Klassificering av produkter som skadar vid hud- och ögonkontakt

Skadlig ögon- eller hudkontakt kan vara av olika typer:

  1. Direktkontakt med kemiska riskkällor kan skada huden, ögonen eller slemhinnan – genast eller efter längre tid. Observera att även heta vätskor kan orsaka allvarliga skador.
  2. Vissa kemiska riskkällor kan tas upp genom huden och skada ett annat organ.
  3. Föroreningar på till exempel fingrarna kan sväljas ner om de överförs till läppar eller livsmedel.
  4. Allergiframkallande ämnen kan få kroppen att bilda antikroppar och ge en allergisk reaktion vid senare kontakt. Inte bara kemiska produkter utan också föremål, av till exempel nickel, kan orsaka allergiska reaktioner.

Kontakten då allergin uppstår behöver normalt vara mer intensiv än den då de allergiska reaktionerna kommer.

Frätande produkter ger direkta hudskador

Kemiska produkter som orsakar direkta hudskador kan delas in i tre grupper

  • De som förstör vävnaden och bildar sår inom fyra timmar (Frätande). På dessa anges ”Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon”.
  • De som orsakar inflammation i huden med rodnad och svullnad inom fyra timmar. På dessa anges ”Irriterar huden”.
  • Texten ”Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor” anges när det finns anledning till försiktighet utan att den kemiska produkten klassas som irriterande.

Kemiska produkter med ett pH-värde under 2 eller över 11,5 klassas som frätande om inte testresultat visar att de inte är det. En frätande produkt är också alltid så ögonskadande att stänk i ögonen måste förebyggas. Natriumhydroxid (lut) av högre halt än två procent är exempel på en frätande kemisk produkt.

Allvarliga ögonskador eller allvarlig irritation

Även andra kemiska produkter än de som är frätande kan orsaka ögonskador. Dessa indelas i två kategorier med följande faroangivelser.

  • ”Orsakar allvarliga ögonskador” på kemiska produkter som orsakar ögonskador som inte är utläkta inom tre veckor.
  • ”Orsakar allvarlig ögonirritation” på kemiska produkter som orsakar ögonskador som är helt utläkta inom tre veckor.

Dödligt, akut giftigt

Akut toxicitet, dvs. skador då ett ämne vid ett enstaka tillfälle tagits upp genom huden, anges i faroinformationen som ”Dödligt, Giftigt eller Skadligt vid hudkontakt” beroende på graden av farlighet.

Upprepad exponering kan öka risken

Vissa kemiska ämnen kan orsaka skador även då mycket små mängder intas, till exempel från fingrarna. De kan lagras i kroppen och orsakar skador när tillräckligt stor mängd upplagrats. Bly är exempel på ett ämne som upplagras i kroppen.

Cancerframkallande ämnen har olika verkningssätt men i många fall ökar små mängder risken för cancer oavsett hur ämnet kommer in i kroppen. För alla ämnen som är farliga redan i små mängder är ett hygieniskt arbetssätt av största vikt. Det är till exempel viktigt att handskar som förorenats med ämnet inte i sin tur förorenar handtag och annat som man sedan tar i utan handskar.

Senast uppdaterad 2020-05-19