Inspektioner av GMM-verksamhet

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över de verksamhetsutövare som har GMM-verksamheter. I tillsynen ingår både att handlägga anmälningar och tillståndsansökningar och att inspektera GMM-verksamheterna genom att göra besök.

De sakkunniga på Arbetsmiljöverket som handlägger anmälningar och tillståndsansökningar är också GMM-inspektörer som utövar tillsynen enligt miljöbalkens bestämmelser. Därför kan ibland en arbetsmiljöinspektör delta i en GMM-inspektion och utöva tillsyn enligt arbetsmiljölagen. Miljötillsynsförordningen (2011:13) reglerar myndigheternas tillsyn på genteknikområdet.

Miljötillsynsförordningen (2011:13), Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur väljs en GMM-verksamhet ut för inspektion?

Din GMM-verksamhet kan väljas ut för inspektion av olika skäl. Hittills har Arbetsmiljöverket besökt nästan alla storskaliga GMM-verksamheter och de flesta verksamhetsutövare som har GMM i djurförsök på en högre skyddsnivå än i en F-verksamhet. Några verksamhetsutövare som har många GMM-verksamheter fördelade på olika organisatoriska enheter men som delar vissa utrymmen eller utrustning, har också fått besök. En GMM-verksamhet eller verksamhetsutövare kan också väljas ut helt slumpmässigt.

Planerade inspektioner och besök med anledning av anmälan eller ansökan

Enligt miljötillsynsförordningen ska tillsynsmyndigheten, i det här fallet Arbetsmiljöverket, ha en tillsynsplan. Planen ska revideras med jämna mellanrum. Utöver den planerade tillsynen kan Arbetsmiljöverket komma att boka en inspektion om något i en anmälan eller tillståndsansökan gör att vi vill träffa verksamhetsutövaren och se anläggningen. Tillsynsplanen är inte tillgänglig för allmänheten.

Om du ansöker om tillstånd i en anläggning för första gången, kommer vi så gott som alltid att vilja se den innan vi beslutar om tillstånd.

Hur inspektionen går till

En inspektion aviseras i förväg. Besöket sker nästan alltid tillsammans med en arbetsmiljöinspektör på den region där anläggningen finns.

En inspektion kan ta ett par timmar eller en hel dag, beroende på vad som ska inspekteras. Ofta försöker vi lägga flera inspektioner på närliggande orter i anslutning till varandra, även om det rör sig om olika verksamhetsutövare. Ibland inspekteras en anläggning som används av olika verksamhetsutövare samtidigt, med företrädare för alla berörda närvarande vid samma tillfälle.

Om vi upptäcker brister, kräver vi att de ska åtgärdas inom en viss tid. Är bristen allvarlig kan Arbetsmiljöverket besluta om att stoppa GMM-verksamheten av säkerhetsskäl, se 20 § punkt 4 i förordningen 2000:271.  Om vi misstänker brott mot miljöbalken har vi skyldighet att lämna över ärendet till miljöåklagare, se 29 kapitlet i miljöbalken.

Förordning (2000:271), Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbalken (1998:808), Notisums webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-19