Kontroll av trycksatta anordningar

Alla bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparater ska kontrolleras.

Vilka anordningar omfattas av krav på kontroll?

Alla bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparater ska kontrolleras. Gasflaskor kontrolleras vanligen enligt MSB:s regler men om en gasflaska inte transporteras från en anläggning så ska de kontrolleras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Trycksatta anordningar som inte är gasflaskor, bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparatur ska kontrolleras om de tillhör klass A eller B.

Kraven är vanligen de som anges nedan även om det finns vissa undantag:

  • Klass B. Krav på första kontroll, revisionskontroll samt återkommande besiktning i form av driftprov.
  • Klass A. Samma krav som klass B plus krav på återkommande kontroll i form av in- och utvändig undersökning.

För att bestämma om en trycksatt anordning omfattas av kontroll finns det ett antal tabeller i föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

För att du ska kunna avgöra om en anordning omfattas av krav på kontroll måste du till en början veta vilken typ av trycksatt anordning som du använder (rörledning, tryckkärl, vakuumkärl eller cistern). När du bestämt vilken typ av anordning som du använder så anger tabeller vilken information som behövs för att klassificera den trycksatta anordningen.

Det finns en rad undantag i tabellerna så det gäller att läsa alla undertexter till tabellerna. Om man som arbetsgivare är osäker kan man kontakta någon sakkunnig person eller ett kontrollorgan. Alla gränser i tabellerna är undre gräns, det vill säga om ett värde precis på linjen uppnås så ska anordningen tillhöra den lägre klassen.

Vem får utföra kontroll av trycksatta anordningar?

Kontroll av trycksatta anordningar får endast utföras av kontrollorgan. Swedac är den myndighet man ska vända sig till om man vill veta vilka svenska företag som är ackrediterade för att utföra kontroll av trycksatta anordningar.

Klagomål

Om du har klagomål på de bedömningar som utförs av ett ackrediterat organ ska du i första hand klaga hos det kontrollorganet. Om du inte är nöjd med hur det kontrollorganet hanterar ditt klagomål så är det Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, som du ska ta kontakt med.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac

Exempel där kontroll erfordras

Vattentank på betongbilar

Arbetsmiljöverket har noterat att det skett olyckor med betongbilar utrustade med vattentankar avsedda för rengöring av ränna och verktyg vid betongarbeten. Vattentanken töms genom att den trycksätts med luft från bilens kompressor och räknas därför som en trycksatt anordning som ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Kontrollkrav

Dessa tankar som innehåller både luft och vatten är ofta av sådan storlek att de, enligt AFS 2017:3 4 kap 10 §, är klass A eller B vilket innebär att de måste vara kontrollerade av ett kontrollorgan, enligt AFS 2017:3 5 kap 1-4§§, för att få användas.

Det kan exempelvis handla om importerade bilar som redan har tanken monterad och som är godkända i ett annat land. Men det är de nationella reglerna i Sverige som gäller – både för första- och återkommande kontroll enligt AFS 2017:3 5 kap 1-4§§.

Vid kontrollen ska ett kontrollorgan kontrollera bland annat att säkerhetsutrustningens funktion är tillfredsställande och ger skydd mot övertryck.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Risk för olycka

Riskerna med denna typ av trycksättning är att tanken kan påverkas av korrosion då den töms och återfylls med färskt vatten. Till slut kan det leda till olycka och tanken sprängs. Det är också viktigt att uppmärksamma att de externa anslutningarna inte har för höga tryck. Det kan leda till att säkerhetsventil och avlastningsledning inte klarar att avleda trycket och tankens tillåtna maxtryck överskrids.

Senast uppdaterad 2023-08-14