Inspektioner av omsorg och sociala tjänster

Arbetsmiljöverket gör regelbundet inspektioner av arbetsplatser som har med omsorg och sociala tjänster att göra. Här kan du läsa om några av dem.

Hot och våld i myndighetsutövning 2011-2013

Mellan 2011 och 2013 genomförde Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsats inom statliga och kommunala verksamheter med myndighetsutövning. De som arbetar med myndighetsutövning fattar beslut utifrån samhällets lagar som påverkar människors liv  eller ekonomi och som kan uppfattas som ingrepp i den personliga friheten.

I samband med dessa inspektioner gjorde vi sammanlagt 1 500 besök på arbetsplatser. Vi fokuserade på följande områden vid inspektionerna:

 • riskbedömning och handlingsplan
 • säkerhetsrutiner
 • kunskaper i säkerhetsfrågor
 • lokalernas utformning och utrustning
 • möjlighet att kalla på snabb hjälp
 • hantering av pengar
 • uppföljande åtgärder.

Vi noterade att arbetsgivarna behövde revidera och aktualisera sina rutiner och uppdatera dem mer ofta än vad som gjordes. Undersökningarna och riskbedömningarna av de risker arbetsgivarna upptäckte, behövde bli mer fördjupade och omfatta flera perspektiv. Fördelningen av uppgifter i arbetsmiljöarbetet behövde uppdateras mer ofta för att arbetsuppgifterna inte ska glömmas bort eller falla mellan stolarna. Vilken nivå av hot och våld som ska accepteras behövde ofta förtydligas på arbetsplatsen för att en oacceptabel arbetsmiljö av hot och våld inte ska ses som normalt och accepteras.

Läs mer om inspektionsinsatsen i slutrapporten Hot och våld vid myndighetsutövning 2011–2013. 

Hot och våld vid myndighetsutövning 2011-2013, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Kvinnors arbetsmiljö

De två inspektionsaktiviteterna som beskrivs i följande stycken ingår som delprojekt i det uppdrag som Arbetsmiljöverket har fått av regeringen för att öka kunskaperna om kvinnors arbetsmiljö och för att minska belastningsskador.

Belastningsergonomiska risker

Under hösten 2013 inspekterade Arbetsmiljöverket vård- och omsorgsenheter inom landsting och kommuner (inklusive privata vård- och omsorgsenheter). Totalt besökte vi 692 arbetsgivare.

Arbetsmiljöinspektörerna tittade framförallt på belastningsergonomiska risker vid personförflyttningar som till exempel vid:

 • förflyttning mellan säng och rullstol
 • toalettbesök
 • transport av vårdtagare som ska hjälpas in i bil.

Under besöken inspekterade vi och diskuterade bland annat:

 • vilka hjälpmedel som används
 • vilka kunskaper arbetstagaren har om ergonomi och förflyttningsteknik
 • det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vi ställde krav på 75 procent av arbetsgivarna att du skulle åtgärda brister och de fem vanligaste kraven som ställdes handlade om:

 • undersökning och bedömning av risker för belastningsbesvär
 • planering och genomförande av åtgärder som minskar riskerna
 • skriftliga rutiner för när och hur riskerna att drabbas av ohälsa och olycksfall ska undersökas
 • rutiner för rapportering och utredning av tillbud, ohälsa och olycksfall
 • kunskaper om förflyttningsteknik.

Kännetecknande för de arbetsplatser där vi ställde få eller inga krav var låg sjukfrånvaro, delaktighet, kunniga chefer och en god stämning på arbetsplatsen.

Läs mer i rapporten Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö – Inspektioner med fokus på riskbedömning vid personförflyttning inom vård och omsorg.

Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö - Inspektioner med fokus på riskbedömning vid personförflyttning inom vård och omsorg, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljön inom en mansdominerad och en kvinnodominerad kommunal verksamhet      

I detta projekt har Arbetsmiljöverket under 2013 genomfört inspektioner i 59 kommuners hemtjänst och tekniska förvaltning. Vi ställde krav på arbetsmiljöförbättrande åtgärder och vi konstaterade att det genusmönster som råder i samhället och i arbetslivet, där mannen är norm och kvinnors arbete värderas lägre, även återspeglas i de två olika typer av verksamheter som vi undersökte. Genusmönstret påverkar på ett negativt sätt förutsättningarna för en bra arbetsmiljö för hemtjänstens chefer och medarbetare. Att socialtjänstlagen i praktiken tenderar att ges företräde i förhållande till arbetsmiljölagen i omsorgen av brukarna bidrar också. De båda lagarna gäller parallellt och ingen av dem har företräde framför den andra.

De som har arbetsgivaransvaret i kommunerna vill att arbetsmiljön ska vara bra för både chefer och medarbetare. Men det är många olika krav som ska hanteras och förenas i verksamheterna och det kan vara en förklaring till de arbetsmiljöbrister vi har funnit.

En jämförelse mellan hemtjänsten och de tekniska verksamheterna visar att i hemtjänsten: 

 • har cheferna fler medarbetare
 • är arbetssituationen för både chefer och medarbetare mer pressad
 • är möjligheterna att påverka den egna arbetssituationen mindre
 • är resurserna mindre.

Likheterna mellan verksamheterna är att det systematiska arbetsmiljöarbetet har brister, att arbetsmiljökunskaperna är otillräckliga och att tillbudsrapporteringen behöver förbättras.

Läs mer i Rapport 2014:3, Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. 

Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet (2014:3), rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Socialsekreterarnas arbetsmiljö 2015-2017

Arbetsmiljöverket genomförde en stor tillsynsinsats av socialsekreterarnas arbetsmiljö som kom att omfatta 50 % av Sveriges socialtjänst. Här kan du läsa mer om inspektionsinsatsen och resultatet av den:

Projektrapport socialsekreterarnas arbetsmiljö, pdf, öppnas i nytt fönster 

Senast uppdaterad 2019-08-12