Skyddsombud och arbetsmiljöombud

I Sverige har du som är skyddsombud en unik ställning där din roll är att vaka över arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.

Skyddsombuden har i arbetsmiljölagen försäkrats om en rad befogenheter. Skyddsombudet har bland annat befogenheter att:

 • få utbildning
 • ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön 
 • få delta vid planering av nya lokaler samt vid ändring av lokaler.

Även de som studerar har i viss omfattning möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Arbetstidslagen ger också skyddsombuden vissa befogenheter. 

Skyddsombudets rätt att kräva åtgärder

Det är till arbetsgivaren du som skyddsombud ska vända dig med krav på åtgärder för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Skyddsombud (ADI 314), broschyr

Skyddsombudets begäran om föreläggande eller förbud enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen

Arbetsgivare och skyddsombud ska samverka för att skapa en god arbets­miljö. Detta gäller både för lokala och regionala skydds­ombud samt studerande­­­skyddsombud. Det innebär bland annat att om du som skydds­ombud upptäcker brister i arbets­miljön så kan du be arbetsgivaren åtgärda bristerna.

Om du inte vet vilken åtgärd som behövs för att lösa bristerna i arbetsmiljön eller är osäker på omfattningen av bristerna kan du ställa krav på att arbets­­givaren ska genomföra en under­sökning.

Du hittar mer information i arbetsmiljölagen 6 kap. 6 a§§.

Arbetsmiljölagen

Skyddsombudet kan göra en anmälan till arbetsgivaren

Om arbetsgivaren inte har genomfört de undersökningar eller åtgärdat de brister som du önskar kan du göra en begäran till arbets­givaren, en så kallad 6:6 a-anmälan.

Av anmälan ska det vara tydligt för arbetsgivaren vilken undersökning eller åtgärd som du begär. Det bör även framgå vilket datum du som senast vill ha besked från arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska då skriva under på att anmälan har blivit mottagen. Som skyddsombud kan du göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren inte skriver under den mottagna anmälan, om arbetsgivaren inte lämnar besked om din begäran eller inte beaktar begäran inom skälig tid.

Vilka frågor kan skyddsombud anmäla till Arbetsmiljöverket?

 • Alla frågor som gäller efterlevnaden av arbetsmiljölagen utom sådana som rör 6 kapitlet i lagen (vilket handlar om samverkansfrågor, se längre ner under punktlistan).
 • Alla frågor som rör efterlevnaden av reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När skyddsombud anmäler ska hen:

 • bifoga arbetsgivarens skriftliga svar om ett sådant finns
 • ange vilka brister som finns i arbetsmiljön, vilka risker för ohälsa dessa brister medför och vilka krav som utifrån detta ställs på arbetsgivaren
 • också ange om anmälan görs för Arbetsmiljöverkets kännedom eller om Arbetsmiljöverkets ingripande begärs.

Vad kan inte anmälas?

Alla situationer eller omständigheter på en arbetsplats kan inte göras till föremål för Arbetsmiljöverkets ingripanden. Det är endast åtgärder som har att göra med arbetsmiljön som vi kan fatta beslut om. Arbetsrättsliga förhållanden faller utanför.

Exempel på sådana förhållanden som Arbetsmiljöverket efter framställan från skyddsombud inte kan utfärda förelägganden eller förbud om är bland annat:

 • arbetsgivarnas skyldigheter enligt medbestämmandelagen (MBL)
 • arbetsgivarens personalpolicy
 • förhållanden som regleras i lagen om anställningsskydd (LAS)
 • affärsmässiga strategier
 • konflikthantering på individnivå
 • tolkning av kollektivavtal
 • samverkansfrågor.

Exempel på samverkansfrågor är att skyddsorganisationen inte får ut handlingar som de begärt från arbetsgivaren, skyddsombud upplever sig hindrad från att utöva sitt uppdrag som skyddsombud, arbetsgivaren informerar inte tillräckligt om sina planer för verksamhetens ekonomi eller produktion, personalen litar inte på arbetsgivaren eller upplever att arbetsgivaren straffar kritik med uteblivna löneökningar, uteblivna befordringar och liknande.

När svarstiden har passerat

Innan svarstiden är slut ska arbetsgivaren ge dig ett svar med information om vilka undersökningar eller åtgärder som är planerade eller genomförda. Om arbets­givaren har gjort detta och du är nöjd med svaret ska det inte göras någon anmälan till Arbetsmiljö­verket.

Om du inte får ett svar från arbetsgivaren innan svarstiden är slut, eller är missnöjd med svaret, så kan du lämna över frågan till Arbetsmiljöverket. Det är dock viktigt att arbetsgivaren har fått tillräckligt med tid för att svara på anmälan. Först då kan vi ta ställning till frågan. Skicka därför inte in en anmälan till oss innan svarstiden har tagit slut eller för kännedom.

Om du delvis har accepterat arbetsgivarens svar, men exempelvis inte tidsplanen för åtgärder, bör detta framgå av din anmälan till oss. Skriv då en förklaring till oss om vad du är missnöjd med.

