Inspektioner av GMM-verksamhet

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över de verksamhetsutövare som har GMM-verksamheter. I tillsynen ingår både att handlägga anmälningar och tillståndsansökningar och att inspektera GMM-verksamheterna genom att göra besök.

Tillsynsverksamheten utövar tillsynen enligt arbetsmiljölagen. Därför kan en arbetsmiljöinspektör och en sakkunnig på Arbetsmiljöverket som handlägger anmälningar och tillståndsansökningar delta i en GMM-inspektion och utöva tillsyn enligt arbetsmiljölagen och miljöbalkens bestämmelser. Miljötillsynsförordningen (2011:13) reglerar myndigheternas tillsyn på genteknikområdet.

Miljötillsynsförordningen (2011:13), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur går en inspektionen till med anledning av en anmälan eller ansökan?

En inspektion aviseras i förväg. Besöket sker nästan alltid tillsammans med en arbetsmiljöinspektör på den region där anläggningen finns.

En inspektion kan ta ett par timmar eller en hel dag, beroende på vad som ska inspekteras. Ofta försöker vi lägga flera inspektioner på närliggande orter i anslutning till varandra, även om det rör sig om olika verksamhetsutövare. Ibland inspekteras en anläggning som används av olika verksamhetsutövare samtidigt, med företrädare för alla berörda närvarande vid samma tillfälle.

Om vi upptäcker brister, kräver vi att de ska åtgärdas inom en viss tid. Är bristen allvarlig kan Arbetsmiljöverket besluta om att stoppa GMM-verksamheten av säkerhetsskäl, se 20 § punkt 4 i förordningen 2000:271.  Om vi misstänker brott mot miljöbalken har vi skyldighet att lämna över ärendet till miljöåklagare, se 29 kapitlet i miljöbalken.

Förordning (2000:271), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbalken (1998:808), Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-12-01