Åtgärder mot inandningsrisker - 23, 24 §§

Produkten och arbetsmetoden påverkar

När man väljer kemisk produkt behöver man se till både produktens farlighet och hur lättflyktig eller dammande den är. Risken påverkas också av arbetsmetoden. Om en vätska sprids ut över en stor yta eller om något som kan damma skakas ökar mängden av ämnena i luften.

Välj bästa kombination av produkt och metod

Ibland måste man byta metod om man byter kemisk produkt. Då är det viktigt att bedöma riskerna i kombinationerna av produkt och metod för att kunna välja den bästa.

Arbetsutrustningen kan också påverka hur mycket luftföroreningar som bildas eller sprids. Om det vid användningen av utrustningen bildas större partiklar kommer dessa att falla snabbare och det blir lägre halt i luften.

Åtgärder för att minska riskerna kan ändå behövas

Om det blir för hög exponering för luftföroreningar, trots att man valt bästa produkt, metod och arbetsutrustning behövs det ytterligare åtgärder för att minska exponeringen.

  1. Först ska man försöka använda ett slutet system eller fjärrstyra arbetet.
  2. I andra hand ska man använda processventilation.
  3. Om detta inte är möjligt eller om exponeringen ändå inte blir tillräckligt låg ska man utföra arbetet skilt från annan personal och använda personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd är en nödlösning

Stoffenmanager – hjälpmedel på nätet

Man kan få hjälp att ta reda på om man har vidtagit tillräckliga åtgärder genom att använda hjälpmedel som finns på Internet.

Ett exempel är Stoffenmanager. Där anger man data om produkten och om arbetet man ska göra.

Bedöma om luften är godtagbar

Processventilation

Effektiv processventilation ska finnas där föroreningskällan så kräver. Den ska vara fast installerad om den behövs mer än tillfälligt och arbetet medger detta.

Effektiv processventilation

Organiska lösningsmedel

Färg och lack med organiska lösningsmedel får normalt inte användas på tillfälliga arbetsplatser inomhus.

Läs mer om förbud mot organiska lösningsmedel.

Förbud mot organiska lösningsmedel

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen.
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Senast uppdaterad 2020-05-19