Praktik för unga

Praktik är både viktigt och lärorikt, men det får inte vara på bekostnad av elevens hälsa. Ansvaret för en elev som är ute på praktik ligger hos både skolan och praktikplatsen.

Bild på två ung kvinna som packar upp varor i en livsmedelsbutik

Praktik när covid-19 pågår

Arbetsmiljöverkets regler om minderårigas arbetsmiljö ställer krav på att arbetsgivare som tar emot praktikanter under 18 år särskilt ska riskbedöma inför praktiken. Det gäller inom alla verksamheter.

Den minderårigas arbetsuppgifter ska inte innebära en högre risk för kontakt med coronaviruset, utöver den risk som finns i samhället generellt under pågående pandemi. Det är upp till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att göra en riskbedömning för att säkerställa detta.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får minderåriga inte arbeta i miljöer där de riskerar att komma i kontakt med smittämnen i riskklass 3. Den som ännu inte fyllt 18 år räknas som minderårig.

Coronaviruset som orsakar covid-19 är ett smittämne i riskklass 3. Det innebär att minderåriga inte får utföra arbetsuppgifter som innebär vård- och omsorg av patienter eller omvårdnadstagare som är konstaterat smittade med covid-19. Det gäller även om den minderåriga är vaccinerad mot covid-19. Minderåriga kan däremot arbeta med annan vård och omsorg.

Bestämmelserna finns i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö. Att bryta mot bestämmelserna kan medföra böter.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Du kan läsa föreskrifterna om smittrisker här:

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter 

Checklistor för smittrisker

Arbetsmiljöverkets checklista för smittrisker - hygien, pdf, öppnas i nytt fönster 

Checklista för smittrisker, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster 

Med praktik menas alla former av lärande som sker på en arbetsplats och inom ramen för en utbildning. Praktik kan till exempel vara arbetsplatsförlagt lärande (APL), prao eller lärlingspraktik.

När elever ska ut på någon form av praktik – oavsett om det är kort prao eller en längre praktikperiod behöver både skolan och praktikgivaren förbereda sig.

Minderårig i arbetslivet är den som inte fyllt 18 år

Den som inte fyllt 18 år är minderårig. För både minderåriga och vuxna gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När en elev är under 18 år gäller även särskilda regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga. Vissa regler gäller olika beroende på hur gammal du är.

Skolans ansvar

Skolan ska välja en praktikplats där eleven inte hamnar i farliga arbetsmiljöer, eller där de riskerar att bli sjuka eller skadas.

Skolan har ansvar för att:

 • ta del av praktikplatsens riskbedömning om vad det finns för risker.
 • i kontakt med den ansvariga på arbetsplatsen diskutera elevens säkerhet och ta fram åtgärder och rutiner tillsammans.
 • utifrån riskbedömningen bedöma om den enskilde eleven är lämplig att placera på den erbjudan praktikplatsen. Ta hänsyn till elevens fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar.

Ta fram en skriftlig rutin

Skolan ska också ta fram en skriftlig rutin för hur praktiken ska skötas.

Rutinen ska säkerställa:

 • elevens arbetstider
 • att eleven får lämpliga arbetsuppgifter på praktikplatsen
 • att handledare utses
 • att eleven får introduktion
 • att handledaren går igenom farliga moment, redskap eller verktyg i arbetet
 • att skyddsutrustning som behövs tillhandahålls för eleven
 • att praktikplatsen känner till de särskilda regler som gäller för minderåriga elever
 • hur praktikplatsen och skolan ska kommunicera om tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat oförutsett inträffar.

Om något händer

Om en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud drabbar eleven under praktiken är det skolhuvudmannen som har ansvar att anmäla olyckan eller tillbudet till Arbetsmiljöverket.

Anmäl allvarligt tillbud

Praktikplatsens ansvar

Det är praktikgivaren, det vill säga arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, som har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga elever när de är på praktik.

Praktikgivaren har ansvar för att:

 • göra en riskbedömning för eleven
 • ta fram rutiner och åtgärder för praotiden som ser till att eleven inte hamnar i farliga arbetsmiljöer där hen riskerar att bli sjuk eller skadas
 • se till att eleven får lämpliga arbetsuppgifter på praktikplatsen
 • utse en handledare
 • ge eleven introduktion
 • gå  igenom farliga moment, redskap eller verktyg i arbetet
 • den skyddsutrustning som behövs tillhandahålls för eleven. Det är vanligtvis praktikplatsen som bekostar den.
 • meddela skyddsombudet på arbetsplatsen att minderårig praktiserar.
 • ha rutiner för att meddela skolan om något inträffar.

Mer om ungas och minderårigas arbetsmiljö

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03), föreskrifter

Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:03, bok

För dig som är arbetsgivare till unga

Risker i arbetsmiljön för unga

Ung i arbetslivet

Podd - Hallå arbetsmiljö om unga i arbetslivet

Fredrik Berling, Elsa Löfling och Malin Cato i vårsolen. Poddavsnittet om unga i arbetslivet som text

Senast uppdaterad 2024-05-23