Vad innebär de nya reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare?

I den nya föreskriften om projektering och byggarbetsmiljösamordning finns både helt nya regler, regler som gäller idag och regler som förtydligar och preciserar det som gäller idag. En del av reglerna gäller för flera aktörer inom bygg- och anläggning, medan andra är specifika för dig som enskild aktör.

Den nya föreskriften ”Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3)” vänder sig till dig som har rollen som byggherre,byggarbetsmiljösamordnare, projektör (arkitekt, konstruktör och andra som medverkar), eller tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. Fokus ligger på arbetsmiljöarbetet i de tidiga skedena av ett bygg- och anläggningsprojekt.
 
Eftersom flera aktörer har ansvar för arbetsmiljön i ett byggprojekt är organisering, samordning och samarbete också viktiga delar i de nya reglerna. Reglerna som börjar gälla 1 januari 2025, förtydligar vilket ansvar och vilka uppgifter som de olika aktörerna har i byggprojektets arbetsmiljöarbete.
 

Regler som förtydligats och preciserats – samtliga aktörer

 
I den nya föreskriften finns ett antal regler som gäller redan idag, men de har omarbetats och preciserats så att de ska bli tydligare. 
 
Exempel på områden där bestämmelserna har förtydligats och preciserats är
 
 • att byggprojektets arbetsmiljöarbete ska påbörjas i ett tidigt skede,
 • organisering av arbetsmiljöarbetet i byggprojekt
 • val av lämpliga aktörer med tillräcklig arbetsmiljökompetens, erfarenhet och resurser för aktuellt byggprojekt
 • hur arbetsmiljörisker i byggskedet ska förebyggas vid planering, projektering och byggarbetsmiljösamordning
 • samordning av inblandade aktörer för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö
 • tidsplanering för hela byggprojekt
 • uppföljning av arbetsmiljöarbetet under hela byggprojektet

Flera aktörer kan ha ansvar för att följa en och samma bestämmelse och vem som ansvarar avgörs utifrån hur de faktiskt har möjlighet att påverka arbetsmiljön. Det kan variera utifrån det skede som ett byggprojekt befinner sig i.

Regler som är helt nya

I den nya föreskriften finns det även helt nya regler. Det finns både gemensamma regler som gäller samtliga aktörer, och regler som enbart vänder sig till just dig som specifik aktör som byggherre, projektör, byggarbetsmiljösamordnare eller tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
 

Helt nya regler för samtliga aktörer

 
De reglerna som är helt nya innebär bland annat att alla aktörer ska

 • arbeta enligt grundprinciperna för att förbygga arbetsmiljörisker som kan uppstå i bygg eller bruksskedet
 • anpassa sitt arbetsmiljöarbete efter byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå
 • ta fram rutiner för sitt arbetsmiljöarbete i bygg- och anläggningsprojektet
 • vidta åtgärder om arbetsmiljöarbetet brister
 • i de fall det finns tillfälliga och samverkande konstruktioner, se till att  arbetet leds av en person som har särskild kompetens om konstruktionen så att den är säker.
 
Det handlar om att du ska ta ditt ansvar för att förebygga de arbetsmiljörisker som du själv kan påverka. Så fundera på vad som är din uppgift – och agera sedan.
 

Helt nya regler som gäller för en specifik aktör

Det finns även helt nya regler som du ska följa beroende på om du har rollen som byggherre, projektör, byggarbetsmiljösamordnare, eller tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.
 

Du som har rollen som byggherre har redan idag ett övergripande ansvar för att förebygga ohälsa och olyckor i byggskedet och ge förutsättningar för en god arbetsmiljö på en framtida arbetsplats. Den nya föreskriften innehåller tydligare regler om hur du ska organisera, kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet i ditt byggprojekt. Det kräver att du är delaktig och aktiv i arbetsmiljöfrågorna under hela byggprojektet. 

Utöver vad som gäller enligt de nuvarande reglerna, lyfter de nya föreskrifterna bland annat fram vikten av att

 • Se till att den organisation och de resurser som krävs för arbetsmiljöarbetet i byggprojektet finns
 • planera och organisera arbete och arbetsprocesser på ett sådant sätt att det skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö
 • tydliggöra olika aktörers ansvarsområden och gränsdragningar mellan olika projekt som pågår samtidigt inom ett geografiskt område
 • följa upp tidplanen för byggprojektet för att säkerställa att det finns tillräckligt med tid för att förebygga olyckor och ohälsa
 • följa upp och kontrollera arbetsmiljöarbetet i byggprojektet
 • vidta åtgärder när arbetsmiljöarbetet inte fungerar - under hela byggprojektet
 • se till att arbete som medför omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa stoppas eller ändras
 • se till att arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet i övrigt lämnas över från Bas-P till Bas-U och vid byte av byggarbetsmiljösamordnare
 • klargöra hur underlag från projektering överlämnas till Bas-U i de fall då projekteringen fortsätter efter att produktionen påbörjats

Byggherrens ställföreträdare

Det nuvarande begreppet "uppdragstagare enligt 3 kap. 7c §  arbetsmiljölagen" har i de nya föreskrifterna ändrats till "byggherrens ställföreträdare". För att någon annan ska kunna överta byggherrens arbetsmiljöansvar krävs redan idag att den aktören är självständig. I den nya föreskriften utvecklas vad självständighetskravet innebär. 

