Begäran om åtgärder (6:6a) – brister i arbetsmiljön

Finns det brister i er arbetsmiljö? Har du som skyddsombud krävt att arbetsgivaren ska göra något åt dem utan att något händer? Då kan du kontakta oss och göra en begäran om åtgärder av risker i arbetsmiljön, en så kallad 6:6a-begäran.

Så här begär du åtgärder

Med det här formuläret kan du bara begära åtgärder kring brister i arbetsmiljön som omfattas av arbetsmiljölagen.

Därför kan vi inte pröva ärenden, eller frågor, om till exempel

 • arbetsgivarens skyldigheter enligt medbestämmandelagen (MBL)
 • arbetsgivarens personalpolicy och affärsmässiga strategier
 • arbetsrättsliga frågor
 • samverkansfrågor i 6 kap i arbetsmiljölagen
 • fackliga frågor och tolkning av kollektivavtal.

Om din begäran handlar om era arbetstider, och inte er arbetsmiljö, ska du istället använda dig av formuläret för att göra en 19a-begäran.

Begäran om åtgärder (19a) - extra övertid, mertid eller nödfallsövertid

Din begäran behöver uppfylla vissa krav innan vi kan pröva ditt ärende. 

Om du svarar ja på alla frågor uppfyller du de kraven.

 • Är du skyddsombud?
 • Har du krävt åtgärder av arbetsgivaren?
 • Har arbetsgivaren fortfarande inte åtgärdat allt du kräver?
 • Har du alla dokument som vi behöver?

Du ska skicka följande dokument till oss

 • den begäran du lämnade till arbetsgivaren
 • arbetsgivarens svar eller en kommentar om varför du inte bifogar det, till exempel om arbetsgivaren inte har svarat
 • de punkter som arbetsgivaren fortfarande inte har åtgärdat.

Begäran till arbetsgivaren

Innan du skickar din begäran till oss behöver du kontakta arbetsgivaren, gärna i ett brev eller mejl. Kom ihåg att ställa krav och inte frågor.

I din begäran ska du ha med

 • vilka brister som finns i er arbetsmiljö
 • vilka åtgärder du kräver att arbetsgivaren ska vidta
 • ”Jag använder min rätt som skyddsombud enligt kap 6 § 6a arbetsmiljölagen”
 • sista dagen för att svara – ge arbetsgivaren tillräckligt med tid för att kunna svara eller göra åtgärder.

Skriv så tydligt och konkret som möjligt när du beskriver de problem som du kräver att arbetsgivaren ska åtgärda.

Det är bra om du begär mottagningskvitto om du skickar din begäran i ett mejl. Om du skickar din begäran i ett brev, be arbetsgivaren att skriva under på att hen har fått brevet.

Tänk på att din begäran om åtgärder (6:6a) blir den en allmän handling när du skickar den till oss.

Vi kan därför behöva lämna ut din begäran i enlighet med offentlighetsprincipen. Innan vi lämnar ut din begäran gör vi en sekretessprövning av ditt ärende.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du längst ner på sidan eller på sidorna om vår behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Du kan få möjlighet att komplettera din begäran om vi saknar något. Om du inte gör det innan den angivna svarstiden går ut kommer vi att avvisa din begäran.

Vi avvisar också din begäran om den inte har stöd av kapitel 6 § 6a i arbetsmiljölagen.

När vi har en komplett begäran prövar vi ditt ärende. I och med det genomför vi oftast en inspektion.

Vi prövar bara det som du beskriver i din begäran.

Du kan när som helst i processen välja att ta tillbaka din begäran. Då fattar vi ett beslut om avskrivning.

Vi kan ta de här besluten

 • att vi ställer krav på att arbetsgivaren ska åtgärda bristerna (föreläggande).
 • att vi förbjuder arbetsgivaren att fortsätta det aktuella arbetet (förbud).
 • att arbetsgivaren inte behöver åtgärda något (avvisning eller avslag).

Du kan överklaga vårt beslut. Arbetsgivaren kan också göra det.

I vårt beslut finns det instruktioner för hur du överklagar beslutet.

Om ni har ett huvudskyddsombud är det bara hen som kan överklaga.

Kontakta vår svarstjänst via telefon:

010-730 90 00

Har du med allting?

Din begäran behöver uppfylla vissa krav innan vi kan pröva ditt ärende. 

 • Är du skyddsombud?
 • Har du krävt åtgärder av er arbetsgivare?
 • Har arbetsgivaren svarat?
 • Har arbetsgivaren fortfarande inte åtgärdat det du kräver av dem eller har hen bara åtgärdat vissa saker?

Om du svarat ja på alla frågor kan du skicka en begäran om åtgärder till oss.

Uppgifter om skyddsombudet

Typ av skyddsombud

Uppgifter om verksamheten

Ansvarig chef hos arbetsgivaren

Bifoga handlingar

Följande handlingar behövs för att kunna kontrollera att de formella kraven är uppfyllda.

Din begäran till arbetsgivaren

Max 20Mb
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Arbetsgivarens svar

Max 20Mb
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Din begäran till oss med de krav som arbetsgivaren inte åtgärdat

Max 20Mb
Tillåtna filformat: pdf, doc, docx, jpg, tif och png.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket