Vad innebär de nya reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare?

I de nya grundläggande föreskrifterna om projektering och byggarbetsmiljösamordning finns både helt nya regler, samt regler som förtydligar och preciserar det som gäller idag. En del av reglerna berör flera aktörer inom bygg- och anläggning, medan andra är specifika för dig som enskild aktör.

Den nya föreskriften ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)” vänder sig till flera aktörer i ett bygg- och anläggningsprojekt. Det vill säga till dig i rollen som byggherre, projektör (arkitekt, konstruktör och andra som medverkar), byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. Fokus ligger på arbetsmiljöarbetet i de tidiga skedena av ett bygg- och anläggningsprojekt.
 
Flera aktörer har ansvar för arbetsmiljön i byggprojektet. Det innebär att det är viktigt med samarbete.

Den nya föreskriften innehåller både helt nya regler, samt regler som förtydligar och preciserar det som gäller idag.
 

Regler som förtydligats och preciserats – samtliga aktörer

 
I den nya föreskriften finns ett antal regler som gäller redan idag, men de har omarbetats och preciserats så att de ska bli tydligare. 
 
Exempel på områden där bestämmelserna har förtydligats och preciserats är
 
 • planering, organisering och utförande av arbetsmiljöarbetet i byggprojekt
 • val av lämpliga aktörer med tillräcklig arbetsmiljökompetens och erfarenhet, för aktuellt byggprojekt
 • hur arbetsmiljörisker i byggskedet ska förebyggas i tidiga skeden
 • samordning av inblandade aktörer för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö
 • tidsplanering för hantering av arbetsmiljörisker i byggnads- och anläggningsprojektet
 • uppföljning av arbetsmiljöarbetet under hela byggprojektet

Flera aktörer kan ha ansvar för att följa en och samma bestämmelse och vem som ansvarar avgörs utifrån hur de faktiskt har möjlighet att påverka arbetsmiljön. Det kan variera utifrån det skede som ett byggprojekt befinner sig i.

Regler som är helt nya

I den nya föreskriften finns det även helt nya regler. Det finns både gemensamma regler som gäller samtliga aktörer, och regler som enbart vänder sig till just dig som specifik aktör som byggherre, projektör (arkitekt, konstruktör eller andra som medverkar) byggarbetsmiljösamordnare eller tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
 

Helt nya regler för samtliga aktörer

 
Dessa regler handlar om när och hur arbetsmiljörisker ska förebyggas. Reglerna innebär bland annat att alla aktörer ska
 
 • påbörja byggprojektets arbetsmiljöarbete i ett tidigt skede
 • arbeta metodiskt enligt grundprinciperna för att förbygga arbetsmiljörisker som kan uppstå i både bygg- och bruksskedet
 • anpassa sitt arbetsmiljöarbete efter byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå
 • ta fram rutiner för arbetsmiljöarbetet i bygg- och anläggningsprojektet
 • samarbeta och bidra i tidigt skede i organiseringen av arbetsmiljöarbetet
 • avsätta tid för att hantera arbetsmiljörisker
 • följa upp det förebyggande arbetsmiljöarbetet
 • vidta åtgärder om arbetsmiljöarbetet brister
 • i de fall det finns tillfälliga och samverkande konstruktioner, se till att dessa är säkra under alla skeden. Arbetet ska ledas av en person som har särskild kompetens om konstruktionen.
 
Det handlar om att du ska ta ditt ansvar för att förebygga de arbetsmiljörisker som du själv kan påverka. Så fundera på vad som är din uppgift – och agera sedan.
 

Helt nya regler som gäller för en specifik aktör

Det finns även helt nya regler som du ska följa beroende på om du har rollen som byggherre, projektör (arkitekt, konstruktör och andra som medverkar), byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P eller Bas-U) eller tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
 

Du som har rollen som byggherre ska se till att det blir en god arbetsmiljö för alla som arbetar i ditt byggprojekt, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö på en framtida arbetsplats. Det gör du genom att vara delaktig och aktiv i arbetsmiljöfrågorna i ditt byggprojekt. Den nya föreskriften innehåller därför tydligare regler om hur du ska organisera, kontrollera och följa upp, arbetsmiljöarbetet i byggprojektet.

Utöver vad som gäller enligt de nuvarande reglerna, lyfter de nya föreskrifterna bland annat fram vikten av att

 • planera och organisera arbete och arbetsprocesser på ett sådant sätt att det skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö
 • följa upp och kontrollera arbetsmiljöarbetet i ditt byggprojekt
 • vidta åtgärder när arbetsmiljöarbetet inte fungerar - under hela byggprojektet
 • ta fram en realistisk tidplan för att säkerställa tillräckligt med tid för byggprojektet
 • följa upp tidplanen och vid behov vidta åtgärder så att eventuella avvikelser hanteras på ett sätt så att arbetsmiljön blir säker
 • se till att det blir en överlämning av arbetsmiljöplan och arbetsmiljöarbetet mellan Bas-P och Bas-U, och vid byte
 • klargöra hur underlag från projektering överlämnas till Bas-U i de fall då projektering fortsätter efter att produktion påbörjats
 • tydliggöra olika aktörers ansvarsområden och gränsdragningar mellan olika projekt som pågår samtidigt inom ett geografiskt område

Byggherrens ställföreträdare

Det nuvarande begreppet byggherrens uppdragstagare har i de nya föreskrifterna ändrats till byggherrens ställföreträdare.
I de fall du som byggherre har överlåtit ditt byggherreansvar ska du

 • visa på ställföreträdarens självständighet
 • tydliggöra om överlåtelsen gäller för hela byggprojektet, eller enbart under planeringen och projekteringen, eller enbart för byggskedet.

