Arbetsmiljöplan för byggnads- och anläggningsarbete

En arbetsmiljöplan för hela objektet ska tas fram redan innan byggarbetsplatsen etableras. Det är byggarbetsmiljö­samordnaren för planering och projektering som i första hand ska se till att detta sker.

Upprätta en arbetsmiljöplan

Innan byggarbetsplatsen etableras ska det tas fram en arbetsmiljöplan.

Arbetsmiljöplan

AMP-guiden, Byggföretagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggherren eller en uppdragstagare som övertagit dennes ansvar har också ansvar för upprättandet av planen. Meningen är att arbetsmiljöplanen sedan ska användas under hela byggskedet. Det är byggarbetsmiljö­samordnaren för utförandet av arbetet som ska se till att den finns tillgänglig på byggarbets­platsen så snart den etablerats och genomföra de anpassningar av planen som behövs.

Planen ska innehålla följande:

 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen. 
 • En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. 
 • En beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som vid bland annat följande arbeten ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska bli bra: 
  •  arbete med risk för fall,
  •  schaktningsarbete med risk för ras,
  • arbete med vissa kemiska eller biologiska ämnen,
  • arbete i närheten av högspänningsledningar,
  •  arbete som medför risk för drunkning,
  • arbete i brunnar och tunnlar,
  • arbete vid vilket sprängämnen används,
  • arbete med montering av tunga byggelement,
  • arbete på plats eller område med  passerande fordonstrafik samt
  •  rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 

Om byggnads- eller anläggningsarbetet ska utföras på en plats där annan verksamhet kommer att pågå samtidigt ska detta beaktas i arbetsmiljöplanen.

Arbetsmiljöplan och dess risker

Förhandsanmälan

Byggherren ska förutom att upprätta en arbetsmiljöplan även lämna in en förhand­sanmälan till Arbetsmiljö­verket innan arbetet påbörjas.

Förhandsanmälan av byggarbetsplats

Arbetets planering vid byggarbete

Alla arbeten ska planeras så att de kan utföras i en sund och säker miljö. Planeringen behöver grunda sig på en risk­bedömning. Det är viktigt att planera i god tid. 

Det kan vara lämpligt att upprätta en dispositionsplan för arbetsplatsen (APD-plan) när man planerar in till exempel utrymme för bodar, verkstäder och upplag samt för förbindelseleder och transportanordningar. Det är viktigt att lösa hur man ska ta sig till alla platser där man behöver arbeta. Vägar för fordonstrafik ska separeras från leder för gående. 

Arbetet ska planeras så att olika verksamheter inte sammanfaller i tid och rum på ett sådant sätt att risk för ohälsa eller olycksfall uppkommer. Tids­planeringen är särskilt viktig om byggtiden är kort i förhållande till arbetenas omfattning. 

Val av arbetsmetoder och utrustning vid byggarbete

Sådana arbetsmetoder och sådan utrustning ska väljas som 

 • motverkar olycksfall på grund av fall eller ras, 
 • innebär att hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar på kroppen undviks, 
 • medför låg exponering för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar.

Information och instruktion om byggarbete

Begriplig information ska lämnas till arbetstagarna om arbetet och de arbetsmiljöåtgärder som är vidtagna eller planerade och om vilka regler som gäller. Särskild utbildning eller instruktion behövs i allmänhet när nya produkter eller arbetsmetoder ska användas.

Dokumentation för framtida arbeten inom byggarbete

När arbetet avslutats ska byggherren ha en färdigställd dokumentation med information av betydelse för arbetsmiljön vid drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av byggnaden eller anläggningen. Dokumentationen ska därför beskriva objektets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts. Dokumentationen ska förvaras så länge byggnaden eller anläggningen finns kvar. 

Skyddsronder på byggarbetsplatser

På en byggarbetsplats är det särskilt viktigt med regelbundna skyddsronder eftersom det sker ständiga och snabba förändringar med många risker. När byggandet pågår som aktivast kan det vara lämpligt att gå skyddsrond en gång i veckan och i övrigt med två eller tre veckors mellanrum. Om man använder checklistor som anpassats för olika riskområden, verksamheter eller utrustningar så underlättas skyddsrondsarbetet. I skyddsrondsprotokollet är det lämpligt att ta upp både förebyggande och avhjälpande åtgärder.

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

Sanktionsavgifter inom bygg

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-29