Märkning av rörledningar - 20 §

Märkning av rörledningar - 20 §

Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska
vara märkta med:

  • Produktens namn.
  • Faropiktogram.
  • En pil för strömningsriktningen.

Synlig

En ledning som är inbyggd och därför inte synlig behöver bara märkas i de öppningar där den är åtkomlig. Som inbyggnad räknas normalt hårda ytterhöljen som gör att man inte kommer åt ledningen utan verktyg. Hur inbyggnaden behöver märkas ska man ta ställning till vid riskbedömningen.

Produktens namn

På en rörledning som används för olika produkter med samma farliga egenskaper får produktnamnen anges med en samlingsbeteckning.

Om man regelmässigt pumpar några kemiska produkter med olika farlighet i samma ledning kan det vara tillräckligt att märka med de olika produkternas namn och de faropiktogram som de tillsammans har. Man behöver då också ange att det är alternativa innehåll och ingen blandning av dem. Information om aktuellt innehåll måste finnas nära tillgängligt.

Faropiktogram

Använd de faropiktogram som leverantören anger i märkning och säkerhetsdatablad. Den som spätt ut eller blandat produkten ska själv bedöma klassificeringen.

Märkningens placering

Märkningen ska placeras väl synlig och i närheten av farliga ställen som ventiler och kopplingar samt med sådana mellanrum att en märkning alltid kan ses när man befinner sig längs ledningen. Den behöver finnas på båda si­dor vid genomgångar i väggar.

Brandfarliga vätskor

En brandfarlig vätska med en flampunkt under 60 °C är en farlig kemisk produkt och ska därför märkas på detta sätt (20 §). Om flampunkten är 60-100 °C, och produkten inte har några andra egenskaper som medför klassificering, gäller istället 18 §. Namn på produkten och pil för strömningsriktningen ska då finnas på rörledningen.

Faroklassen ”gas under tryck”

CLP-förordningen innehåller en faroklass kallad ”gas under tryck”. Den gäller för gaser med ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). En i övrigt ofarlig gas, t.ex. luft, med 200 kPa övertryck klassificeras som en farlig kemisk produkt enligt CLP och ska därför märkas med faropiktogrammet nedan. 

Enligt CLP-förordningen är piktogrammet frivilligt om faropiktogram för brandfarligt eller giftigt anges. Eftersom utsläpp av en giftig eller brandfarlig gas kan medföra större risk än en vätska är det dock ofta lämpligt att även ange faropiktogrammet för gas under tryck.

Skylt - gasflaska

Tryckluftsledningar

Märkning ska finnas vid farliga ställen. För tryckluft kan man ofta göra bedömningen att det inte finns lika många farliga ställen som för en hälso- eller brandfarliga gas.

Det ska alltid gå att identifiera vad en ledning innehåller, men för ställen som är så svårtillgängliga att man behöver särskild utrustning för att ta sig dit, kan man ofta bedöma att märkning är onödig.

För en tryckluftsslang som kan ses i sin helhet kan det vara tillräckligt med märkning vid uttaget för slangen.

Ånga, hetvatten och medicinska gaser räknas inte som farliga kemiska produkter

Ånga med 200 kPa (2 bar) övertryck omfattas inte av CLP:s kriterier för ”gas under tryck” och faropiktogrammet är inget krav. Detta beror på att vatten som ångan består av inte är en gas enligt CLP:s definition.

Hetvatten och andra vätskor under tryck är inte heller farliga kemiska produkter bara på grund av att de är trycksatta.

Ånga och heta vätskor är dock kemiska riskkällor och ska märkas enligt 18 §. Man bedömer då på arbetsplatsen vad som är en lämplig märkning. Produktnamn (t.ex. Vattenånga) och färgmärkning (grå för vattenånga) är ofta lämpligt. I tillägg kan en symbol gärna användas, till exempel faropiktogrammet för gas under tryck. Enligt rådet till 18 § kan det faropiktogram som ger information om faran användas även när det som märks inte är en farlig kemisk produkt.

Medicinska gaser är undantagna från CLP. För dem gäller Läkemedelsverkets regler om märkning.

Exempel på färgmärkning enligt svensk standard SS 741

En rekommendation är att rörledningar har färgmärkning enligt svensk standard SS 741.

Exempel: 

Skyltar brandfarlig vätska och brandfarlig gas.

  • Orange – brandfarlig gas 
  • Ljusblå – luft, vakuum 
  • Grå – vattenånga 
  • Ljusbrun – övriga gaser 
  • Brun – brandfarlig vätska 
  • Violett – frätande eller giftiga vätskor 

När märkning kan utelämnas

Märkningen av behållare får begränsas till enbart produktens namn eller utelämnas helt om andra åtgärder säkerställer att detta inte innebär ökad risk för ohälsa eller olycksfall och om det allmänna märkningskravet i 18 § uppfylls. Där krävs att man ska kunna identifiera innehållet och de risker som är förknippade med det.

Att enbart märka med produktens namn eller helt utelämna märkning förutsätter normalt att man har arbetsrutiner som är väl utarbetade och en i övrigt god risk- och skyddsinformation.

Om man skyltar området där det finns en farlig kemisk produkt, till exempel ett dragskåp eller en uppställningsplats så kan man i vissa fall utelämna märkning eller enbart märka med produktens namn.

Vid kortvarig hantering  

Där det är uppenbart vad kärlen innehåller är det acceptabelt att inte märka, främst vid kortvarig hantering.

Observera att det ska vara uppenbart inte bara för arbetstagare som är direkt berörda av arbetet med produkten utan även för sådana som normalt inte hanterar den, till exempel städ- och servicepersonal samt väktare.

När märkning inte kan utelämnas   

Man kan normalt aldrig utelämna märkning när samma behållare vid olika tillfällen används till produkter med olika risker, eftersom risken då är stor att man förväxlar dem.

Men på en behållare, i vilken ämnen blandas och nya tillverkas, behöver man inte ändra märkningen när sammansättningen ändras. Däremot behöver det alltid finnas information om den process som pågår för att man ska kunna veta vilka riskerna är.

För rörledningar finns inget undantag

En rörledning som innehåller en farlig kemisk produkt ska alltid vara märkt. Om det är tillfälligt kan märkningen göras med upphängda skyltar som placeras i närheten av farliga ställen. Risksituationen får avgöra vilka ställen som behöver märkas.

Om man redan i planeringen vet att ledningen kommer att rengöras regelbundet med en farlig kemisk produkt kan man förbereda märkningen vid detta moment.

Vid reparation och underhåll sker många olyckor och det därför är viktigt med tydlig information om vad som finns i ledningar och pumpar.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2016-09-12