Information från leverantören, märkning och säkerhetsdatablad - 7 §

Den som släpper ut en produkt som är en kemisk riskkälla på marknaden, det vill säga gör den tillgänglig för andra, har ansvar för att de regler som gäller för produkten följs. Det finns regler om vad vissa produkter får innehålla och om vilken information som ska lämnas. Arbetsgivaren ska se till att skaffa den information om de kemiska riskkällorna som behövs för att kunna bedöma risker och behov av åtgärder. När det inte är möjligt att ha god kännedom om de farliga egenskaperna, till exempel när okända prov ska analyseras, är det viktigt att vidta åtgärder mot risker utifrån möjliga farliga egenskaper hos provet.

Begär in uppgifter om farliga ämnen

Det är viktigt att begära information om farliga ämnen som ingår i en produkt innan man köper in material eller tillverkade föremål som ska bearbetas eller på annat sätt kan komma att bilda en kemisk riskkälla.

Kemikalielagstiftningarna CLP och REACH

Med farliga kemiska produkter avses här de som ska följa EU-förordningarna, CLP och Reach när de släpps ut på marknaden. Där undantas vissa produkttyper för vilka det finns annan lagstiftning.

Märkning

För märkning av produkter och material vid utsläppande på marknaden gäller Klassificeringsförordningen, CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Läs om leverantörens märkning av farliga kemiska produkter när de släpps ut på marknaden.

Leverantörens märkning

Säkerhetsdatablad

Reglerna om säkerhetsdatablad finns i Reach-förordningen. Där finns också krav på producenten att lämna annan information om sådan är nödvändig för att användaren ska kunna avgöra vilka riskbegränsande åtgärder som behövs.

Vad ska ett säkerhetsdatablad innehålla

Kosmetiska produkter

Kosmetiska och hygieniska produkter ska ha information om bland annat

  • särskilda försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning
  • eventuell information om försiktighetsåtgärder för produkter som används i yrkesmässig verksamhet, särskilt av frisörer
  • en förteckning över produktens innehållsämnen

Läkemedelsverket webbplats, öppnas i nytt fönster

Produktinformation enligt arbetsmiljölagen

Det finns en allmän bestämmelse i arbetsmiljölagen om leverantörers skyldighet att lämna produktinformation (se arbetsmiljölagen 3 kap. 9 §). Denna gäller alla ämnen som kan orsaka ohälsa eller olycksfall och alltså inte bara när de levereras som kemiska produkter.

På områden där det inte finns någon lagstiftning om produktinformation är det upp till leverantören att hitta en lämplig form för informationen.

Läkemedel och medicintekniska produkter

För läkemedel har tillverkarna ansvar för att i enlighet med arbetsmiljölagen lämna information som vårdpersonalen behöver för att hantera läkemedel säkert. Vänd dig till läkemedelsverket med frågor.

Medicintekniska produkter omfattar till exempel dentala material och rörledningar för medicinska gaser. Särskilda regler om leverantörsinformation finns.

Senast uppdaterad 2023-07-12