Utrymning

Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar. Arbetsgivare och anställda avgör gemensamt hur ofta man ska ha övningarna.
Bild på utrymningsskylt med vänsterriktad riktningspil

Utrymningsövningar kan ersättas med information om den ger likvärdiga kunskaper. Det är särskilt viktigt att informationen är anpassad till alla. Det gäller både nyanställda, personer med annan språklig och kulturell bakgrund och personer med funktionsnedsättning. 

Det är viktigt att man på arbetsplatserna har en beredskap för hur man ska göra om det börjar brinna eller om gas strömmar ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämning med mera. 

Exempel på förebyggande åtgärder för att underlätta utrymningen:

  • Utrymningsvägarna behöver vara tillräckligt stora och vara utformade så att de är lätta att använda.
  • Risken för skador minskar ju tidigare faran upptäcks, genom till exempel larm som varnar.
  • Personalen behöver känna till riskerna vid en utrymning och vad de ska göra.
  • Det ska som regel finnas minst två utrymningsvägar.
  • Det är viktigt att utrymningsvägarna inte är blockerade.
  • Dörrar i utrymningsvägarna får inte vara låsta på ett sätt som gör dem svåra att öppna.
  • Skyltningen till utrymningsvägarna ska vara tydlig.

Frångänglighet

Utrymningen ska också vara tillgänglig. Även arbetstagare med en funktionsnedsättning ska kunna utrymma om det behövs. Kort sagt, kommer du in ska du också komma ut. Det kan till exempel behövas särskilda utrymningshissar som kan användas även då det brinner eller tillfälliga utrymningsplatser om utrymningsvägarna är utformade så att man inte kan ta sig ut själv, till exempel om det finns trappor.

En tillfällig utrymningsplats är en plats i anslutning till en utrymningsväg där man säkert kan invänta hjälp. Platsen ska vara väl skyddad mot rök och värme.

Tänk också på att dörrar med dörrstängare kan vara svåra eller omöjliga att öppna för personer med nedsatt rörelseförmåga. Brandlarmen ska vara placerade så att personer som använder rullstol lätt når dem.

Utrymningsplan och rutiner

Det ska finnas en utrymningsplan och rutiner där det finns information som säkerställer att alla kommer ut vid en utrymning. Mer information om detta finns att läsa på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Myndigheten för delaktighets webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter och broschyrer relaterat till utrymning 

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Skyltar och signaler (AFS 2008:13), föreskrifter

Första hjälpen och krisstöd (ADI 534), broschyr

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-20