Arbetsmiljöplan för byggnads- och anläggningsarbete

För vissa byggnads- eller anläggningsarbeten ska en arbetsmiljöplan tas fram. Det gäller byggprojekt av en viss omfattning eller där arbeten med särskild risk kommer att utföras. Arbetsmiljöplanen ska fungera som ett styrande dokument för hur arbetsmiljöarbetet i byggprojektet ska bedrivas och hur aktörerna ska samordnas.

Upprätta en arbetsmiljöplan

Innan byggarbetsplatsen etableras ska det tas fram en arbetsmiljöplan.

Arbetsmiljöplan

AMP-guiden, Byggföretagens webbplats, öppnas i nytt fönster

När behövs en arbetsmiljöplan?

Arbetsmiljöplanens syfte är att förebygga arbetsmiljörisker i byggskedet. Om det krävs en arbetsmiljöplan, ska den tas fram under planeringen och projekteringen. Arbetsmiljöplanen måste vara klar när det första praktiska byggnads- eller anläggningsarbetet startar.

En arbetsmiljöplan ska tas fram om:

 1. något av de arbeten med särskild risk som anges i 12 a § i AFS 1999:3 behöver utföras i samband med byggnads- eller anläggningsarbetet, se Arbeten med särskild risk som kräver en arbetsmiljöplan

eller

 1. byggnads- eller anläggningsarbetena är av sådan omfattning att förhandsanmälan ska lämnas, det vill säga
  1. arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar, och sysselsätta mer än 20 personer samtidigt vid något tillfälle, eller
  2. det totala antalet persondagar beräknas bli fler än 500.

Vem ska ta fram arbetsmiljöplanen?

Det är byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (Bas-P) som i första hand ska se till att arbetsmiljöplanen tas fram. Byggherren har också ansvar för upprättandet av planen. Det är byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet (Bas-U) som ska se till att den finns tillgänglig på byggarbetsplatsen så snart den etablerats och som ska genomföra de anpassningar av planen som behövs.

Planen ska innehålla följande:

 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. 
 • En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat följande arbeten ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska bli bra: 
  • arbete med risk för fall till en lägre nivå om nivåskillnaden är 2 meter eller mer
  • schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  • arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • arbete på plats eller område med  passerande fordonstrafik samt
  • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 

Om byggnads- eller anläggningsarbetet ska utföras på en plats där annan verksamhet kommer att pågå samtidigt ska detta beaktas i arbetsmiljöplanen.

Arbeten med särskild risk som kräver arbetsmiljöplan

Förhandsanmälan

Byggherren ska förutom att upprätta en arbetsmiljöplan även lämna in en förhand­sanmälan till Arbetsmiljö­verket innan arbetet påbörjas.

Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Arbetets planering vid byggarbete

Alla arbeten ska planeras så att de kan utföras i en sund och säker miljö. Planeringen behöver grunda sig på en risk­bedömning. Det är viktigt att planera i god tid. 

Det kan vara lämpligt att upprätta en dispositionsplan för arbetsplatsen (APD-plan) när man planerar in till exempel utrymme för bodar, verkstäder och upplag samt för förbindelseleder och transportanordningar. Det är viktigt att lösa hur man ska ta sig till alla platser där man behöver arbeta. Vägar för fordonstrafik ska separeras från leder för gående. 

Arbetet ska planeras så att olika verksamheter inte sammanfaller i tid och rum på ett sådant sätt att risk för ohälsa eller olycksfall uppkommer. Tids­planeringen är särskilt viktig om byggtiden är kort i förhållande till arbetenas omfattning. 

Val av arbetsmetoder och utrustning vid byggarbete

Sådana arbetsmetoder och sådan utrustning ska väljas som 

 • motverkar olycksfall på grund av fall eller ras, 
 • innebär att hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar på kroppen undviks, 
 • medför låg exponering för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar.

Information och instruktion om byggarbete

Begriplig information ska lämnas till arbetstagarna om arbetet och de arbetsmiljöåtgärder som är vidtagna eller planerade och om vilka regler som gäller. Särskild utbildning eller instruktion behövs i allmänhet när nya produkter eller arbetsmetoder ska användas.

Dokumentation för framtida arbeten inom byggarbete

När arbetet avslutats ska byggherren ha en färdigställd dokumentation med information av betydelse för arbetsmiljön vid drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av byggnaden eller anläggningen. Dokumentationen ska därför beskriva objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts. Dokumentationen ska förvaras så länge byggnaden eller anläggningen finns kvar. 

Skyddsronder på byggarbetsplatser

På en byggarbetsplats är det särskilt viktigt med regelbundna skyddsronder eftersom det sker ständiga och snabba förändringar med många risker. När byggandet pågår som aktivast kan det vara lämpligt att gå skyddsrond en gång i veckan och i övrigt med två eller tre veckors mellanrum. Om man använder checklistor som anpassats för olika riskområden, verksamheter eller utrustningar så underlättas skyddsrondsarbetet. I skyddsrondsprotokollet är det lämpligt att ta upp både förebyggande och avhjälpande åtgärder.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

Sanktionsavgifter inom bygg

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-12-21