Ansökan om tillstånd för att använda biocider

Du behöver tillstånd för att få använda råttgift (rodenticider) eftersom det är klassat som en biocid i behörighetsklass 1 So.

Beroende på vilken plats som ska skyddas beslutar antingen Folkhälsmyndigheten eller Arbetsmiljöverket om tillståndet:

 1. Arbetsmiljöverket: om du ska använda råttgift i lokaler där allmänheten inte har tillträde, till exempel lagerlokaler eller djurstallar.
 2. Folkhälsmyndigheten: om du ska använda råttgift i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde.

För att kunna använda råttgift på ett säkert sätt krävs särskilda kunskaper. Både Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten erbjuder utbildningar om att använda råttgift, men du behöver även ett tillstånd.

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om tillstånd.

Så här ansöker du om tillstånd för att använda biocider klass 1 SO

 1. Fyll i ansökan
  • Fyll i formuläret nedan.
  • Skicka också med ett utbildningsintyg från Jordbruksverket eller Folkhälsomyndigheten som styrker att du har de nödvändiga kunskaperna, till exempel i pdf-format.
 2. Skicka ansökan till oss
  • Tryck på skicka-knappen i formuläret.

Om allt är som det ska fattar vi beslut om att du ska få tillstånd. Vi meddelar dig vårt beslut inom tre månader, om möjligt via e-post.

Om vi upptäcker kunskapsbrister eller brister i ansökan kan det leda till att du inte får tillstånd. Vi skickar dig ett beslutsbrev, oftast via e-post.

Om ansökan inte innehåller alla uppgifter kommer vi att höra av oss till dig och be om komplettering. Du har då två veckor på dig att komplettera ansökan, men du kan få mer tid om du begär det. Om vi inte får kompletteringar avvisar vi oftast ansökan. Vi kontaktar dig i första hand via e-post.

 1. Du kan överklaga om du inte får tillstånd
  Du har rätt att överklaga vårt beslut. I beslutsbrevet står hur du ska göra. Skicka överklagan till Arbetsmiljöverket. Beskriv varför du anser att vi bör ändra vårt beslut.

 2. Vi beslutar om vi ska bedöma ansökan igen
  Vi beslutar först om vi ska bedöma ansökan igen. Om vi gör det och beslutar att vi ska ändra vårt första beslut, får du besked, oftast via e-post.

 3. Om vi inte bedömer ansökan igen går överklagan till domstolen
  Vi skickar din överklagan till domstolen, det vill säga förvaltningsrätten.

  Kontakta förvaltningsrätten om du vill följa vad som händer med din överklagan.

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Ansök om tillstånd för att använda biocider klass 1

Ange personuppgifter för dig som ska använda biocidprodukten i behörighetsklass 1.

Ange vilken plats du ska skydda från ohyra.

Ange vilken biocidergrupp du ska använda.

Ladda upp ditt utbildningsbevis.

Du måste ha ett utbildningsbevis för att få tillstånd. Beviset ska styrka att du har de kunskaper som krävs enligt 3 kap. 11 § i förordningen om bekämpningsmedel.

Om du skickar in utbildningsbevis från Länsstyrelsen måste det framgå att du har behörighet för 1L och 2L. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna ta beslut i ärendet.

Max 20Mb/fil
Tillåtna filformat är pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Övrigt (frivilligt)

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.