Praktik för unga

Praktik är både viktigt och lärorikt, men det får inte vara på bekostnad av elevens hälsa. Ansvaret för en elev som är ute på praktik ligger hos både skolan och praktikplatsen.

Bild på två ung kvinna som packar upp varor i en livsmedelsbutik

Praktik när covid-19 pågår

Arbetsmiljöverkets regler om minderårigas arbetsmiljö ställer krav på att arbetsgivare som tar emot praktikanter under 18 år särskilt ska riskbedöma inför praktiken.

Det är upp till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att, utifrån en riskbedömning, säkerställa att den minderårigas arbetsuppgifter inte innebär en högre risk för kontakt med coronaviruset utöver den risk som finns i samhället generellt under pågående pandemi med allmän smittspridning.

Minderåriga får inte arbeta med riskklass 3

Coronaviruset, som orsakar covid-19, är ett smittämne i riskklass 3. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får minderåriga inte arbeta i miljöer, där de riskerar att komma i kontakt med smittämnen i denna riskklass. Som minderårig räknas den, som ännu inte fyllt 18 år.
Minderåriga ska därför inte utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg, där det finns risk för att komma i kontakt med patienter eller omvårdnadstagare, som är misstänkt eller konstaterat smittade med covid-19. Det gäller även om den minderåriga är fullvaccinerad.

Det innebär inte ett stopp för minderåriga att arbeta inom övriga vården. Men det måste alltid göras en riskbedömning av arbetsuppgifterna.

Även inom andra verksamheter än vård och omsorg ska arbetsgivaren göra en individuell riskbedömning, av den minderåriga , enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) minderårigas arbetsmiljö.

Bestämmelserna finns AFS 2012:3 om minderårigas arbetsmiljö. Överträdelse av bestämmelserna kan medföra böter.

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter

Du kan läsa föreskrifterna om smittrisker här:

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter 

Arbetsmiljöverkets checklista för smittrisker - hygien, pdf, öppnas i nytt fönster 

Checklista för smittrisker, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster 

Med praktik menas alla former av lärande som sker på en arbetsplats och inom ramen för en utbildning. Praktik kan till exempel vara arbetsplatsförlagt lärande (APL), prao eller lärlingspraktik.

När elever ska ut på någon form av praktik – oavsett om det är kort prao eller en längre praktikperiod behöver både skolan och praktikgivaren förbereda sig.

Minderårig i arbetslivet är den som inte fyllt 18 år

Den som inte fyllt 18 år är minderårig. För både minderåriga och vuxna gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När en elev är under 18 år gäller även särskilda regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga (AFS 2012:3). Vissa regler gäller olika beroende på hur gammal du är.

Elever som är under 16 år ska ha vårdnadshavarnas godkännande till praktiken.

Skolans ansvar

Skolan ska välja en praktikplats där eleven inte hamnar i farliga arbetsmiljöer, eller där de riskerar att bli sjuka eller skadas.

Skolan har ansvar för att:

 • ta del av praktikplatsens riskbedömning om vad det finns för risker.
 • i kontakt med den ansvariga på arbetsplatsen diskutera elevens säkerhet och ta fram åtgärder och rutiner tillsammans.
 • utifrån riskbedömningen bedöma om den enskilde eleven är lämplig att placera på den erbjudan praktikplatsen. Ta hänsyn till elevens fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar.

Ta fram en skriftlig rutin

Skolan ska också ta fram en skriftlig rutin för hur praktiken ska skötas.

Rutinen ska säkerställa:

 • elevens arbetstider
 • att eleven får lämpliga arbetsuppgifter på praktikplatsen
 • att handledare utses
 • att eleven får introduktion
 • att handledaren går igenom farliga moment, redskap eller verktyg i arbetet
 • att skyddsutrustning som behövs tillhandahålls för eleven
 • att praktikplatsen känner till de särskilda regler som gäller för minderåriga elever
 • hur praktikplatsen och skolan ska kommunicera om tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat oförutsett inträffar.

Om något händer

Om en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud drabbar eleven under praktiken är det skolhuvudmannen som har ansvar att anmäla olyckan eller tillbudet till Arbetsmiljöverket.

Anmäl allvarligt tillbud

Praktikplatsens ansvar

Det är praktikgivaren, det vill säga arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, som har huvuddelen av ansvaret för att skydda minderåriga elever när de är på praktik.

Praktikgivaren har ansvar för att:

 • göra en riskbedömning för eleven
 • ta fram rutiner och åtgärder för praotiden som ser till att eleven inte hamnar i farliga arbetsmiljöer där hen riskerar att bli sjuk eller skadas
 • se till att eleven får lämpliga arbetsuppgifter på praktikplatsen
 • utse en handledare
 • ge eleven introduktion
 • gå  igenom farliga moment, redskap eller verktyg i arbetet
 • den skyddsutrustning som behövs tillhandahålls för eleven. Det är vanligtvis praktiplatsen som bekostar den.
 • meddela skyddsombudet på arbetsplatsen att minderårig praktiserar.
 • ha rutiner för att meddela skolan om något inträffar.

Mer om ungas och minderårigas arbetsmiljö

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03), föreskrifter

Om minderårigas arbetsmiljö - en vägledning till föreskrifterna AFS 2012:03, bok

För dig som är arbetsgivare till unga

Risker i arbetsmiljön för unga

Ung i arbetslivet

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-11-23