Fortlöpande tillsyn av trycksatta anordningar

Alla som använder en trycksatt anordning på en arbetsplats, ska vara säkra på den är i bra skick. Därför ska du som arbetsgivare se till att utföra fortlöpande tillsyn av dina anordningar.

Bild på trycksatt anordning

Hur du utför den fortlöpande tillsynen ska bland annat bygga på information från tillverkarens bruksanvisning och den riskbedömning som utfördes innan anordningen började användas.

Fortlöpande tillsyn ska göras av personer med relevant kunskap

Fortlöpande tillsyn innebär att regelbundet undersöka de trycksatta anordningarna för att hitta avvikelser från den normala driften. Du som är arbetsgivare ska se till att det görs fortlöpande tillsyn av anordningarna i din verksamhet. Genom att göra det säkerställer du att den som använder anordningen har en säker arbetsmiljö, i förhållande till risken med trycksatta anordningar.

Läckage och yttre skador är exempel på viktiga saker du ska uppmärksamma tidigt, med hjälp av den fortlöpande tillsynen. Hur ofta du behöver göra fortlöpande tillsyn varierar. Du måste själv komma fram till vad som är lämpligt på din arbetsplats.

De som gör den fortlöpande tillsynen ska ha kompetens och erfarenhet av det. Att ha kunskap om hur man läser ett flödesschema kan till exempel vara viktigt på vissa anläggningar. Om allvarliga brister upptäcks vid den fortlöpande tillsynen ska du avbryta arbetet och ta den trycksatta anordningen ur drift. Sen kan du göra en mer noggrann undersökning, utan att det riskerar att hända en olycka.

Trycksatta anordningar med kontrollklass A eller B

Om en trycksatt anordning har kontrollklass A eller B, så innebär det att kontroll ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Den kontrollen är inte samma sak som fortlöpande tillsyn, utan är en mer tekniskt omfattande kontroll av skicket.

Trycksatta anordningar i kontrollklass A eller B ska genomgå kontroll i tid. Det ingår i den fortlöpande tillsynen att undersöka när det är dags för kontroll. Ett objekt som blivit underkänt vid kontroll, eller inte genomgått kontroll alls, får inte vara trycksatt. Läs mer om kontroll av ackrediterade kontrollorgan.

Kontroll av trycksatta anordningar

Det ska finnas en utsedd person som ser till att den fortlöpande tillsynen blir gjord för objekt i kontrollklass A och B, och det ska finnas en dokumenterad rutin för utförandet. Om du inte har rutiner för fortlöpande tillsyn för trycksatta anordningar i kontrollklass A och B, riskerar du att få en sanktionsavgift.

Även om ett kontrollorgan har kontrollerat  dina objekt, så är det ditt ansvar att regelbundet  göra fortlöpande tillsyn.

Trycksatta anordningar som inte är i kontrollklass A eller B

Det finns trycksatta anordningar som inte behöver kontrolleras av ett kontrollorgan, men som ändå är farliga om de går sönder. Det kan vara små tryckkärl, eller smala rörledningar, med farligt innehåll. Exempel på farligt innehåll kan vara giftiga eller brandfarliga gaser. Det är viktigt att du har god ordning även på sådana objekt. Alla trycksatta anordningar ska genomgå fortlöpande tillsyn, baserat på den risk de har.

Senast uppdaterad 2023-08-16