Frågor och svar om vibrationer

Vi har ingen exakt definition på regelbundet utan det beror på verksamheten och vilka exponeringar som förekommer. En riskbedömning och rimlighetsbedömning får göras i varje enskilt fall.

När det gäller överskridandet av insatsvärdet så ska man arbeta med att komma under insatsvärdet. I riskbedömningen ska finnas åtgärder, ansvarig person och tid då aktiviteten ska följas upp eller vara färdig. Detta ska gås igenom och revideras regelbundet eller revideras inför förändringar i verksamheten som kan göra bedömningen inaktuell eller om resultat från medicinska kontroller visar att det är befogat.

Fråga: Medicinska kontroller ska genomföras minst var 6:e år eller vart 3:e, men varannan kan bytas ut, för de som exponeras för vibrationer. Men var går gränsen för "en exponering"? Gäller detta bara om personen utsätts dagligen eller måste personer som utsätts för en liten mängd vibrationer (till exempel en timme en gång i veckan) också undersökas även om exponeringen bedöms som låg? 

Svar: Enligt 23-24 §§ AFS 2019:3 om medicinska kontroller i arbetslivet ska arbetsgivaren anordna medicinsk kontroll för de arbetstagare som sysselsätts i arbete som innebär exponering för vibrationer innan arbetet påbörjas för första gången. I den medicinska kontrollen ingår en läkarundersökning som ska genomföras med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats. Om inga tecken på vibrationsskada finns vid läkarundersökning nummer 2 får varannan kommande läkarundersökning, nummer 3, 5 och så vidare, ersättas med en enklare undersökning eller ett frågeformulär avsett för screening av vibrationsskada, se bilaga 1 punkt Om en arbetstagare plötsligt får besvär, som kan tyda på nytillkommen eller förvärrad vibrationsskada, ska arbetsgivaren anordna medicinsk kontroll och då ska läkarundersökning genomföras inom 1 månad.

Enligt 23 § AFS 2019:3 om medicinska kontroller i arbetslivet gäller kraven på medicinska kontroller för vibrationer när exponeringen överstiger insatsvärdet för hand- och armvibrationer enligt bilaga 3 tabell 1 AFS 2005:15 om vibrationer. Vidare ska medicinska kontroller anordnas även om insatsvärdet inte överskrids, ifall vibrationsexponeringen sker på ett sådant sätt att det kan finnas skäl att misstänka att skadliga hälsoeffekter kan uppstå eller om exponeringen har orsakat vibrationsskador, eller gett misstanke om vibrationsskador, hos en annan arbetstagare, som har exponerats på liknande sätt.

Föreskrifterna om vibrationer, AFS 2005:15,  tillåter inte att vibrationsexponeringen beräknas över en arbetsvecka. Vibrationsexponeringen ska ses över en åttatimmarsarbetsdag. Det spelar alltså ingen roll att man enbart arbetar en dag i veckan eller en dag i månaden.

Fråga: Enligt bruksanvisningen till den tigersåg vi använder är det deklarerade vibrationsvärdet 18,5 m/s2, vilket är mycket högre än det som är angett som gränsvärde för den dagliga vibrationsexponeringen när det gäller hand- och armvibrationer (5,0 m/s2). Är det verkligen tillåtet att arbeta med tigersågen?

Svar: Tigersågen får säljas med vibrationsemissionsvärdet 18,5 m/s2 men det finns en begränsad tid som en arbetstagare får använda den under en arbetsdag. 

Det är två olika storheter som jämförs. Den ena storheten är vibrationsemissionsvärdet, vilken anges i bruksanvisningen. Vibrationsemissionsvärdet talar om hur ”mycket” tigersågen vibrerar. Den andra storheten är den dagliga vibrationsexponeringen, A(8), vilken anges i föreskrifterna AFS 2005:15 om vibrationer. Den dagliga vibrationsexponeringen, A(8), beror av vibrationsemissionsvärdet hos alla handhållna maskiner en arbetstagare använder under en arbetsdag och av den tid maskinerna används. Om arbetstagaren använder 3 maskiner per dag måste den dagliga vibrationsexponeringen, uppskattas per maskin och summeras (enligt ekvation 3 i bilaga 1). I detta fall handlar frågan om att använda en enda maskin, tigersågen, och hur länge det är tillåtet att arbeta med den, för att minimera risken för uppkomst av vibrationsskador hos arbetstagaren (ekvation 1 i bilaga 1).

Det finns två värden för den dagliga vibrationsexponeringen, insatsvärdet, A(8) = 2,5 m/s2, och gränsvärdet, A(8) = 5,0 m/s2 (enligt bilaga 3). Överskrids insatsvärdet måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att arbetstagarens dagliga vibrationsexponering, ska hamna under insatsvärdet, A(8) < 2,5 m/s2. Gränsvärdet får inte överskridas.

Bruksanvisningen för tigersågen anger vibrationsemissionsvärdet 18,5 m/s2 och en osäkerhetsfaktor K=1,5 m/s2. Osäkerhetsfaktorn, K, har att göra med spridningen mellan maskiner och operatörer vid mätningen, då vibrationsemissionsvärdet togs fram av tillverkaren. Vid uppskattning av den dagliga vibrationsexponeringen, A(8), bör K-faktorn adderas till vibrationsemissionsvärdet, för att inte underskatta risken för vibrationsskador, 18,5 m/s2+1,5 m/s2=20 m/s2. Det är även viktigt att veta om det deklarerade vibrationsvärdet är mätt i tre riktningar (enligt ekvation 2 i bilaga 1). Annars bör värdet multipliceras med faktorn 2 och sedan addera K-faktorn till det.

Om vi använder värdet 20 m/s2 och sätter in det i ekvation 1 i bilaga 1 får vi tiden, T, lika med 7 minuter och 30 sekunder till insatsvärdet, A(8) = 2,5 m/s2, och 30 minuter till gränsvärdet, A(8) = 5 m/s2.

Som alternativ till att räkna ut själv finns ”Vibrationskalkylatorn” och ”Poängmetoden” på Arbetsmiljöverkets hemsida. Om det behövs är det enkelt att lägga in flera maskiner och då få ut arbetstagarens totala dagliga vibrationsexponering, A(8).

Poängmetoden

Vibrationskalkylatorer

Arbetsgivaren ska göra riskbedömning enligt föreskrifterna AFS 2007:05 om gravida och ammande arbetstagare samt AFS 2005:15 om vibrationer. Vidare ska man ta hänsyn till om det förekommer vibrationer i form av stötar. Det finns ganska lite underlag för hur skadligt det är med helkroppsvibrationer när det gäller gravida, men man bör vara försiktig. En åtgärd kan vara att den som är gravid får andra arbetsuppgifter under graviditeten.