Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Om det finns flera chefer på olika nivåer, utgå alltid från att ansvaret är ditt även om det juridiskt sett visar sig att ansvaret ligger på en högre eller lägre nivå.

Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats. Det är också vanligt att chefer får särskilda uppgifter i arbetsmiljöarbetet, till exempel att initiera skyddsronder och administrera andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det står också att arbetsgivaren ska uppmärksamma de särskilda risker som finns om en arbetstagare arbetar ensam. I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls.

Arbetsmiljölagen

Rapportera in allvarliga olyckor och tillbud

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagens 3 kapitel 3a § skyldig att rapportera in allvarliga olyckor och tillbud. Men vad är då en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud? Här nedan förklaras olika begrepp och vad som ska rapporteras in.

Olycksfall

Olycksfall gäller vanligen en fysisk skada till följd av en plötslig händelse. I vissa fall kan även en psykisk skada räknas som olycksfall, till exempel om en person hamnat i chocktillstånd. I 3 kapitel 3a § arbetsmiljölagen begränsas anmälningsplikten till olycksfall som lett till dödsfall eller svårare personskada eller som samtidigt drabbat flera arbetstagare.

Svårare personskada

Exempel på svårare personskada är:

 • en fraktur på ett ben i kroppen
 • en svår blödning eller svår skada på nerv, muskel eller sena
 • en skada på inre organ.

En svårare personskada kan också vara en skada som innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5 procent av kroppsytan. Med brännskada jämställs kylskada.

Svårare personskada kan även vara förlust av kroppsdel och skador på sinnesorganen, samt skador som kan medföra långvarig sjukdom eller framtida men.

Allvarligt tillbud

Det är endast allvarliga tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Exempel på tillbud som Arbetsmiljöverket bedömt som allvarliga:

 • En arbetstagare föll i golvet från 2-3 m höjd i samband med montering av arbetsställningar i en idrottshall. Han skadade sig inte, men när han hjälptes upp föll ett ställningsplan som vägde 25 kg till golvet, från cirka sex meters höjd.
 • Laserbelyst förare i transportmedel under färd.
 • Stick- eller skärskada med känt eller starkt misstänkt smittat blod inblandat eller kontakt med material (eller patient/person) där det är känt eller finns en misstanke om allvarlig smitta, till exempel smittsam tuberkulos.

Händelser av psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud eller allvarliga tillbud. Exempel på det kan vara en enstaka kränkande handling inom ramen för en mellanmänsklig konflikt. Ett hot om våld är vanligtvis ett tillbud och ska anmälas till Arbetsmiljöverket om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, till exempel knivhot eller hot med skjutvapen, mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing.

Anmäl arbetsskada, webbplats, öppnas i nytt fönster

Olycksfall eller skada som samtidigt drabbat flera arbetstagare

Olycksfall eller skada i arbetet som resulterat i personskada, som inte behöver vara bedömd som svår, men som samtidigt drabbat flera arbetstagare.

Exempel kan vara en brand på en arbetsplats och flera arbetstagare får andningsbesvär och lindrigare skador på andningsvägar.

Vad händer när du anmält en allvarlig händelse enligt 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen?

När du anmält den allvarliga händelsen till oss visas på skärmen ett kvitto på din anmälan. Skriv gärna ut kvittot eller spara det elektroniskt. Kvittot innehåller alla de uppgifter du lämnat.

Din anmälan granskas sedan av oss och leder till att vi antingen bestämmer oss för att göra en inspektion, ta del av arbetsgivarens egen utredning av händelsen eller att inte vidta några åtgärder. Om vi inte kontaktat dig eller din organisation inom tre veckor har vi normalt valt att inte vidta några åtgärder.

Arbetsgivaren ska alltid själv utreda händelsen

Oavsett om den anmälda händelsen leder till att vi vidtar åtgärder eller inte är arbetsgivaren alltid skyldig att själv utreda vad som hänt och sedan genomföra de åtgärder som behövs för att det som inträffat inte ska hända igen. Se 9 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

När brukar vi göra en inspektion med anledning av en allvarlig händelse?

Normalt brukar vi inspektera

 • vid dödsolyckor, kraftigt invalidiserande och svåra personskador
 • när flera personer skadats
 • när vi misstänker att någon varit oaktsam eller brutit mot en straffsanktionerad regel
 • om en minderårig är drabbad eller varit inblandad i händelsen
 • om vi bedömer att händelsen är komplex, till exempel om det finns flera organisationer som är inblandade
 • vid risker som tidigare inte varit kända för oss
 • vid tillbud som skulle kunnat få mycket allvarliga konsekvenser

Lästips för dig som arbetsgivare

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-02-14