliga kunskaper om arbetsplatsen, arbetsutrustningar, skyddsanordningar och de risker som kan förekomma samt brandfrågor och gasmätningsutrustningar.

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, kon­vertering och liknande förfaranden.

Brandfarliga Heta arbeten: Arbeten där man använder verktyg eller arbetsmetoder som genom öppen låga, gnistor, eller värme direkt eller indirekt kan orsaka brand. För detta finns kurser och certifiering.

Inom områden där brandfarliga eller explosiva varor hanteras är det förbjudet att utföra hetarbeten, det vill säga att använda eld eller andra tändkällor om detta medför mer än en ringa risk för olyckor. Detta är omgärdat av särskilda regler. SVEBRA utbildning AB samt Brandskyddsföreningen har på sina webbplatser mer information om heta arbeten.

Heta arbeten, Brandskyddsföreningens webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandfarliga arbetens webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kemisk produkt: Kemiskt ämne, eller beredning av kemiska ämnen, som tillverkats eller utvunnits och vars funktion främst bestäms av dess kemiska sammansättning.

Kemiskt ämne: Kemiska grundämnen och deras föreningar.

Mikrobiell nedbrytning: I första hand nedbrytning av organiskt material med bakterier och svampar.

Senast uppdaterad 2023-07-04