Bedöm byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå

Alla aktörer ska bedöma byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå för att avgöra omfattning och detaljeringsgrad av det arbetsmiljöarbete som krävs i byggprojektet. Det behövs för att se till att det finns tillräckliga resurser för en säker arbetsmiljö.

Aktörer ska bedöma byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå
Gränserna mellan variablerna storlek, komplexitet och risknivå är inte distinkta eller klart avgränsade. Storlek, komplexitet och risknivå kan variera mycket mellan olika byggprojekt, men även över tid inom samma byggprojekt.

Här ger vi dig stöd till hur du kan bedöma ett byggprojekts storlek, komplexitet och risknivå.

Alla aktörer behöver bedöma storlek, komplexitet och
risknivå

Om du har någon av de här rollerna räknas du som en aktör i föreskriften om projektering och byggarbetsmiljösamordning AFS 2023:3 och behöver bedöma byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå i förhållande till din förmåga och dina resurser.

 • Byggherre (exempelvis fastighetsägare, förvaltare)
 • Projektör (till exempel arkitekter, konstruktörer)
 • Bas-P
 • Bas-U
 • Tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

Om du bedömer ditt projekts storlek, komplexitet och risknivå tidigt, kommer du lättare kunna avgöra hur du ska arbeta med arbetsmiljön. Ett arbetsmiljöarbete som löper smidigt och genomförs utifrån byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå är ofta en god förutsättning för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

Arbetena fortskrider bättre och riskerar inte att stanna upp i någon del av projektet, om resurserna är tillgängliga redan när projektet startar så att ni alla kommer igång som planerat.

Att göra bedömningen hjälper dig för att veta om du har rätt resurser för att kunna genomföra arbetsmiljöarbetet. Det finns risk för att arbetsmiljöarbetet blir undermåligt om du eller någon av de andra aktörerna inte har tillräcklig förmåga för arbetsmiljöarbetet, har för låg bemanning eller för små ekonomiska resurser.

Så här kan du bedöma storleken på byggprojektet

Det kan finnas olika sätt att bedöma storleken av ett byggnads- eller anläggningsprojekt. Här ges några exempel på hur du kan bedöma storleken på ditt byggprojekt. 

Ett exempel är att utgå från antalet arbetade timmar eller persondagar, som kommer behövas i byggprojektet, vilket ligger till grund för om en förhandsanmälan krävs eller inte. Ett byggprojekt som kräver mycket arbetskraft bedöms ofta som större, än ett projekt som kräver lite personal, eller pågår under väldigt kort tid. 

Ett exempel är att koppla det till ytan på bygg- eller anläggningsprojektet. Du kan också utgå från hur litet eller stort objektet som ska byggas eller anläggas är.

Du kan även bedöma storleken utifrån kostnadsnivån, till exempel förväntad kontraktssumma.

Tänk på att bedömningen utifrån kontraktssumma kan variera stort mellan olika aktörer. En hög summa för ett litet företag kan vara en liten summa för ett stort företag. Varje projekt är unikt och om du kan utföra ditt arbetsmiljöarbete så att du förebygger riskerna för olycksfall och ohälsa, ökar förutsättningarna för ett lyckat projekt. Utgå ifrån vilka resurser du har att tillgå och kan avsätta för arbetet, så att du vet att du kan bidra med det som krävs.

Exempel på stort projekt och litet projekt

Ett stort bygg- eller anläggningsprojekt är vanligtvis ett projekt med stor budget, omfattande arbete och längre tidsram för genomförandet. Det har ofta stor personalstyrka och kräver omfattande samordning mellan många aktörer och ibland flera byggherrar. Ett stort projekt kan vara ombyggnad av hela kvarter, stora fasad- och fönsterarbeten, grundförstärkningsarbeten, infrastrukturprojekt med gator och vägar, eller en ny järnvägstunnel. För energibranschen kan det vara byggnation av ett nytt ställverk och tillhörande långa ledningar med hög spänning.

Ett litet projekt innebär vanligtvis en lägre budget och kortare genomförandetid. Det kan vara en enklare renovering eller ombyggnation av en mindre butikslokal eller ett kontor. Men det kan också vara ommålning av mindre ytor, byte av dörrar, mindre takplåtsarbeten, lokalanpassningar såsom ytskiktsändringar, eller flytt av icke bärande innerväggar. För energibranschen kan det vara elektrifiering av ett antal nyexploaterade tomter, eller ombyggnation av ett mindre lågspänningsområde. För anläggningsbranschen kan det vara lagning av mindre håligheter i vägbana eller reparation av asfaltbeläggning. Det kan även vara att anlägga en lekplats i ett bostadsområde.

Så här kan du bedöma projektets komplexitet

Antal inblandade aktörer och hur komplicerade de tekniska lösningarna är i byggprojektet, är faktorer som påverkar byggprojektets komplexitet. Även den omgivande miljön påverkar hur komplext arbetsmiljöarbetet blir.

Mindre komplexa projekt är vanligtvis inte så omfattande, har få aktörer inblandade och kräver inte samma tekniska expertis som komplexa projekt. Omgivningen innebär inga tillkommande risker som påverkar byggprojektets arbetsmiljö.

Exempel på mindre komplexa projekt är renovering av en del av en lägenhet, till exempel att måla, byta golvmatta eller byta tvättställ. För energibranschen kan ett mindre komplext projekt vara ett projekt där strömmen inte behöver brytas, till exempel att gräva för en jordkabel till en enstaka ny kund.

Komplexa projekt är ofta de som kräver expertis från flera olika discipliner eller yrkesgrupper och kräver ofta komplicerade tekniska lösningar för att kunna genomföras. Många aktörer och personer kan vara inblandade, såsom

 • arbetstagare
 • projektörer
 • entreprenörer
 • olika ägare till anläggningsdelar eller markdelar
 • kunder eller allmänheten.

