Tänk på det här när ni hyr in personal

Även om ni hyr in kompetent och erfaren personal så är er arbetsplats unik med en egen kultur. För att den inhyrda personen snabbt ska kunna komma igång behövs en god introduktion och genomgång av risker och säkerhet, framförallt för att inte skada sig men även för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt.

Bild från äldreboende

Ni som kundföretag behöver samarbeta tätt med bemanningsföretaget för att arbetsmiljön ska bli så säker som möjligt - innan, under och efter en inhyrningsperiod.

Innan ni hyr in personal - tänk på det här

Planera de arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som den bemanningsanställda ska ha innan en uthyrning påbörjas. Fel person på fel plats kan leda till arbetsolyckor. Var därför tydliga gentemot bemanningsföretaget om vilken kompetens ni behöver så att de kan möta era behov.

Ge information till kollegor och skyddsombud om den kommande inhyrningen. Påminn chefer och arbetsledare att också planera in bemanningsanställda i arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom arbetsplatsträffar eller medarbetarsamtal. Ta fram rutiner som behövs för exempelvis undersökning och riskbedömning av de bemanningsanställdas arbetsuppgifter.

Den bemanningsanställda måste använda de skyddskläder som arbetsuppgifterna kräver. När du skriver ett avtal med ett bemanningsföretag måste ni komma överens om vem av er som ska förse den inhyrda personalen med skyddskläder. Ni som arbetsledare är sedan skyldiga att visa den bemanningsanställda vilka skyddskläder som finns och hur de ska användas.

Innan ni anställer en person från ett bemanningsföretag behöver ni riskbedöma personens arbetsuppgifter. De risker ni upptäcker måste ni även göra något åt. Det innebär åtgärder mot alla slags risker som kan leda till ohälsa eller olycksfall, såsom exempelvis risk att falla, klämma sig i maskiner, lyfta eller bära för tungt eller andas in farlig luft. Att utsättas för våld eller hot, arbeta ensam eller ha för stor arbetsmängd är också riskfaktorer liksom tungt, ensidigt och repetitiv arbete.

Arbetsgången vid riskbedömning kan delas in i fyra steg:

 • Undersök.Ta reda på hur ohälsa eller olycksfall kan uppkomma och vilka som kan påverkas. Samla in information som behövs för att hitta riskkällor.
 • Värdera risken. Uppskatta hur allvarligt konsekvenserna kan bli och hur ofta dessa kan uppträda. Värdera den samlade risken utifrån hur allvarlig den här.
 • Föreslå åtgärder. Föreslå vad man kan göra för att minska riskerna och värdera även effekterna av dessa förslag. Skaffa en handlingsplan för åtgärderna. Vem ska göra vad och när ska det vara klart?
 • Följ upp. Kontrollera och följ upp att åtgärderna har blivit gjorda. Utvärdera om det blev den effekt ni önskade.

Kom ihåg att en riskbedömningar och handlingsplaner alltid ska dokumenteras.
Tänk på att om en bemanningsanställd råkar ut för en olycka på grund av en risk som inte blivit åtgärdad kan ni bli ansvariga för olyckan.

Under den period som ni hyr in personal – tänk på det här

Som bemanningsanställd är man ofta ny på jobbet så fort man blir placerad hos en kund. Ni som kundföretag är skyldiga att ge den bemanningsanställda en god introduktion innan arbetet påbörjas. Det gäller även för personer som tidigare har varit anställda hos er. Även om personen är kompetent och erfaren så kan nya rutiner, andra maskiner och outtalade regler utgöra en risk för att skada sig.

Introduktionen ska innehålla tydliga instruktioner om arbetsuppgifterna, säkerhet, och om vilka rutiner som gäller på just er arbetsplats.

Introduktionen ska innehålla information om

 • arbetsuppgifterna och hur personen ska utföra dessa
 • manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet
 • vilka olycksrisker som finns i arbetet och hur man kan skydda sig mot dessa
 • vilken eventuell personlig skyddsutrustning som finns och om hur man använder den
 • hur eventuella verktyg, maskiner och annan utrustning fungerar
 • var brand- och första-hjälpen-utrustning finns, samt hur larmrutiner fungerar.

