Utrymning

Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar.

Bild på utrymningsskylt med vänsterriktad riktningspil

Alla arbetstagare ska veta vad man ska göra vid en nödsituation, om det till exempel börjar brinna eller om gas strömmar ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämning med mera. Om man behöver utrymma ska alla arbetstagare kunna utrymma snabbt och säkert. För att alla ska veta vad man ska göra, ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner för utrymning. Regelbundna utrymningsövningar är ett bra sätt att lära sig vad man ska göra i en utrymningssituation, men utrymningsövningar kan ersättas med information om den ger likvärdiga kunskaper. Det är viktigt att informationen är anpassad till alla. Det gäller både nyanställda, personer med annan språklig och kulturell bakgrund och personer med funktionsnedsättning.

Exempel på förebyggande åtgärder för att underlätta utrymningen:

  • Arbetstagarna behöver känna till vad de ska göra vid utrymningen.
  • Utrymningsvägarna behöver vara tydligt skyltade och utformade så att de är lätta att använda.
  • Det ska som regel finnas minst två utrymningsvägar.
  • Utrymningsvägarna får inte vara blockerade eller låsta på ett sätt som gör dem svåra att öppna.
  • Risken för skador minskar ju tidigare faran upptäcks, genom till exempel larm som varnar.
  • Lämpligt placerade handbrandsläckare kan minska risken för skador.

Frångänglighet

Alla arbetstagare ska kunna utrymma arbetsplatsen. Om det finns arbetstagare med en funktionsnedsättning ska även de kunna utrymma. Kort sagt, kommer du in ska du också komma ut. Det kan till exempel behövas särskilda utrymningshissar som kan användas även då det brinner eller tillfälliga utrymningsplatser om utrymningsvägarna är utformade så att man inte kan ta sig ut själv, till exempel om det finns trappor i utrymningsvägarna.

En tillfällig utrymningsplats är en plats där arbetstagare, som inte kan utrymma hela vägen till säker plats på egen hand, kan invänta hjälp. Platsen ska vara väl skyddad mot rök och värme.

Tänk också på att dörrar med dörrstängare kan vara svåra eller omöjliga att öppna för personer med nedsatt rörelseförmåga. Larmknappar för att aktivera utrymningslarm ska vara placerade så att personer som använder rullstol lätt når dem.

Föreskrifter och broschyrer relaterat till utrymning

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2021-01-05