Komplexiteten kan också handla om förutsättningar i den omgivande miljön, till exempel byggprojekt på begränsade ytor i stadsmiljö där planeringen för att uppföra, leverera och ta emot material och byggdelar kan bli krävande och omfattande. Då behöver inte arbetet i sig vara komplext.

Exempel på komplexa projekt är att konstruera och bygga broar över vattendrag, att bygga om vägar med omfattande passerande fordonstrafik, eller att bygga höga hus med många olika tekniska system. För energibranschen kan komplexa projekt vara arbeten där det är flera olika ägare till elanläggningsdelarna eller arbeten med flera olika entreprenörer inblandade.

Komplexiteten kan också vara att en del av arbetena innehåller spänningsförande anläggningsdelar, medan andra inte gör det. Att bygga ett nytt ställverk invid eller inuti ett befintligt ställverk, eller att gräva kablar i storstadsmiljö.

Så här kan du bedöma projektets risknivå

Både antal arbetsmiljörisker och riskernas allvarlighetsgrad påverkar byggprojektets risknivå.
Även om det finns få risker, så kan de vara väldigt allvarliga och därmed ska byggprojektet räknas som ett högriskprojekt. Arbeten med särskild risk som kräver en arbetsmiljöplan är exempel på risker som kan bidra till en hög risknivå i ett byggprojekt.

Projekt med låg risknivå ur arbetsmiljösynpunkt är ofta mindre omfattande och har låg risk för arbetstagare, allmänhet och miljö.

Exempel på projekt med låga risker kan vara arbeten med kontorsrenoveringar, anläggning av mindre parker eller målning av lägenheter. Även arbeten med att anlägga en gata eller väg där trafiken har letts om så att ingen passerande fordonstrafik finns. Låga risker kan också vara att utföra elarbeten på marknivå utan spänning till kunder i ett nyetablerat område.

Projekt med en hög risknivå ur arbetsmiljösynpunkt är ofta omfattande och har stora risker för arbetstagare, allmänhet och miljö. Det är ofta projekt som involverar:

 • miljöskadliga ämnen och farliga kemikalier
 • arbete som involverar högspänning
 • höga höjder eller stora djup
 • stora mängder vatten
 • många arbetstagare
 • människor i omgivningen
 • montering av tunga byggelement
 • rivning av bärande konstruktioner
 • underjordsarbete
 • schaktarbeten som medför rasrisk
 • arbete nära passerande fordonstrafik
 • rivning av hälsofarliga material eller bärande konstruktioner
 • arbete med omfattande tillfälliga eller samverkande konstruktioner
 • sprängningsarbete.

Exempel på projekt med hög risknivå kan vara att bygga om ett helt kvarter, ett sjukhus, en galleria eller en skola. Det kan också vara projekt där det ingår arbeten i hisschakt eller arbete i trånga utrymmen.

Ytterligare exempel på projekt med stora risker är smidesarbeten med tunga balkar.

Gränserna mellan storlek, komplexitet och risknivå är flytande

Gränserna mellan variablerna storlek, komplexitet och risknivå är inte distinkta utan flytande. Både stora och små projekt kan vara komplexa och riskfyllda på grund av arbetsuppgifternas förutsättningar.

Komplexitet kan också handla om faktorer som kan medföra en högre risknivå. Det kan exempelvis vara att ett arbete måste utföras under begränsad tidsram.

Komplexitet i ett projekt kan även bero på användningen av avancerade tekniska utrustningar, stora maskiner eller lösningar som kan innebära höga risker för arbetstagare och som behöver särskild kompetens under olika skeden av byggprojektet.

I sådana fall kan det krävas en omfattande och detaljerad planering för att utförandet ska kunna ske säkert.

Exempel på komplexa projekt med riskfyllda arbetsmoment är

 • arbeten inom en elenergianläggning
 • arbete nära järnväg eller väg med passerande fordonstrafik
 • arbeten i slutna utrymmen
 • tunnelarbeten
 • stora infrastrukturprojekt.

Komplexa projekt med riskfyllda arbetsmoment kan också vara

 • arbete där det finns kemiska risker, såsom asbestsanering
 • arbete ovanför eller nära vatten eller anläggningsdykning
 • underhållsarbeten där stopptiden är kort
 • arbete vid järnväg där tidsfönstret är starkt styrt

Andra exempel kan vara byggnadsarbeten på olika typer av fasta driftställen, såsom vårdinrättningar eller vatten- och avloppsreningsverk, där särskilda arbetsmiljörisker kan vara osynliga och obekanta.

Tänk på att ett mindre projekt kan vara väl så komplext och påverkas av flera yttre faktorer som inte har med själva arbetsuppgiften i byggprojektet att göra.

Exempel på ett mindre projekt som är komplext och riskfyllt kan vara att byta ventilationsaggregat i ett fläktrum som är beläget på vindsplanet. Arbetsuppgiften kan verka enkel, men kan kompliceras av att det är svårt att få in och ut aggregat i fastigheten, att det är trångt på vinden och att det är stort och för tungt för att kunna hanteras manuellt.

Ett annat exempel är arbete med reparation av mittvajerräcke på en 2 + 1 väg med passerande fordonstrafik. Ett sådant mindre byggprojekt är inte komplext i sin utformning men det har mycket stora risker.

 

Projektering och byggarbetsmiljösamordning - grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3), föreskrifter

Föreskrifterna riktar sig till alla som som arbetar med planering, projektering eller byggarbetsmiljösamordning, alltså byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter

Senast uppdaterad 2024-05-20