Är du privatperson?

I de fall du som privatperson ska bygga eller renovera något gäller detta

 • du är byggherre så fort du ska bygga eller renovera något
 • har du ett avtal med en enda entreprenör i ett samlat uppdrag, blir denne din ställföreträdande byggherre. Denne övertar då byggherrens uppgifter och ansvar.
 • en entreprenör som är ställföreträdande byggherre åt dig som privatperson, ska klargöra detta för alla inblandade aktörer.

Du som har rollen som projektör (arkitekt, konstruktör och andra som medverkar) kan påverka arbetsmiljön och förebygga ohälsa och olyckor i både byggskedet och bruksskedet.

Utöver vad som gäller enligt de nuvarande reglerna, lyfter de nya föreskrifterna bland annat fram vikten av att

 • följa anvisningar från Bas-P i frågor som har betydelse för arbetsmiljön under byggskedet, för att möjliggöra samordning av planeringen och projekteringen
 • i samråd med Bas-P, se till att dina föreslagna lösningar är förenliga med andra projektörers lösningar som har betydelse för arbetsmiljön i byggskedet
 • redovisa skriftliga underlag till Bas-P med förslag på möjliga lösningar för allvarliga arbetsmiljörisker som kvarstår till byggskedet
 • inom ramen för uppdraget, se till att utreda eventuella arbetsmiljörisker om nya metoder, tekniker eller material ska användas
 • inför rivning, ombyggnation eller renovering, inom ramen för ditt uppdrag, undersöka om det finns hälsofarliga material. Du ska även skriftligen dokumentera resultat av en sådan utredning.

Vissa av reglerna vänder sig enbart till dig som är Bas-P. Precis som tidigare ska du samordna arbetet med planeringen och projekteringen för att förebygga arbetsmiljörisker och minska risken för ohälsa och olyckor på byggarbetsplatsen. I de nya reglerna har vi förtydligat och utvecklat reglerna för dig i din roll.

Utöver vad som gäller enligt de nuvarande reglerna, lyfter de nya föreskrifterna bland annat fram vikten av att

 • informera projektörerna om hur samarbete och samordning ska organiseras och genomföras och vilka andra aktörer som kan påverka projektörens arbete
 • kontrollera att projektörerna har rutiner för sitt arbetsmiljöarbete och följa upp hur de förebygger arbetsmiljörisker som kan uppstå i byggprojektet
 • informera och meddela byggherren om det finns brister i projekteringsarbetet
 • börja med arbetsmiljöplanen så snart du blivit utsedd och planeringen och projekteringen startat
 • överlämna arbetsmiljöplanen och uppgifter om arbetsmiljöarbetet i övrigt till efterträdande byggarbetsmiljösamordnare
 • fortsätta samordna projekteringen om den fortsätter efter att arbetsmiljöplanen överlämnats.

I de nya reglerna har vi förtydligat och utvecklat kraven för dig som har en roll som Bas-U. Precis som tidigare ska du organisera och följa upp arbetsmiljöarbetet, för att förebygga arbetsmiljörisker och minska risken för ohälsa och olyckor på byggarbetsplatsen.

Utöver vad som gäller enligt de nuvarande reglerna, lyfter de nya föreskrifterna bland annat fram vikten av att

 • genomföra introduktion för de som ska arbeta på byggarbetsplatsen
 • se till att det finns personalutrymmen, toalett och duschmöjligheter så snart det första byggnads- eller anläggningsarbetet startar
 • se till att byggarbetsplatsen hålls i god ordning och städas regelbundet
 • begära in uppgifter om arbetsmiljörisker med åtgärder från entreprenörerna för att ge klartecken inför start av arbeten
 • samråda med och ge entreprenörernas skyddsombud möjlighet att medverka i det gemensamma arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen
 • kontrollera och följa upp hur entreprenörerna i byggprojektet följer arbetsmiljöbestämmelserna och förebygger arbetsmiljörisker
 • informera och meddela byggherren om det finns brister som inte kan avhjälpas på plats
 • ta emot den påbörjade arbetsmiljöplanen och uppgifter om arbetsmiljöarbetet i övrigt från tidigare byggarbetsmiljösamordnare
 • överlämna arbetsmiljöplanen och uppgifter om arbetsmiljöarbetet i övrigt till efterträdande byggarbetsmiljösamordnare

Vissa av reglerna gäller bara dig som är tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

Utöver vad som gäller enligt de nuvarande reglerna, lyfter de nya föreskrifterna bland annat fram vikten av att

 • planera och projektera för en god arbetsmiljö i bygg- och bruksskedet
 • ha rutiner för att samordna olika delar av projekteringen med avseende på säkerhet och arbetsmiljön under byggskedet
 • ta fram underlag och instruktioner som beskriver hur de olika delarna ska stabiliseras, lyftas och monteras på ett säkert sätt
 • följa upp montagearbetet för att kontrollera att byggnaderna eller anläggningarna går att montera på ett säkert sätt.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-11-13