Mer om beredskapsplanen - 12 §

Där det förekommer ämnen och varor som lätt kan antändas kan en brand snabbt få en stor spridning. Vissa ämnen och varor kan till exempel vid en olycka bilda farliga blandningar med luft med risk för explosionsartad brand eller explosion.

Exempel på gaser som vid utströmning kan medföra omedelbar fara är ammoniak, klor, svaveldioxid, svavelväte, acetylen, etylenoxid, gasol, koloxid, vinylklorid och vätgas.

I regel ökar riskerna också om gasen är kondenserad, vid högt tryck eller hög temperatur.

Åtgärder som kan behövas

Åtgärder som kan behövas är att stänga dörrar, gaskranar eller andra reglage.

På vissa arbetsställen behövs ett särskilt gasskyddsrum för personalen vid gasutströmning.

Det är viktigt att analysera vad som händer om det blir strömavbrott eller om ventilationen stannar för att kunna avgöra vilka åtgärder som behövs. Läckage och överfyllning är andra händelser som kräver beredskap.

Särskild personlig skyddsutrustning

Särskild personlig skyddsutrustning behöver finnas till hands för personal som kan utsättas för de extra risker som olyckan innebär.

Personlig skyddsutrustning

Första hjälpen-åtgärder

Vid risk för exponering för kemiska riskkällor med hög akutgiftighet är det viktigt att ha särskilda instruktioner för första hjälpen-åtgärder. För vissa ämnen finns motmedel (antidoter) som bör vara tillgängliga.

Syrebrist och risk att kvävas

Om man riskerar att utsättas för syrebrist eller ämnen som ger upphov till kvävning eller lungskador är det viktigt att snabbt kunna få syrgas. Det är viktigt att planeringen av eventuella medicinska akutåtgärder sker i samråd med medicinsk expertis.

Senast uppdaterad 2023-06-23