Vibrationer

Ansvar för att minska vibrationer

Både arbetsgivare och arbetstagare har ett ansvar för att minska risken för skador från vibrationer. Det handlar bland annat om att följa föreskrifter, använda arbetsutrustningen på rätt sätt och att göra regelbundna kontroller.

Vem ansvarar för vad?

Du som är arbetsgivare ansvarar för att föreskrifterna om vibrationer följs. Det innebär bland annat att du ska

 • se till att ni har bra arbetsutrustning
 • informera och utbilda arbetstagarna om riskerna med vibrationer
 • se till att arbetstagarna har fått tydliga arbetsrutiner och att de följer dem
 • se till att arbetstagarna har tillgång till informationen i arbetsutrustningens bruksanvisning och att de följer den
 • göra regelbundna kontroller för att upptäcka vibrationsskador och brister i arbetsmiljön. 

Du som är arbetstagare ska samverka med arbetsgivaren genom att

 • följa de instruktioner, regler och riktlinjer som du får
 • använda arbetsutrustningen på rätt sätt
 • delta i utbildning om riskerna vid arbete med vibrerande arbetsutrustning.

Alla tjänar på att minska vibrationerna

Ju säkrare och hälsosammare arbetsmiljön är, desto mindre är risken att någon skadas. Då minskar risken att företaget drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro och olyckor. Det minskar också risken att arbetstagare inte orkar jobba med full kapacitet.

Arbetet med att minska exponeringen från vibrationerna behöver vara förebyggande, regelbundet och långsiktigt, precis om allt arbete med arbetsmiljö. Du som är arbetsgivare ska därför jobba systematiskt för att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, dels föreskriften om vibrationer, dels föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Se till att ha bra arbetsutrustning – det lönar sig

En bra arbetsutrustning är den som gör jobbet på kortast möjligaste tid och vibrerar så lite som möjligt.

För dig som arbetsgivare lönar det sig att tänka långsiktigt när du köper in arbetsutrustning och tillbehör. Du minskar både den skadliga hälsoeffekten på arbetstagarna och påverkan på klimatet genom att arbetsutrustningen och tillbehören håller längre tid.

Följ tillverkarens rekommendationer om bland annat lämpliga tillbehör och serviceintervall. Byt också i god tid ut slitna maskindelar hos arbetsutrustningen, till exempel stötdämpare, förarsäten, obalanserade drivaxlar och spindlar.

Tips inför ditt nästa inköp: Köp arbetsutrustning med lägre vibrationsvärde, men som är lika stark som den du hade förut. Då kan du förlänga användningstiden utan att överstiga den tidigare vibrationsexponeringen.

Exponeringsvärden för vibrationer

Använd arbetsutrustningen rätt så minskar vibrationerna

För dig som är arbetstagare är det viktigt att använda arbetsutrustningen på rätt sätt, så att vibrationerna minskar. Då minskar du skaderisken och mår själv bättre. Följ därför både arbetsrutinerna som gäller på din arbetsplats och tillverkarens rekommendationer i arbetsutrustningens bruksanvisning om säkerhet.

Ett tips är att”låta maskinen sköta jobbet”, det vill säga inte trycka för hårt mot underlaget. Som fordons- eller maskinförare kan du till exempel själv påverka vibrationsexponeringen genom att köra lugnt, undvika ryck och stötar, och välja en väg med jämnare underlag. Det är också viktigt att du tar regelbundna pauser, som kan minska risken för muskelspänningar och domningar.

Informera och utbilda om riskerna

Du som är arbetsgivare är skyldig att se till att de arbetstagare som använder vibrerande arbetsutrustning får information och utbildning om de risker som kan uppstå. Se därför till att arbetstagarna har kunskaper om bland annat

 • vilka riskbedömningar av vibrationer som du har gjort och hur resultatet kommer att påverka arbetet med vibrerande arbetsutrustning
 • vilka exponeringsvärden som gäller enligt föreskriften och vad exponeringsvärdena betyder
 • vilka arbetsrutiner arbetstagarna ska följa för att minimera vibrationsexponeringen
  vilka vibrationer som är skadliga och vilka hälsoriskerna är
 • varför och hur varje enskild arbetstagare ska rapportera tecken på vibrationsskador
  när arbetstagarna har rätt till medicinska kontroller och syftet med dessa.

Gör regelbundna kontroller för att upptäcka vibrationsskador

Det finns inte någon exakt gräns för när exponeringen för vibrationer är skadlig. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare regelbundet undersöker om dina arbetstagare har besvär som kan bero på att de använder vibrerande arbetsutrustning.

Undersökningar vid helkroppsvibrationer

Arbetstagare som kör fordon och maskiner, speciellt på ojämnt vägunderlag, utsätts för hög risk för att få besvär från ryggen eller skador i ryggen.

Det finns idag inga tillräckligt bra kliniska undersökningsmetoder för att bedöma risken för den skadliga inverkan från enbart dessa vibrationer. Du som är arbetsgivare måste därför arbeta förebyggande för att fånga upp tidiga tecken på symptom, till exempel ont i ländryggen. 

Förebyggande arbete för att minska vibrationer

Du behöver också undersöka andra brister i arbetsmiljön. Forskningen säger nämligen att besvär i ryggen förstärks av andra brister i arbetsmiljön, exempelvis dålig belastningsergonomi, så som att lyfta tungt för hand eller att sitta länge i samma position.

Så här kan du undersöka brister i arbetsmiljön

Ett sätt att undersöka brister i arbetsmiljön är att samla in information genom exempelvis en enkät  till arbetstagarna. Frågorna i enkäten kan handla om besvär i samband med att de exponeras för helkroppsvibrationer i kombination med andra riskfyllda faktorer, så som dålig arbetsställning eller brister hos arbetsutrustningen.

När du analyserar svaren får du försöka gruppera arbetstagarna utefter vilka fordon eller mobila maskiner de har kört och under vilka förhållanden. Du kanske kan hitta ett eller flera samband för att se om vissa märken eller modeller av arbetsutrustning leder till att föraren fick ont i ryggen eller i en annan kroppsdel. Resultatet av enkäten kan du använda i det förebyggande arbetet, när du planerar och prioriterar åtgärder.

Medicinska kontroller vid hand- och armvibrationer

Om du har arbetstagare som arbetar med handhållna maskiner, så ska du se till att anordna medicinska kontroller med avseende på vibrationer. Du ska även dokumentera resultatet.

Det finns flera syften med de medicinska kontrollerna. Till exempel bidrar de till att vibrationsskador kan upptäckas i tid, och därmed kan skadan begränsas. Du får också en möjlighet att sätta in åtgärder för att minska vibrationsexponeringen för andra arbetstagare med liknande arbete på arbetsplatsen.

Ett annat syfte med kontrollerna är att du ska kunna se om de åtgärder som du vidtagit har haft effekt.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-05