Begrepp som förekommer i samband med inspektionsmeddelande

Här förklarar vi begreppen inspektionsmeddelande, underrättelse, föreläggande, förbud, sanktionsavgift, och straffansvar vid olycksfall. Med varje begrepp följer ett exempel.

Vad är ett inspektionsmeddelande?

Ett inspektionsmeddelande är ett brev till den vi inspekterat där vi beskriver vilka brister vi har sett vid inspektionen och vad som behöver rättas till. Inspektionsmeddelandet är inte juridiskt bindande, utan ska ses som en möjlighet att frivilligt rätta till de brister vi sett. Om den vi inspekterat väljer att inte rätta till bristerna kan vi besluta om föreläggande eller förbud.

Vad är en underrättelse?

En underrättelse är information om vad vi ämnar fatta för beslut i ett inspektionsärende. Underrättelsen ger arbetsgivare och skyddsombud en möjlighet att komma med nya uppgifter och att rätta till eventuella fel.

Arbetsgivaren kan lämna synpunkter  till oss på de krav eller villkor vi kommer ställa och på tidpunkterna för när kraven eller villkoren ska vara uppfyllda. Synpunkterna ska ha kommit till oss inom en viss tid och därefter fattar vi beslut i ärendet. Vi fattar beslut även om det inte har kommit några synpunkter.

Vad är ett föreläggande?

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd.

Vite vid ett föreläggande

Ett föreläggande kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar.

Exempel - Föreläggande och vite

Vid en inspektion på ett bageri upptäcker inspektören att en förregling till ett lock på en degblandningsmaskin har brister. I ett inspektionsmeddelande ställer inspektören krav på att bristerna ska vara åtgärdade senast vid ett visst datum. En ny inspektion genomförs. Eftersom bristerna inte har rättats till beslutar vi att förelägga den arbetsgivare som driver bageriet att rätta till bristerna. Föreläggandet förenas med ett vite 10 000 kr.

Arbetsgivaren överklagar beslutet till förvaltningsrätten som gör samma bedömning som vi. Arbetsgivaren rättar sig inte efter förvaltningsrättens beslut. Vi ansöker därför att förvaltningsrätten ska döma ut vitesbeloppet. Förvaltningsrätten dömer ut vitet, men arbetsgivaren överklagar förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Kammarrätten beslutar att inte ändra förvaltningsrättens dom, vilket innebär att arbetsgivaren ska betala 10 000 kr i vite.

Arbetsgivaren kan överklaga Kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen som är högsta instans i den här typen av ärenden.

Vad är ett förbud?

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller inte får lov att göra en viss handling.

Vite vid ett förbud

Ett förbud kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer förbudet kan tvingas betala en summa pengar.

Exempel - Förbud med vite

Vid en inspektion på ett verkstadsföretag konstaterar inspektören att en av maskinerna saknar en viktig skyddsanordning och att riskerna för att någon kan komma att skada sig är stor. Vi förbjuder därför arbetsgivaren att använda maskinen till dess bristerna är åtgärdade och förenar beslutet med ett vite. Vi beslutar också att förbudet ska gälla omedelbart.

Arbetsgivaren väljer att inte överklaga vårt beslut till förvaltningsrätten, men rättar sig inte efter vårt beslut utan använder maskinen trots att bristerna inte är åtgärdade. Vi ansöker därför att förvaltningsrätten ska döma ut vitesbeloppet. Arbetsgivaren kan överklaga förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som är högsta instans i den här typen av ärenden.

Vad är en sanktionsavgift?

En sanktionsavgift är en avgift som arbetsgivaren kan behöva betala om hen brutit mot en del av arbetsmiljöreglerna.

Exempel - Sanktionsavgifter

Vid en inspektion i ett skolkök upptäcker inspektören en kokgryta som används och som inte är besiktad, vilket innebär att arbetsgivaren brutit mot en arbetsmiljöregel med sanktionsavgift. Vi skickar ett brev till arbetsgivaren där vi beskriver att hen gjort sig skyldig till brott mot gällande arbetsmiljöregler och att hen ska betala en sanktionsavgift.

Om arbetsgivaren godkänner sanktions­avgiften skickar vi ärendet vidare till Läns­styrelsen som kräver in avgiften. Godkänner inte arbetsgivaren sanktions­avgiften ansöker vi att förvaltningsrätten ska besluta om att arbetsgivaren ska betala avgiften. Arbetsgivaren kan överklaga förvaltnings­rättens beslut till kammarrätten och vidare till Högsta förvaltnings­domstolen som är högsta instans i den här typen av ärenden.

Straffansvar vid olycksfall

Exempel

Vid ett företag har en anställd fått en allvarlig klämskada vid arbete med en maskin. Arbetsledningen kallade ambulans och även polisen och vi kom till platsen. Vår utredning visade att arbetsgivaren hade slarvat med säkerheten på maskinen

Olycksfallet kan leda till att en åklagare beslutar att pröva om arbetsgivaren gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott. Bestämmelser som rör arbetsmiljöbrott finns i brottsbalken och brottet prövas först i tingsrätten. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten och därefter till Högsta domstolen som är högsta instans i den här typen av ärenden.

Information om sanktionsavgifter (ADI 687), broschyr

Omslagsbild på Information om sanktionsavgifter (ADI 687)
I det här faktabladet får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter. Du får veta vad som kan hända om du inte följer föreskrifterna och vad som gäller om du måste betala en sanktionsavgift. Informationen finns även tillgänglig på engelska.
Information om sanktionsavgifter (ADI 687), broschyr

Senast uppdaterad 2023-03-09