Blankett för 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket

Om du vill lämna över frågan till oss kan du göra en anmälan med hjälp av denna blankett.

6:6a-anmälan, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Till blanketten ska du bifoga:

 • den 6:6 a-anmälan som lämnades till arbetsgivaren
 • arbetsgivarens underskrift alternativt information om att arbetsgivaren inte har skrivit under
 • arbetsgivarens svar eller uppgift om att ett svar saknas.

Exempel på 6:6a-anmälan till arbetsgivaren

Ifylld blankett skickas till arbetsmiljoverket@av.se eller till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm.

E-post till Arbetsmiljöverket

Observera att när ärendet väl har lämnats över till oss så kan du inte skärpa kraven. Du som skyddsombud har dock alltid möjlighet att när som helst återkalla din anmälan.

Blankett för 19:a-anmälan till Arbetsmiljöverket

Om du anser att arbetsgivaren inte följer arbetstidslagens bestämmelser om mertid, extra övertid och nödfallsövertid kan du också ställa krav på åtgärder. Om du inte är nöjd med svaret på din begäran, eller om det inte kommer något svar alls, kan du vända dig till oss på Arbetsmiljöverket. Detta gör du via en så kallad 19:a-anmälan enligt arbetstidslagen. Om arbetstidslagens regler ersatts av kollektivavtal så är det parterna som ska bevaka att avtalet följs. Blanketten kan du som skyddsombud använda när du begär att Arbetsmiljöverket ska pröva om ett föreläggande eller förbud ska meddelas enligt 22 § arbetstidslagen.

19:a-anmälan till Arbetsmiljöverket, blankett, pdf, öppnas i nytt fönster

Ifylld blankett skickas till arbetsmiljoverket@av.se eller till Arbetsmiljöverket, 112 79 Stockholm.

E-post till Arbetsmiljöverket

Du hittar mer information i arbetsmiljölagen 6 kap. 6 § och i arbetstidslagen 19 a §.

Arbetsmiljölagen

Arbetstidslagen

Skyddsombudsstopp

Vid omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv kan du bestämma att arbetet ska avbrytas (ett så kallat skyddsombudsstopp). Detta gäller inte studerandeskyddsombud. Du hittar mer information i arbetsmiljölagen 6 kap. 7 §.

Arbetsmiljölagen

Val av skyddsombud

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud och meddela arbetsgivaren skyddsombudets namn, adress, skyddsområde och för vilken tid uppdraget gäller (arbetsmiljöförordningen, 10 §). Studerandeskyddsombud utses av de studerande. Ansvaret för att de studerande känner till att de har rätt att välja skyddsombud ligger på huvudmannen för utbildningen. 

Huvudskyddsombud

När det finns flera skyddsombud på arbetsstället ska huvudskyddsombudet samordna deras verksamhet och företräda skyddsombuden utåt. Huvudskyddsombud ska till exempel ta upp frågor som rör mer än ett skyddsområde och huvudskyddsombud verkar på hela arbetsstället. Finns huvudskyddsombud från flera olika fackliga organisationer på arbetsstället får organisationerna göra upp om vilket huvudskyddsombud som har befogenhet för de olika skyddsområdena.

Hur lokala skyddsombud och huvudskyddsombud fördelar sina uppgifter avgörs av den fackliga organisationen som utsett dem. Den fackliga organisationen bör dokumentera den ordning som är beslutad i ett protokoll eller liknande.

Regionalt skyddsombud

Normalt utses regionalt skyddsombud om det inte finns lokalt skyddsombud, men det kan även utses när det finns lokala skyddsombud. Regionalt skyddsombud har inte tillträdesrätt till de arbetsplatser som har skyddskommitté. Det måste finnas minst en medlem i regionala skyddsombudets fackliga organisation på arbetsstället för att ombudet ska ha befogenhet där.

Regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud. Det kan ibland vara en fördel att regionalt skyddsombud inte är anställd på arbetsstället när krav på arbetsmiljöförbättringar framförs. Relationen mellan huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud är inte berörd av lagstiftaren. Det innebär att huvudregeln tillämpas, det vill säga huvudskyddsombud företräder övriga skyddsombud utåt. 

Skyddsombudet kan agera även för inhyrda arbetstagare

Skyddsombud kan agera mot den som råder över ett arbetsställe enligt 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen och även mot arbete som utförs av inhyrd arbetskraft. Det finns inget i lagen, kommentarer till denna eller praxis som gör skillnad mellan lokalt-, regionalt- eller huvudskyddsombud i denna befogenhet. Med andra ord kan samtliga agera för inhyrda arbetstagare och mot den som råder över arbetsstället (arbetsmiljölagen 3 kap.12 §, 6 kap. 6a och7 §).

Skyddsombud (ADI 314), broschyr

Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Den här broschyren handlar om skyddsombudet och den roll som han eller hon har på arbetsplatsen, med skyldigheter och rättigheter.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-10-05