Ansvar för maskiner

Du som är maskintillverkare måste följa en viss procedur innan maskinen släpps ut på marknaden eller tas i drift.

Tillverkare ska se till att en riskbedömning genomförs

Utgångspunkten för riskbedömningen är de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som finns i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3) bilaga 1.

Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) (AFS 2008:3), föreskrifter

 • Gör upprepade riskbedömningar under konstruktions-  och tillverkningsfasen:
  Maskinen ska konstrueras och tillverkas med hänsyn till resultatet av riskbedömningen. Konstruktionsprocessen är en upprepande process av riskbedömning och riskreducering. Säkerheten ska så långt som möjligt byggas in redan på konstruktionsstadiet. Observera att märkning av maskinen och att ta fram en bruksanvisning ingår som en del i konstruktions- och tillverkningsarbetet.
 • Sammanställ en teknisk tillverkningsdokumentation:
  Den tekniska tillverkningsdokumentationen ska visa att maskinen överensstämmer med kraven i föreskrifterna och sammanställas på ett eller flera av de officiella språken inom EES. Den ska finnas tillgänglig i minst tio år för berörda myndigheter.
 • Utfärda en försäkran om överensstämmelse:
  Försäkran om överensstämmelse är det dokument där tillverkaren intygar att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven och att den procedur för bedömning av överensstämmelse som krävs har genomförts. Försäkran ska undertecknas av tillverkaren eller av någon person som har fullmakt för detta från tillverkaren.
 • Placera CE-märket synligt:
  CE-märket ska vara läsbart och varaktigt. Det är lämpligt att det utgör en del av maskinens märkskylt.

Harmoniserade standarder för maskiner

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven i föreskrifterna är till stor del funktionskrav. Kraven för olika maskiner preciseras i harmoniserade standarder. En harmoniserad standard vars referens har publicerats i EU:s officiella tidning (EUT) har en särskild juridisk status. Om man följer en sådan standard förutsätts man uppfylla de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven i föreskrifterna. Harmoniserade standarder kan köpas från Swedish Standards Institute, SIS.

Särskilda maskinkategorier

I bilaga 4 i föreskrifterna om maskiner, AFS 2008:3, finns en lista på maskinkategorier som ska genomgå en särskild procedur. Det kan i vissa fall innebära att ett anmält organ ska göra en bedömning av maskinens konstruktion eller tillverkarens system för kvalitetssäkring. Mer information finns i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3) och vägledning för tillämpning av direktiv 2006/42/EG. 

Ditt ansvar som maskindistributör

För att få distribuera en ny maskin på den svenska marknaden måste du som distributör förvissa dig om att följande krav är uppfyllda:

 • Ett CE-märke ska vara placerat på maskinen.
 • Försäkran om överensstämmelse ska vara på svenska. Försäkran om överensstämmelse är det dokument där tillverkaren visar att maskinen uppfyller gällande krav.
 • Bruksanvisningen ska vara på svenska. Om inte bruksanvisningen från tillverkaren är på svenska ska både originalet på något av språken inom EES och en översättning till svenska följa med maskinen.
 • Skriftliga upplysningar och varningar ska vara på svenska. Om inte lättförståeliga symboler eller bilder används på skyltar med instruktioner eller varningar ska skriftliga upplysningar och varningar på maskinen vara på svenska.

Om du distribuerar maskiner tillverkade före 1995, gäller användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Ditt ansvar som maskinköpare

Oavsett om du ska köpa en grävmaskin, gräsklippare eller en liten borrmaskin ska maskinen vara säker att använda.

Kontrollera tre saker:

 1. Att det finns en försäkran om överensstämmelse som visar att reglerna uppfyllts.
 2. Att bruksanvisningen är på svenska.   
 3. Att ett CE-märke finns på maskinen.

Alla länder i EES har samma regler för maskiner.

Kontrollera maskinen även om den är CE-märkt

Även när tillverkaren har CE-märkt maskinen och menar att den är säker, måste du själv förvissa dig om att maskinen har de skydd den behöver och fungerar som den ska. Mycket av det som gäller säkerheten syns direkt, annat kan upptäckas om du går igenom maskinen lite mer noggrant.

Kontrollista

 • Finns det begriplig information om installation, användning, underhåll och rengöring?
 • Finns det delar som ser ut att vara farliga eller rörliga delar som är oskyddade?
 • Finns det skydd och är de monterade?
 • Går maskinen att starta med skydden borttagna?
 • Förstår du hur maskinen manövreras?
 • Är varningsskyltar synliga och begripliga?

Om maskinen inte verkar vara säker ska du kontakta tillverkaren eller distributören. Ofta har tillverkare eller distributörer en supporttjänst för sina kunder där du kan få mer information vid behov.

I arbetslivet är det arbetsgivaren som ska kontrollera både CE-märkning och säkerhet.

Om maskinen inte uppfyller kraven

Om det visar sig att en CE-märkt maskin inte motsvarar kraven som beskrivs ovan ska du ta kontakt med tillverkaren eller distributören och kräva att maskinen kompletteras på ett riktigt sätt. Är det en maskin som inte är CE-märkt kanske tillverkaren eller distributören inte längre finns tillgänglig. Då måste maskinen kompletteras av någon som har tillräcklig kunskap för att utföra kompletteringen.

Ditt ansvar som maskinimportör

En maskinimportör är en fysisk eller juridisk person som är etablerad i EES och släpper ut en produkt från ett tredjeland på EES-marknaden. Innan en importör släpper ut en produkt på marknaden måste importören säkerställa följande:

 • Ett CE-märke ska vara placerat på maskinen.
 • Försäkran om överensstämmelse ska vara på svenska. Försäkran om överensstämmelse är det dokument där tillverkaren visar att maskinen uppfyller gällande krav.
 • Bruksanvisningen ska vara på svenska. Om inte bruksanvisningen från tillverkaren är på svenska ska både originalet på något av språken inom EES och en översättning till svenska följa med maskinen.
 • Skriftliga upplysningar och varningar ska vara på svenska. Om inte lättförståeliga symboler eller bilder används på skyltar med instruktioner eller varningar ska skriftliga upplysningar och varningar på maskinen vara på svenska.

Senast uppdaterad 2023-07-12