Frågor och svar om truckar

Ja, de heter Användning av truckar (AFS 2006:5). Där står det att arbets­givaren ansvarar för att användningen av truckar ska risk­bedömas.

Truckar får bara användas i lämpliga miljöer, bland annat måste sikten vara tillfredsställande och trucktrafiken ska vara avgränsad från gående.

Lastbilsflak och liknande ska vara säkrade, innan man kör ut med truck på flaket och man ska använda bälte när det finns. Arbets­givarens tillstånd och truck­förarens teoretiska och praktiska kunskaper ska vara skriftligt dokumenterade.

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Det finns inget förbud mot att lyssna på radio i hörselkåpor. Arbets­givaren måste undersöka och bedöma riskerna när man ska använda truck. I risk­bedömningen ska det ingå en bedömning av om personer vistas inom truckens risk­område, om de använder hörsel­skydd och vilken typ av hörsel­skydd de använder.

När det inte går att skilja helt på trucktrafik från ett område med de som går och annan trafik kan det vara nödvändigt att vidta andra åtgärder för att minska riskerna för skador.

Du kan läsa mer i föreskrifterna om användning av truckar (AFS 2006:5).

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Något direkt förbud mot att köra truck ensam finns inte. Men innan man börjar ett sådant arbete ska den som är ansvarig för arbets­miljön göra en risk­bedömning. Resultatet av den kan bli att arbeta ensam i en viss situation inte är tillåten.

I en annan situation kan konsekvensen av riskbedömningen vara ett larm som kan säkerställa att det snabbt kommer fram hjälp, i fall det uppstår en nödsituation.

I våra föreskrifter om ensam­arbete (AFS 1982:3) anges det att om det vid ensam­arbete finns stor risk för kroppsskada genom olycksfall, så ska arbetstagaren snabbt kunna få hjälp i en nöd­situation. Om det inte går att ordna en acceptabel säker­het, så får man inte utföra arbetet utan att en annan person är närvarande under arbetet.

Ensamarbete (AFS 1982:3), föreskrifter

Dieselavgaser är cancerframkallande och det är därför olämpligt att använda dieseldrivna truckar inomhus. I första hand ska ni välja en maskin som medför minsta möjliga mängd luftförorening, det vill säga en truck som inte drivs med förbränningsmotor är att föredra vid användning inomhus.

Enligt våra föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) ska skyddsåtgärder vidtas för att säkerställa att exponeringen för dieselavgaser är minimal. I våra föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) finns gräns-värden för kolmonoxid, kväveoxid och elementärt kol. Det är troligt att gränsvärdena för elementärt kol och kväveoxid är dimensionerande vid exponering för dieselavgaser.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

De flesta truckar behöver inte besiktigas varje år av något besiktningsorgan. Men alla truckar ska kontrolleras och underhållas med intervaller som är avpassade till driftförhållandena och tillverkarnas rekommendationer. Arbetsgivaren har ansvaret för att sådana rutiner finns på arbetsstället. Reglerna om det finns i föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om användning av truckar (AFS 2006:5).

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Följande truckar omfattas av särskilda besiktningsregler:

Truckar som är menade för personlyft, till exempel plocktruckar, ska besiktigas varje år om de har en lyfthöjd på minst 1,2 meter. Detsamma gäller för en truck med en kranarm som då betraktas som en kran. Besiktningen ska göras av ett besiktningsorgan och reglerna finns i föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6).

Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6), föreskrifter

Föreskrifterna om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7) ställer krav på en första besiktning, som ska göras innan man börjar använda en truck för tillfälliga personlyft tillsammans med en ändamålsenlig arbetskorg. För den kombinationen finns dock inte krav på en årlig besiktning.

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7), föreskrifter

Arbetsmiljöverket ställer inget krav på att pallställ ska genomgå besiktning, dock kan besiktning vara en bra del av de rutiner arbetsgivaren har för att fortlöpande kontrollera sina pallställ.

Arbetsgivaren ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att pallstället inte har förändrats eller skadats så att det finns risk för olyckor. Det framgår i våra föreskrifter om användning av arbetsutrustning.

I de rutiner som arbetsgivaren har upprättat ska framgå hur ofta kontroller ska göras, vilka punkter som ska kontrolleras och vem som ansvarar för att kontrollen blir utförd.

Bestämmelserna om pallställ och andra lagerställ finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.

I föreskrifterna finns också regler om märkning, påkörningsskydd, förankring och genomskjutningsskydd för pallställ.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Ja, det är tillåtet om det ingår att köra truck som en del i undervisningen. Truck­körningen ska ske i skollokal, eller någon annan plats som är anordnad särskilt för undervisningen. Det är också tillåtet om det ingår i handledar­ledd praktik för ungdomar. Om ungdomen har genomgått en fullvärdig truckförar­utbildning och arbets­givarens riskbedömning medger det så är det också tillåtet att arbeta som truck­förare, dock aldrig som ensamarbete.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Arbetsgivaren ska bedöma riskerna med laddning av litiumjonbatterier för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Grundläggande regler om riskbedömning och riskreducerande åtgärder av kemiska riskkällor hittar du i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

För blybatterier gäller särskilda regler om laddning och underhåll, både för ventilerade och för ventilreglerade batterier (så kallade ”gelbatterier”). Reglerna hittar du i föreskrifterna om blybatterier (AFS 1988:4).

Blybatterier (AFS 1988:4)