Arbetsmiljöplan – verktyget för att skapa en säker arbetsmiljö

Precis som i tidigare regler ska arbetsmiljöplanen beskriva arbetsmiljöarbetet i bygg- och anläggningsprojekt. Här presenterar vi det som är nytt och förtydligat om arbetsmiljöplanen.

Bas P, byggherren och Bas U ska arbeta med arbetsmiljöplanen
Byggherren, Bas-P och Bas-U har ansvar för arbetet med arbetsmiljöplanen och ska se till att den förebygger arbetsmiljörisker. Vid överlämningen går de igenom arbetsmiljöarbetet.

I föreskriften om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3) finns ett särskilt kapitel som beskriver arbetsmiljöplanen, exempelvis när den behövs, syftet med den och vad den ska innehålla.

I de olika aktörernas respektive kapitel anges vem som ska göra vad i arbetet med arbetsmiljöplanen.

Aktörer som ska arbeta med arbetsmiljöplanen

Om du har någon av de här rollerna räknas du som en aktör i bygg- eller anläggningsprojektet, som har ett ansvar för arbetsmiljöplanen. Du ska tidigt börja arbeta med den så att den kan fungera som ett styrande dokument för byggprojektets arbetsmiljöarbete.

 • Byggherre (till exempel fastighetsägare, förvaltare)
 • Bas-P
 • Bas-U.

Varje aktör behöver ta ställning till sin uppgift i arbetet med arbetsmiljöplanen, beroende på vilket skede byggprojektet befinner sig i.

Vad är nytt och förtydligat om arbetsmiljöplanen?

Reglerna om arbetsmiljöplan gäller sedan tidigare men de har nu utvecklats i syfte att förebygga arbetsmiljörisker och styra arbetsmiljöarbetet på ett tydligare sätt. I föreskriften har arbetsmiljöplanen fått ett eget kapitel 11. Men du måste också läsa om de olika aktörernas uppgifter i arbetet med arbetsmiljöplanen, vilket finns i aktörernas kapitel.

Du ska utforma arbetsmiljöplanen som ett styrande dokument för hur arbetsmiljöarbetet i byggprojektet ska fungera och hur aktörerna ska samordnas så att ohälsa och olycksfall förebyggs. Under planeringen och projekteringen ska arbetsmiljöplanen beskriva hur organiseringen, samordningen och arbetsmiljöarbetet ser ut i det skedet, och under byggskedet ska uppgifterna för det skedet framgå.

Du ska också kunna visa upp arbetsmiljöplanen under alla skeden av byggprojektet, från det att planeringen och projekteringen påbörjas. Arbeten med särskild risk och åtgärder till dem ska alltid finnas med. Däremot behöver ordnings- och skyddsregler, eller uppgifter om samordningen med eventuell verksamhet som pågår, inte ingå i tidigt skede om inte byggherren ser behov av det för arbetsmiljöstyrningen.

Enligt de nya reglerna ska arbetsmiljöplanen vara anpassad till projektets storlek, komplexitet och risknivå. Du ska också se till att överlämningen av arbetsmiljöplanen sker strukturerat.

Ytterligare en nyhet är att du kan använda en generell arbetsmiljöplan under särskilda förhållanden.

Arbetet med arbetsmiljöplanen ska påbörjas tidigt i planeringen och projekteringen och vid varje tidpunkt ska den baseras på de uppgifter som är kända då. Arbetsmiljöplanen ska finnas på plats så fort något av de första byggnadsarbetena startar, även om etableringen inte är färdigställd. Den ska vara anpassad till byggprojektet och bara innehålla det som är relevant för arbetsmiljön i byggskedet.

De tidiga skedena är viktiga och styrande för hur bra arbetsmiljön ska bli i utförandeskedet, och arbetet med arbetsmiljöplanen ska följa hela processen av byggprojektet.

Tips! Som Bas-P under planerings- och projekteringsskedet vinner du på att ha ett nära samarbete med andra aktörer när du upprättar arbetsmiljöplanen. Du kan till exempel söka kontakt med

 • Bas-U, om denne är utsedd
 • de arbetsgivare och entreprenörer som kommer att leda arbetet på byggarbetsplatsen och som har produktionskunskap
 • de som kommer att delta i arbeten med särskild risk och där åtgärder ska beskrivas särskilt i arbetsmiljöplanen.

Arbetsmiljöplanen bidrar till en säker arbetsmiljö

Du kan styra arbetsmiljöarbetet genom att i arbetsmiljöplanen redogöra för hur du vill att arbetsmiljöarbetet ska fungera. Du kan ange de arbetsmiljökriterier som du tillämpar och dina förväntningar på hur arbetsmiljön ska vara genom hela byggprojektet.

Fundera också på om det går att använda arbetsmiljöplanen redan vid upphandlingen. Då kan du tydliggöra hur du vill att arbetsmiljöarbetet ska fungera i byggprojektet.

