Så går en inspektion till

Oftast får du som arbetsgivare veta att vi tänker komma på besök. Det sker via brev, e-post eller telefon. Du får då också information om vad inspektionen kommer att handla om och hur du kan förbereda dig. Vi har dock rätt att komma oanmälda.

Inspektion under pandemi Covid-19

Sedan mars 2020 genomför vi många av våra inspektioner på distans. Detta i samband med den smittrisk som pandemi Covid-19 utgör. Men vissa inspektioner behöver vi göra fysiskt hos arbetsgivaren – vi behöver helt enkelt vara på plats för att kunna göra en bedömning. Från och med 1 juni 2021 påbörjar vi successivt återgång till fler fysiska inspektioner.

Samtidigt ska vårt arbete utföras på sätt som är så säkert som möjligt för den arbetsplats vi besöker. Därför förhåller vi oss till Folkhälsomyndighetens allmänna råd när vi genomför våra inspektioner.

Det innebär bland annat att våra inspektörer:

  • stannar hemma vid minsta förkylningssymtom,
  • håller minst en armslängds avstånd till andra, både inomhus och utomhus,
  • väljer, i den mån det är möjligt, andra transportmedel än kollektivtrafik eller övriga allmänna färdmedel, samt
  • har tvättade och/eller spritade händer inför inspektion.

Under inspektion gäller bland annat att:

  • den i största möjliga mån genomförs utomhus,
  • antalet deltagare är så få som möjligt utöver inspektörerna, och att
  • vi inte tar i hand när vi hälsar.

Vi har även uppdaterade rutiner för hur fysiska inspektioner ska genomföras. Det innebär bland annat att vi i förväg kontaktar arbetsgivarna och ställer frågor om smittrisker på de aktuella arbetsplatserna. Utifrån svaren kan vi överväga att genomföra inspektionen på distans.

För fler svar om hur vi genomför fysiska inspektioner, kontakta vår svarstjänst.

Kontakta oss

Vid inspektionen kontrollerar vi att du som arbetsgivare lever upp till arbetsmiljöreglerna. Hur det går till kan variera. Oftast tittar vi på de dokument som arbetsgivaren ska ha i sitt arbetsmiljöarbete och gör en inspektion på delar av arbetsplatsen.

Förutom inspektören och arbetsgivaren deltar normalt skyddsombudet eller någon annan representant för arbetstagarna. Vid inspektionen diskuterar inspektören med arbetsgivaren och skyddsombudet.

Om vi hittar brister i arbetsmiljön under inspektion

Finns det brister i arbetsmiljöarbetet berättar inspektören om dessa, förklarar vilka risker som finns och vilka regler som gäller. Arbetsgivaren och skyddsombudet har under inspektionen möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas.

Om vi hittar arbetsmiljöbrister får arbetsgivaren också en skrivelse efter inspektionen. I skrivelsen beskriver vi bristerna och vilka regler som gäller. Skrivelsen innehåller normalt också information som kan hjälpa arbetsgivaren att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen. 

Oftast begär vi att arbetsgivaren informerar oss om vad som har gjorts eller kommer att göras för att få bort riskerna. Det kan också hända att vi på nytt besöker arbetsgivaren för att få se hur det gått. 

Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna som upptäckts under inspektion

Vi försöker i första hand att få arbetsgivarna att frivilligt rätta till arbetsmiljöbristerna. Men om arbetsgivaren inte rättar till de brister som vi beskriver i den skrivelse som arbetsgivaren får efter inspektionen kan vi besluta om föreläggande eller förbud, alltså på olika sätt tvinga arbetsgivaren att leva upp till arbetsmiljölagstiftningen. Vi kan förena förelägganden och förbud med ett vitesbelopp – pengar som arbetsgivaren kan få betala om inte föreläggandet eller förbudet följs. 

Storleken på ett vitesbelopp, det vill säga hur mycket pengar arbetsgivaren kan få betala beror på vad det kostar att genomföra de åtgärder som vi ställt krav på och hur mycket pengar det behövs för att få arbetsgivaren att följa beslutet.

Våra beslut kan överklagas av både arbetsgivare och skyddsombud.

Så överklagar du beslut

Skyddsombud

I Sverige har du som är skyddsombud en unik ställning där din roll är att vaka över arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Har du som arbetstagare problem på arbetsplatsen kan du vända dig till skyddsombudet.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Hallå arbetsmiljö! Inspektion

Bild: Hallå arbetsmiljö! Carro och Fredrik i soffa.

I det här avsnittet får vi lära känna programledarduon Fredrik Berling och arbetsmiljöinspektör Ann-Caroline "Carro" Kostet. Vi får veta hur vardagen ser ut för en arbetsmiljöinspektör och vilka utmaningar som lurar ute på svenska arbetsplatser.

Avsnittet som text
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-11-03