I de fall du som byggherre har överlåtit ditt byggherreansvar ska du kunna visa att ställföreträdaren 

 • har befogenheter att disponera de resurser som krävs och 
 • självständigt fattar de beslut som krävs för en god arbetsmiljö

Är du privatperson?

I de fall du som privatperson ska bygga eller renovera något gäller samma som tidigare, det vill säga att:

 • du är byggherre så fort du anlitar någon annan för att bygga eller renovera något och kan då ha samma arbetsmiljöansvar som professionella byggherrar
 • har du ett avtal med en enda entreprenör i ett samlat uppdrag, blir denne automatiskt din ställföreträdande byggherre. Den entreprenören övertar då byggherrens arbetsmiljöuppgifter och ansvar.

Du som har rollen som projektör, det vill säga du som är arkitekt, konstruktör eller har någon annan roll i planeringen och projekteringen har en stor påverkan på arbetsmiljön. Du ska som tidigare  förebygga ohälsa och olyckor i både byggskedet och bruksskedet genom dina val och lösningar. 

Utöver vad som gäller enligt de nuvarande reglerna, lyfter de nya föreskrifterna bland annat fram vikten av att

 • följa anvisningar från Bas-P i frågor som har betydelse för arbetsmiljön under byggskedet, för att möjliggöra samordning av planeringen och projekteringen
 • i samråd med Bas-P, se till att dina föreslagna lösningar är förenliga med andra projektörers lösningar som har betydelse för arbetsmiljön i byggskedet
 • redovisa skriftliga underlag till Bas-P med förslag på möjliga lösningar för allvarliga arbetsmiljörisker som kvarstår till byggskedet
 • inom ramen för uppdraget, se till att utreda eventuella arbetsmiljörisker om nya metoder, tekniker eller material ska användas
 • inför rivning, ombyggnation eller renovering, inom ramen för ditt uppdrag,  skriftligen dokumentera resultat av en sådan utredning. Du eller byggherren ska informera den som ska utföra arbetet om resultatet. 

Vissa av reglerna vänder sig enbart till dig som är Bas-P. Precis som tidigare ska du samordna arbetet med planeringen och projekteringen för att förebygga arbetsmiljörisker och minska risken för ohälsa och olyckor på byggarbetsplatsen. I de nya reglerna har vi förtydligat och utvecklat reglerna för dig i din roll.

Utöver vad som gäller enligt de nuvarande reglerna, lyfter de nya föreskrifterna bland annat fram vikten av att

 • informera projektörerna om hur samarbete och samordning ska organiseras och genomföras och vilka andra aktörer som kan påverka projektörens arbete
 • kontrollera att projektörerna har rutiner för sitt arbetsmiljöarbete och följa upp hur de förebygger arbetsmiljörisker som kan uppstå i byggprojektet
 • informera och meddela byggherren om det finns brister i projekteringsarbetet
 • börja med arbetsmiljöplanen så snart du blivit utsedd och planeringen och projekteringen startat
 • kunna visa upp arbetsmiljöplanen under hela den tid du ansvarar för den 
 • informera om arbetsmiljöarbetet som genomförts när du lämnar över arbetsmiljöplanen till efterträdande byggarbetsmiljösamordnare
 • fortsätta samordna projekteringen om den fortsätter efter att arbetsmiljöplanen överlämnats.

I de nya reglerna har vi förtydligat och utvecklat kraven för dig som har en roll som Bas-U. Precis som tidigare ska du samordna entreprenörerna organisera det  gemensamma arbetsmiljöarbetet och följa upp entreprenörernas  arbetsmiljöarbete, för att minska risken för ohälsa och olyckor på byggarbetsplatsen.

Utöver vad som gäller enligt de nuvarande reglerna, lyfter de nya föreskrifterna bland annat fram vikten av att

 • genomföra introduktion för de som ska arbeta på byggarbetsplatsen
 • se till att byggarbetsplatsen hålls i god ordning och städas regelbundet
 • begära in uppgifter om arbetsmiljörisker med åtgärder från entreprenörerna för att ge klartecken inför start av deras arbeten
 • samråda med och ge entreprenörernas skyddsombud möjlighet att medverka i det gemensamma arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen
 • kontrollera och följa upp entreprenörernas arbetsmiljöarbete i byggprojektet på ett systematiskt sätt
 • informera och meddela byggherren om det finns brister som inte kan avhjälpas på plats
 • ta emot uppgifter om arbetsmiljöarbetet i övrigt från tidigare byggarbetsmiljösamordnare när arbetsmiljöplanen lämnas över

Vissa av reglerna gäller bara dig som är tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. Du ska som tidigare planera och projektera för en god arbetsmiljö i bygg- och bruksskedet och samordna projekteringen. 

Utöver vad som gäller enligt de nuvarande reglerna, lyfter de nya föreskrifterna bland annat fram vikten av att

 • ha rutiner för att samordna olika delar av projekteringen med avseende på säkerhet och arbetsmiljön under byggskedet
 • ta fram underlag som beskriver hur de olika delarna ska stabiliseras, lyftas och monteras på ett säkert sätt
 • följa upp montagearbetet för att kontrollera att byggnaderna eller anläggningarna går att montera på ett säkert sätt.

Du kan redan idag förbereda dig genom att ta del av vårt stöd till de nya reglerna:

Nya regler om projektering och byggarbetsmiljösamordning

Senast uppdaterad 2024-05-23