Rivning

Rivningar är vanliga inför ombyggnationer men även när man ska bygga helt nya hus och anläggningar. Ibland rivs en hel byggnad eller så rivs bara en del av en byggnad. Båda delarna kräver en god planering för att det inte ska vara farligt.

Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det framför allt viktigt att man känner till en byggnads konstruktion och ingående material för att veta hur den kan rivas säkert. Det behövs underlag som visar att stabilitet och bär­förmåga är tillräckliga under alla stadier av rivningen.

Ofta behöver man ta fram ritningar och ibland ta  prover av okända material i byggnaden innan rivningen påbörjas, för att kunna planera så att rivningen sker kontrollerat och utan risk för hälsofarligt damm. Det kan även vara viktigt att veta vilken slags verksamhet som förekommit på platsen tidigare för att känna till  om exempelvis marken kan vara förorenad.

Inventeringar och undersökningar ska utföras av personer med kompetens för uppgifterna. Alla involverade i rivningen, det vill säga byggherren, projektörerna, byggarbetsmiljösamordnarna och arbetsgivaren i form av rivningsföretaget, har ett ansvar för att undersöka vilka risker som finns i samband med rivningen.

En kompetent person ska leda rivningen

Vid rivning av bärande konstruktioner eller där det finns hälsofarliga ämnen eller material, måste en kompetent person leda planeringen och uppstarten av rivningsarbetet. Det har förekommit flera olyckor med ras och fall under rivningar Asbest och kvartsdamm är de vanligast förekommande riskerna vid rivning. I övrigt utförs arbetena ofta med bristande planering utifrån risker för belastningsergonomi, buller- och vibrationsskador.

Beskrivning av rivningen

Utifrån undersökningar och provtagningar ska en särskild beskrivning av rivningen göras. Beskrivningen blir både ett underlag för instruktioner till arbets­tagarna men även en del av arbetsmiljöplanen. Beskrivningen ska till exempel innehålla uppgifter om:

  • objektets konstruktion
  • materialinventering av objektet
  • turordning för rivningen
  • särskilda skydds- och stabiliseringsåtgärder i olika rivningsskeden
  • hur arbete med hälsofarliga material ska utföras och hur materialet ska omhändertas på ett säkert sätt
  • arbete som kan innebära smittrisker
  • vilken personlig skyddsutrustning som ska användas för olika arbeten
  • hur arbetet ska göras för att förebygga risker som handlar om belastningsergonomi, buller och vibrationer.

Vid en rivning måste det alltid finnas en planering inför okända risker som kan uppstå. Rivningar får inte utföras som ensamarbete.

Du hittar mer information på våra sidor om:

Kemiska arbetsmiljörisker

Asbest

Kvarts-stendamm

Arbetsställning och belastning - ergonomi

Sjukdomar, smitta och mikrobiologiska risker

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet

Senast uppdaterad 2023-03-27