Ansvar för att minska vibrationer

Du som är arbetsgivare är ansvarig för att föreskrifterna om vibrationer följs, men du som arbetstagare måste hjälpa till och följa de anvisningar du får.

Det lönar sig för både arbetsgivare och arbetstagare att minska vibrationerna

Arbetet med att minska vibrationerna behöver vara förebyggande, regelbundet och långsiktigt. Dessvärre har många arbetsgivare och arbetstagare liten eller ingen kunskap om vibrationer och dess skadliga effekter.

Här vill vi ge dig konkret stöd om hur man kan arbeta för att uppfylla kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vad vinner du som arbetsgivare på att ha bra maskiner?

Att ta bort eller minska vibrationerna på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och hälsosammare arbetsmiljön är desto mindre är risken att drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro, olyckor och arbetstagare som inte orkar jobba med full kapacitet.

En måttstock på risken för vibrationsskada är vibrationsexponeringen under arbetsdagen. Det är  du som är arbetsgivare som ansvarar för att åtgärder relaterade till insatsvärden och gränsvärden som finns uppställda i Arbetsmiljöverkets föreskrifter genomförs.

Vad vinner du som arbetstagare på att använda maskiner på rätt sätt?

Du som är arbetstagare minskar skaderisken och mår bättre om du minskar vibrationerna genom att använda maskiner på rätt sätt.

Informera och utbilda arbetstagarna om risker vid exponering av vibrationer

Du som är arbetsgivare är skyldig att se till att arbetstagare som utsätts för risker orsakade av exponeringen för vibrationer  får information och utbildning om dessa risker. 

Uppmärksamma särskilt:

  • resultaten av genomförda riskbedömningar.
  • de insatsvärden och gränsvärden som gäller enligt föreskrifterna.
  • de åtgärder som gjorts eller kommer att göras enligt föreskrifterna för att ta bort eller minska riskerna från vibrationer.
  • arbetsrutiner för att minimera exponeringen av vibrationer.
  • de hälsorisker som är förknippade med skadliga vibrationer.
  • varför och hur man rapporterar tecken på vibrationsskador samt hur sådana skador kan upptäckas.
  • när arbetstagarna har rätt till medicinska kontroller och syftet med dessa.
  • att rökning och snusning innebär en ökad risk för kärlskador i händerna då de orsakar sammandragningar i blodkärlen.

Viktigt med medicinska kontroller för upptäckt av vibrationsskador

Medicinska kontroller gör att vibrationsskador kan upptäckas i tid. Därmed begränsas skadan och åtgärder kan sättas in för att minska exponeringen för vibrationer. 

Eftersom det inte finns någon exakt gräns för när exponeringen för vibrationer är skadlig kan de som är mest känsliga för vibrationer upptäckas på ett tidigt stadium.

Läs mer om medicinska kontroller på ämnessidorna om läkar- och hälsoundersökningar.

Medicinska kontroller och hälsoundersökningar i arbetslivet

Ta hjälp av företagshälsovården för bedömning av vibrationsexponering

Arbetsgivaren ska anlita företagshälsovård eller motsvarande experthjälp utifrån om kompetens saknas i den egna verksamheten för att kartlägga vibrationsexponeringen, göra mätningar, riskbedömningar, åtgärdsförslag och handlingsplaner samt för att informera de anställda. 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-08