Fördjupning om arbete i farlig atmosfär

Här hittar du en förteckning över de föreskrifter som i vissa delar kan vara tillämpliga vid arbete i farlig atmosfär.

Det kan dock uppstå arbetssituationer som Arbetsmiljöverkets föreskrifter inte täcker. I sådana fall får man ta stöd av de allmänna bestämmelserna i arbetsmiljölagen. Det innebär att riskbedömningarna är centrala i allt förebyggande arbetsmiljöarbete för att kunna identifiera, ta bort eller kontrollera arbetsmiljöriskerna.

Arbetsmiljölagen

Vissa av föreskrifterna som kan vara aktuella har även en ämnessida på vår webbplats med värdefull information.

FöreskrifterÄmnessida på av.se
Ensamarbete, AFS 1982:3  -
Gaser, AFS 1997:7  -
Byggnads och anläggningsarbete, AFS 1999:3 

Byggnads- och anläggningsarbete

(se bland annat samordning under utförandet av arbetet och
byggherrens och uppdragstagarens ansvar)

Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1

Arbeta med arbetsmiljön

Säkerhetskultur - ett samspel mellan människor och riskstyrning

Användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3

Personlig skyddsutrustning

(se särskilt avsnittet
om andningsskydd)

Användning av trycksatta anordningar, AFS 2002:1 Tryckkärl och tryckbärande anordningar
Arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3   -
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1 Sjukdomar, smitta och mikrobiologiska risker
Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6  Läkar- och hälsoundersökningar
Användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4  -
Gravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:5 Graviditet och amning
Skyltar och signaler, AFS 2008:13   -
Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2  Lokaler och arbetsutrymme
Minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012:3  Unga i arbetslivet
Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43 Vägledningen till föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker
Användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3 Bättre skydd med nya regler för trycksatta anordningar

Vilka andra viktiga arbetsmiljöfaktorer finns det?

Att krypa in genom en manhålsöppning in i ett slutet utrymme eller att arbeta på ett fartyg med underhåll och reparationsuppgifter eller i anläggningar för behandling av avlopp är förenat med många olika typer av arbetsmiljöfaktorer utöver riskerna med att arbeta i farlig atmosfär. Exempel på sådana är belysning, buller, ergonomi, hygienfrågor, tillträdesleder och ventilation. Här listar vi de föreskrifter som fångar upp denna typ av faktorer. Du kan även läsa mer på våra ämnessidor.

FöreskrifterÄmnessida på av.se
Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1

Arbeta med arbetsmiljön

Användning av personlig skyddsutrustning,
AFS 2001:3 
Personlig skyddsutrustning
Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2  Lokaler och arbetsutrymme
Belastningsergonomi, AFS 2012:2 Arbetsställning och belastning - ergonomi

Lär dig mer av gamla föreskrifter

Upphävda föreskrifter från Arbetsmiljöverket har ingen juridisk status. Däremot har många äldre föreskrifter mycket bra och informativt innehåll som kan vara bra att läsa när man arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att föreskrifter upphävs betyder därför inte att det som står där nödvändigtvis är felaktigt. Däremot behöver äldre föreskrifter omprövas. Ibland visar det sig att viktiga krav tas om hand av nya föreskrifter. Så är fallet med de fyra författningar som denna ämnessida sammanfattar:

  • Avloppsanläggningar (AFS 1984:15)
  • Manhål på vissa behållare (AFS 1985:10)
  • Arbete på fartyg (AFS 1986:26)
  • Arbete i slutet utrymme (AFS 1993:3)
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-02-15