Inspektioner av hälso- och sjukvården

Arbetsmiljöverkets inspektioner riktar sig i huvudsak mot de största riskerna för ohälsa och olycksfall. Inom vården är det främst belastningsbesvär samt organisatoriska och sociala faktorer som ligger bakom arbetssjukdomarna. Om det finns brister i arbetsmiljön ökar risken för ohälsa.

Inspektioner av första linjens chefer

Avsikten med inspektionsaktiviteten är att förebygga ohälsa på grund av onödigt påfrestande organisatoriska arbetsmiljöförhållanden. Fokus är första linjens chefers arbetsmiljöförhållanden, arbetsbelastning och tillgång till stödfunktioner i organisationen

Inspektioner med fokus på riskbedömning av patientförflyttningar

Arbetsmiljöverket genomförde under hösten 2013 en nationell tillsynsaktivitet där vi inspekterade arbetsplatser inom vård och omsorg med fokus på personförflyttningar. Tillsynen var en del i Arbetsmiljöverkets satsning på kvinnors arbetsmiljö. Vår ledstjärna har varit att alla, både kvinnor och män, ska kunna utföra sitt jobb utan att behöva äventyra sin hälsa och livskvalitet. Man ska inte bli sjuk av att vårda andra. Inspektionerna har gjorts för att kontrollera hur verksamheter riskbedömer förflyttningssituationerna och vilka åtgärder man vidtagit för att förebygga belastningsbesvär. Arbetsmiljöverket har tagit fram en broschyr som stöd för att bedöma riskerna: ”Belasta rätt vid personförflyttning”. Personalen ska känna till riskerna och hur de kan förebygga ohälsa, och hjälpmedel ska finnas tillgängliga. Resultaten av de nationella inspektionerna finns i rapport 2014:05.

Jämställdhet i arbetsmiljön

Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö inspektioner, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581), broschyr

Inspektioner mot hög arbetsbelastning på grund av överbeläggning

Arbetsmiljöverket genomförde 2010–2011 inspektioner mot hög arbetsbelastning på grund av överbeläggning. Överbeläggningar påverkar fysiska, sociala och organisatoriska förhållanden i vården. Då kraven i arbetet inte är i balans med resurserna blir arbetsbelastningen ohälsosam. Det kan ibland krävas mycket stora ansträngningar för att leva upp till samma kravnivåer som tidigare med ständiga överbeläggningar. Detta kan leda till att personal vänder ut och in på sig för att kompensera för den resursbrist som uppkommit. Om en sådan situation gäller över en längre tidsperiod eller är ofta återkommande ökar riskerna för hög arbetsbelastning och ohälsa.

Organisationens förmåga att hantera överbeläggnings-situationer och balansera krav och resurser är avgörande för personalens hälsa och verksamhetens resultat. Arbetsmiljöverket kontrollerade därför om sjukhusen hade en strategi för att undvika hög beläggning under långa perioder, och att de genomförde riskbedömningar när överbeläggningar ändå uppstod. Insatsen finns redovisad i rapport 2012:2. 

Nationell tillsyn av överbeläggningar inom akutsjukvården, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2018-07-12