Märkning på arbetsplatsen - 18, 19 §§

Kravet som allmänt gäller för kemiska riskkällor

Förpackningar, behållare och rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska vara märkta med de uppgifter som behövs för att man ska kunna identifiera innehållet och de risker som är förknippade med detta.

Behållare med en farlig kemisk produkt   

Vad som menas med en farlig kemisk produkt förklaras i avsnittet om kemisk riskkälla.

Kemisk riskkälla

På arbetsplatsen ska en förpackning eller annan behållare med en farlig kemisk produkt som används eller lagerhålls i anslutning användning enligt huvudregeln, ha:

  • Sådan märkning som när den släpps ut på marknaden se etikettexempel i avsnitten om Leverantörens märkning, eller

  • Märkas med punkterna 1-3 nedan:

    1. Produktens namn.

    2. Faropiktogram enligt CLP-förordningen samt text enligt tabellen, nedan.

    3. Text med information därom när produkten kan ge cancer eller allergi, kan skada arvsmassan eller är reproduktionsstörande.

Leverantörens märkning

Tabell 1

Faropiktogram

Kemiska produkter som lagras för att transporteras vidare får istället vara märkta enligt reglerna om transport av farligt gods. Att överföra den kemiska produkten till andra behållare före transport anses dock som användning varför lagringsbehållaren ska märkas enligt kraven i 19 §. Behållare i en teknisk anordning, där den kemiska produkten behövs för funktionen, behöver bara uppfylla det allmänna märkningskravet i 18 §. Detta gäller till exempel bensinen i en bilmotor.

Exempel på förenklad arbetsplatsmärkning

Behållare som man fyllt för användning på arbetsplatsen får märkas som på nedanstående bild.

Tunna

 

Läs mer i följande avsnitt om Märkning av rörledningar och När märkningen kan utelämnas.

Märkning av rörledningar och när märkningen kan utelämnas

Senast uppdaterad 2024-01-25