När du har tagit fram en grundmall för arbetsmiljöplanen, så kan den tidigt fungera som ett stöd för arbetet med arbetsmiljön. I grundmallen kan du också klargöra hur du vill att arbetsmiljöarbetet i byggprojektet ska vara. Det betyder att du kan använda arbetsmiljöplanen som ett beskrivande underlag när du anlitar aktörer.

Som byggherre kan du formulera dina förväntningar på hur byggprojektets arbetsmiljöarbete ska genomföras och beskriva det i arbetsmiljöplanen. Det kan till exempel vara att ange att gemensamma skyddsåtgärder ska gälla före personligt skydd eftersom det är ett sistahandsval när alla andra lösningar är uttömda.

Styrningen av arbetsmiljöarbetet ska göras under alla skeden i ett byggprojekt och du kan använda arbetsmiljöplanen för att beskriva det. Det kan också vara att du vill beskriva vad som ska gälla avseende olika språk och säkerhetskultur och hur aktörerna i sin tur tänker se till att information från samordningsmöten når all personal. Dessutom kan du fråga efter hur aktörerna kontrollerar att informationen har uppfattats av berörda, att den är tillräcklig och hur de ser till att deras personal följer gemensamma regler.

De yrkesroller som utför arbete initialt i ett projekt ska också ha arbetsmiljöstyrning och samordning av sina arbeten. Till exempel är det vanligt att byggnads- eller anläggningsarbeten startar utan att etableringen med bodar, toaletter med mera är färdigställd. Det handlar ofta om markarbete, berg- och sprängarbete, ställningsarbeten och vägarbeten. Därför ska arbetsmiljöplanen finnas på plats så snart något byggnads- eller anläggningsarbete startar på byggarbetsplatsen för att beskriva och styra hur arbetsmiljöarbetet ska fungera redan från start.


Tips! När byggherrens rutiner för arbetsmiljöarbetet i byggprojektet är fastställda, tydliga och beskrivna i arbetsmiljöplanen blir det lättare för aktörerna att veta vad som förväntas av dem. Det är bra att fastställa arbetsmiljömål som kan fungera som mätpunkter för arbetet med att styra och följa upp arbetsmiljöarbetet. Byggherren kan ta hjälp av Bas-P eller Bas-U om denne är utsedd, för att arbeta fram arbetsmiljömål som uppmuntrar arbetsmiljöarbetet i byggprojektet.

Byggherrens kriterier för att arbetsmiljöarbetet ska lyckas kan anges på en rad olika sätt. Ofta används mätpunkter som bygger på olycksfallsfrekvens och ohälsa, men de är egentligen ett mått på att arbetsmiljöarbetet har brustit. Det är bättre att använda mer positiva mätpunkter.

Positiva mätpunkter kan vara att mäta olika aktiviteter, till exempel att

 • arbetsmiljöfrågor tas upp på alla projekteringsmöten
 • säkerhetsintroduktioner sker på byggarbetsplatsen
 • arbetsmiljöbedömningar görs i alla skeden
 • säkerhetsmöten hålls i tidiga skedena och på byggarbetsplatsen
 • övningar och simuleringar görs för kritiska arbetsmoment
 • mäta antalet förebyggande säkerhetsgranskningar
 • genomföra dagliga startmöten där aktuella risker klargörs och samordnas.


Aktörerna kan med fördel även mäta hur samarbetet har fungerat eller om arbetet har utförts på ett säkert sätt. Hur samarbetet har fungerat och om arbetet har utförts på ett säkert sätt skulle kunna framgå av poängsättning av de arbetsmiljögranskningar som görs enligt fastställt schema.

Utforma reglerna som ska tillämpas på byggarbetsplatsen med ett tydligt och enkelt språk så att de är lätta att förstå. De bör inte vara fler eller mer omfattande än vad som krävs för att nå de avsedda målen.

Även om det ofta räcker med allmänna regler kan det hända att ett visst projekt kräver särskilda regler på grund av de faror och risker som finns där.

Arbetsmiljöplan på fasta driftsställen

På fasta driftsställen, där annan verksamhet pågår samtidigt som byggprojektet är det viktigt att beskrivningarna av åtgärderna i arbetsmiljöplanen fungerar tillsammans med arbetsmiljöarbetet i den fasta verksamheten. Det är du som är samordningsansvarig på det fasta driftsstället som ska bjuda in till samarbete med Bas-P och Bas-U, eftersom du är den som är mest insatt i verksamhetens arbetsmiljörisker. Det ska du göra innan byggnads- och anläggningsarbetena startat. Det är byggarbetsmiljösamordnarna som är ansvariga för arbetsmiljöplanen, tillsammans med byggherren som oftast är densamma som den som ansvarar för den fasta verksamheten.

Tydliggör risker från den fasta verksamheten på platsen för de som ska utföra byggprojektet så att de kan skydda sig mot de risker som de vanligtvis inte brukar komma i kontakt med. Men det är lika viktigt att byggprojektet inte leder till risker för de som redan arbetar i den fasta verksamheten.

