Arbetsmiljön och hjärnans kognitiva funktioner

I arbetsgivarens ansvar ingår att uppmärksamma, synliggöra och arbeta systematiskt med alla typer av arbetsbelastning för att förebygga riskerna för att någon blir skadad eller sjuk.

Illustration som visar den mänskliga hjärnan

Dagens arbetsliv ställer höga krav på hjärnans kognitiva funktioner. Många yrken innehåller arbetsuppgifter som kräver mycket tankearbete med planering, problemlösning och beslutsfattande. Att arbeta i en miljö som överbelastar hjärnans kognitiva funktioner under lång tid ökar risken för utmattning och psykisk ohälsa hos arbetstagare. På den här sidan finns exempel på hur du kan minska belastning på kognitiva funktioner på din arbetsplats.

Vad är kognition?

Kognition handlar om hur hjärnan tar in, bearbetar, lagrar och tar fram information. Det är med hjälp av kognitiva förmågor som vi planerar och organiserar vårt arbete på kort och lång sikt, utvärderar resultat, löser problem och fattar beslut. Allt detta är möjligt tack vare de många processer som pågår i vår hjärna som skapar tankar, känslor, minnen och aktiviteter.

Med hjälp av kognitiva funktioner kan vi styra vår uppmärksamhet på den uppgift vi valt att arbeta med, vi kan sortera bort det som inte är viktigt just då, vi kan skifta mellan olika tankar och aktiviteter. Vi kan lära nytt, minnas, läsa, skriva och räkna. Vi kan planera nästa steg, nästa år och vi kan ha tankar om hur vi tänker.

Exempel på kognitivt krävande arbetsuppgifter

 • sätta upp mål och planera för att uppnå dem
 • hålla koncentrationen och växla fokus
 • hålla många saker i arbetsminnet samtidigt
 • lära nytt
 • analysera och sammanfatta komplex information
 • växla mellan många alternativa perspektiv och förhållningssätt
 • lösa invecklade problem
 • tänka abstrakt och dra slutsatser
 • möta människor med komplexa behov

Kunskap om hjärnans funktioner kan minska risken för misstag och olyckor

För att skapa en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö behöver vi förstå att den mänskliga hjärnan både är fantastisk på att lösa komplexa problem och samtidigt sårbar. Hjärnan kan lätt tappa koncentrationen och arbetsminnet bli överbelastat. Som utgångspunkt för att skapa en säker arbetsmiljö behöver vi ha god kännedom om människans generella begränsningar i kognitiv förmåga.

 • Vi uppfattar bara en liten del av det vi har omkring oss.
 • Vi kan endast fokusera på en sak i taget.
 • Att skifta uppmärksamhet mellan olika saker tar tid och ökar risken för misstag.
 • Vi blir lätt störda i uppmärksamhet och minne.
 • Arbetsminnet överbelastas lätt.
 • Vi lär oss långsamt och glömmer snabbt.
 • Att tänka, fatta beslut och lösa problem är energikrävande.
 • Tankefel är vanliga.
 • Vi kan förstå och tolka situationer på olika sätt.

En arbetsgivare kan inte utgå från att alla arbetstagare har full kognitiv kapacitet hela tiden, det är snarare tvärtom, att vår alerthet och uppmärksamhet varierar under arbetsdagen. Dålig nattsömn, oro eller en förkylning kan påverka våra kognitiva funktioner. Arbetsmiljön måste anpassas efter dessa förutsättningar. Exempelvis ska riskfyllda arbetsuppgifter bara kunna genomföras på ett sådant sätt att misstag inte går att göra.

Läs mer om en hjärnvänlig arbetsmiljö på Prevents webbplats, extern webbplats (öppnas i nytt fönster)

Störningar och avbrott i arbetet kan leda till fler olyckor

Störningar tar samma kognitiva funktioner i anspråk som koncentration och arbetsminne, vilket leder till att vi får färre uppgifter gjorda. Upprepade störningar stjäl tid, ökar tidspressen och kan öka risken för att till exempel dåliga beslut fattas eller olyckshändelser inträffar.

Vi tänker ofta att vi antingen är vakna eller sover. Men så enkelt är det inte. Forskning visar att delar av hjärnan kan falla i sömn till exempel när man sitter och kör bil. Hjärnan kan nämligen sova och vara vaken samtidigt. De delar av hjärnan som man använder mycket får ett större sömnbehov än de delar man inte använder. De uttröttade delarna kan falla i lokal sömn. På så sätt bildas fläckar av sömn i en för övrigt vaken hjärna.

Det är viktigt att ta in denna kunskap i resonemang kring hur skapa en säker arbetsmiljö.

Hjärnan kan sova och vara vaken samtidigt

Vi tänker ofta att vi antingen är vakna eller sover. Men så enkelt är det inte. Forskning visar att delar av hjärnan kan falla i sömn till exempel när man sitter och kör bil. Hjärnan kan nämligen sova och vara vaken samtidigt. De delar av hjärnan som man använder mycket får ett större sömnbehov än de delar man inte använder. De uttröttade delarna kan falla i lokal sömn. På så sätt bildas fläckar av sömn i en för övrigt vaken hjärna.

Det är viktigt att ta in denna kunskap i resonemang kring hur skapa en säker arbetsmiljö.

Läs mer om lokal sömn:

Sleeping while awake, Scientific Americans webbplats, engelska, öppnas i nytt fönster

Delar av hjärnan kan somna fast du har ögonen öppna, Svt Nyheters webbplats, öppnas i nytt fönster

Upp till hälften av människor i arbetsför ålder kan ha kognitiva problem

Forskarna beräknar att 20-30 procent av människor i arbetsför ålder har kognitiva problem så som svårigheter att koncentrera sig, minnas, kommunicera, lära nytt och planera. De är vanliga konsekvenser av sjukdomar och åkommor som påverkar hjärnan, som till exempel neurologiska och neuropsykiatriska tillstånd, cancer, kroniska infektions-, lung- och njursjukdomar. Men om man även räknar in övergående tillstånd som hjärnskakning har hälften av människor i arbetsför ålder kognitiva svårigheter.

Det är viktigt att miljö och teknik underlättar för människan. För med rätta förutsättningar behöver dessa svårigheter inte vara ett hinder i arbetet.

Den hjärnvänliga arbetsplatsen, kunskapssammanställning

Senast uppdaterad 2023-07-06