Det är även viktigt att den anställda får information om

 • de allmänna rutinerna på arbetsplatsen, lokaler, fikatider och lunchställen samt övrigt som underlättar för den att känna sig delaktig
 • vem den ska vända sig till med frågor om arbetsmiljön
 • vilka som är närmaste chefer och eventuella handledare. Du ska även ge information om skyddsombud och fackliga företrädare.

Ni måste försäkra er om att den bemanningsanställda förstår instruktionerna och är det riskfyllda arbetsuppgifter måste även instruktionerna vara skriftliga på ett sätt så att den anställda förstår, oavsett vilket språk personen talar. Det kan ta tid att lära sig en ny arbetsuppgift. Se till att personen får tid för inlärning och verkligen lär sig att hantera uppgiften.

Organisationen Prevent har tagit fram bilderböcker med illustrerade instruktioner som kan vara användbara vid arbete inom lantbruk, trädgårdsanläggning, skogsbruk och trädgårdsodling. Böckerna kan kostnadsfritt beställas från Prevent.

Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Kom ihåg att den som är bemanningsanställd får endast göra det som står i avtalet mellan er och bemanningsföretaget. Om det tillkommer arbetsuppgifter måste ni först kontakta bemanningsföretaget innan arbetet påbörjas.

Att vara bemanningsanställd innebär att alltid vara ny på jobbet. Oavsett hur kompetent eller erfaren personen är behövs ett stöd och en återkoppling på arbetsinsatserna. Det kan ske genom medarbetarsamtal eller löpande kommunikation i arbetet.

Det är viktigt, både för hälsa, säkerhet och trivsel, att bemanningsanställda kan delta i personalmöten och andra träffar tillsammans med er ordinarie personal.

Alla arbetsplatser ska ha någon som ansvarar för arbetsmiljön. Ni ska fördela arbetsmiljöarbetet så att alla arbetsuppgifter undersöks och riskbedöms. Finns det fler än fem anställda på ert arbetsställe så ska det också finnas ett skyddsombud som de anställda eller facket har utsett. Skyddsombudet kan även företräda den som är bemanningsanställd hos er.

 Det är viktigt att den som är bemanningsanställd får veta vad som gäller på just er arbetsplats och hur personen kan kontakta skyddsombudet eller den som är ansvarig för arbetsmiljön.

En arbetsplats med fler än fem anställda ska ha ett skyddsombud. Ert skyddsombud ska även vid behov företräda den som är inhyrd. Om bemanningsföretaget har ett skyddsombud har denne rätt till att komma till er arbetsplats. Bemanningsföretaget ska sedan se till att skyddsombudet får tillgång till nödvändigt material.

Om en bemanningsanställd råkar ut för en skada eller olycka måste ni rapportera det till bemanningsföretaget. Ni måste även rapportera om oönskade händelser eller situationer som kunnat leda till ett olycksfall, så kallade tillbud.

Bemanningsföretaget ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering och vid behov arbetsanpassning hos er. Ni ansvarar för att arbetet anpassas efter den bemanningsanställdas förutsättningar.

Enligt arbetsmiljölagen måste ni åtgärda alla brister och risker i er arbetsmiljö. Om ni inte åtgärdar dem kan Arbetsmiljöverket förbjuda er att utföra vissa moment.  Ni kan också få krav på er att genomföra särskilda åtgärder, ett så kallat föreläggande, för att minska riskerna. Detta kan även kombineras med vite, vilket innebär att den som inte följer föreläggandet kan tvingas betala en summa pengar.

Böter, straff och sanktionsavgifter

Riskbedömning och handlingsplaner ska alltid dokumenteras. Verksamheter som har 10 anställda eller fler är skyldiga att även dokumentera arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning. Tänk på att ni kan bli fler än 9 personer under perioden som ni hyr in personal - då blir ni också skyldiga att dokumentera.

Efter att den bemanningsanställda har slutat – tänk på det här

När en bemanningsanställd har avslutat sitt arbete hos er är det viktigt att ni gör en uppföljning. Ge återkoppling till bemanningsföretaget om både samarbetet med dem och om hur det fungerade med den bemanningsanställde. Vad fungerade bra? Vad var mindre bra? Vad kan förbättras till nästa gång?

Senast uppdaterad 2022-06-23