Det kan finnas många olika slags arbetsmiljörisker på fasta driftställen som behöver uppmärksammas i byggprojektet. Exempel är arbetsplatser där det kan finnas risk för våld och hot eller smittorisker i verksamheten, men också arbeten på platser som kräver särskild hänsyn, till exempel byggnadsarbeten där barn vistas eller arbeten som utförs på ett sjukhus.

Det kan även handla om risker från

 • el
 • gas, gasutsläpp och rörledningar
 • kemikalier och kemiska riskkällor
 • explosion och brand
 • asbest
 • processutrustning, bryt och lås-rutiner
 • fordon och transporter.

Exempel från samordning:

Som byggherre behöver du lämna uppgifter om förhållanden på platsen som kan vara viktiga att känna till för att byggarbetsmiljösamordningen ska fungera. Det kan vara viktigt när tidsplaneringen för byggnadsarbetena ska göras, så att de inte kolliderar med aktiviteter i din fasta verksamhet. Till exempel när arbeten med omläggning av ett tak pågår samtidigt som utsläpp från processen sker i nära anslutning till takarbetet, eller när transporter till byggprojektet utförs vid skolgårdar.

Generell arbetsmiljöplan för vissa typer av byggnadsarbeten

Om flera byggnads- eller anläggningsarbeten beställs av samma byggherre under en given tidsperiod och varje arbete pågår under som mest två dagar kan man i vissa fall förenkla arbetet med arbetsmiljöplanen. Det gäller om arbetena i huvudsak är likadana, ofta återkommer och har liknande förutsättningar. Då kan man använda en generell arbetsmiljöplan.

På många fasta driftsställen finns redan en dokumenterad arbetsmiljöstyrning, ordnings- och skyddsregler för verksamheten och en organisation för arbetsmiljöarbetet. Om det där behöver utföras kortare, återkommande och likartade byggnads- eller anläggningsarbeten kan en generell arbetsmiljöplan underlätta arbetsmiljöstyrningen i byggprojekten.

I den generella arbetsmiljöplanen beskriver man hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras, vilka åtgärder som ska vidtas för de särskilda riskfyllda arbetena som kan förutses, och hur samordningen ska fungera med det fasta driftstället.

I de fall kriterierna för en generell arbetsmiljöplan är uppfyllda måste du uppdatera den om förutsättningarna för arbetet förändras, till exempel att det tillkommer uppdrag som avviker från det som var tänkt från början.

Exempel på arbeten där du som är byggherre kan ta fram en generell arbetsmiljöplan är återkommande byggnadsarbeten, som service- och underhållsarbeten som utförs i din verksamhet och där du har en färdig organisation och rutiner för arbetsmiljöarbetet och samordningen på platsen. Det är vanligt att sådana återkommande byggnadsarbeten utförs på fasta driftsställen, såsom industrier, offentliga verksamheter eller inom fastighetsskötsel.

Du kan inte använda en generell arbetsmiljöplan för byggprojekt som har olika byggherrar, även om arbetenas innehåll är i stort sett likadana. Då finns ingen likartad arbetsmiljöstyrning och förutsättningarna kan variera mycket.

Om arbetena blir mer omfattande i tid än två dagar eller om innehållet i arbetsuppgifterna förändras från det som var tänkt från början kan du inte använda den generella arbetsmiljöplanen. Samma sak gäller om arbetet är komplext och mer riskfyllt än de andra arbetena som omfattas av den generella arbetsmiljöplanen. Då måste du utarbeta en projektspecifik arbetsmiljöplan för det arbetet.

 

Överlämning av arbetsmiljöplanen

Det är byggherren som ansvarar för att en överlämning av arbetsmiljöplanen genomförs. Det är vanligtvis Bas-P som ska överlämna arbetsmiljöplanen till Bas-U, som då fortsätter att uppdatera och anpassa den efter de verkliga förhållandena i byggprojektet.

För att denna överlämning ska kunna ske på ett strukturerat sätt är det bra att byggherren planerar in överlämningen i tid. Vid överlämningen ska inte bara arbetsmiljöplanen i sig överlämnas. Överlämningen ska även innefatta en information om arbetet med att ta fram arbetsmiljöplanen. Syftet med informationen är att kunna förklara underlag till exempelvis komplexa lösningar, men också att informera om arbetet med riskhanteringen under projekteringen. Så att risker som redan har förebyggts under projekteringen uppmärksammas.

Det är ofta smidigt att genomföra en mer formaliserad överlämning vid byte av handläggare, även de som tillhör samma företag, för att främja ett strukturerat informationsutbyte.

Läs mer om överlämningen av arbetsmiljöplanen:

Projektering och byggarbetsmiljösamordning - grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3), föreskrifter

Föreskrifterna riktar sig till alla som som arbetar med planering, projektering eller byggarbetsmiljösamordning, alltså byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och den som tillverkar monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter

Senast uppdaterad 2024-05-20