Undersök och bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna - 5 §

Steg 1-3. Syftet med att undersöka riskerna är att avgöra vilka åtgärder som behövs för att arbetet ska kunna ske säkert.

Börja med att göra en översiktlig undersökning och riskbedömning. Bestäm i samband med detta hur verksamheten ska delas in i områden som kan bedömas var för sig.

För områden med små och lättbedömda risker, där inga särskilda åtgärder behövs, räcker det ofta med den översiktliga undersökningen och riskbedömningen.

Gör klart vad bedömningen omfattar, vilka arbetsmoment, rum, personer.

Gör så här i tre steg:

  1. Ta reda på vilka kemiska riskkällor som finns, deras farliga egenskaper och vilka regler som gäller. 
  2. Identifiera farliga situationer. 
  3. Bestäm vilka åtgärder som behövs.

Tillfällen när en undersökning och riskbedömning ska göras

  • När ni har ett nytt eller tidigare inte bedömt arbete.
  • Vid förändringar av förutsättningarna eller ny riskinformation.
  • Regelbundet för att fånga upp erfarenheter.
  • Inför ett tillfälligt arbete.
  • Inför varje gång ett arbete ska påbörjas i en cistern, brunn, silo, lastutrymme eller liknande.

Om riskkällorna inte är kända i förväg

I vissa arbeten, till exempel utryckningsarbete, möter man riskkällor som man inte kan känna till i förväg. Då får man göra sin riskbedömning för de typer av kemiska riskkällor som är tänkbara och förbereda åtgärder för dem. 
En typ kan vara frätande och flyktiga syror, en annan mycket brandfarliga vätskor en tredje giftiga pulver.

I cistern, brunn, silo och lastutrymme ska luften mätas

Läs mer i avsnittet om Arbete i cistern, brunn, silo, lastutrymme eller liknande. En mätning måste göras om det inte är uppenbart att luften är säker.

Arbete i cistern, brunn, silo

Hushållsarbete, disk och städning i lunchrum - 1 §

Om bara allmänt tillgängliga kemiska produkter används får riskbedömningen av arbete i arbetsgivarens hushåll och av personalens egen diskning och städning i lunchrum göras utan att reglerna för undersökning och riskbedömning följs.

Detta innebär att man inte behöver ha tillgång till säkerhetsdatablad vid undersökningen och riskbedömningen. Märkningen på en farlig kemisk hushållsprodukt räcker normalt för att avgöra om några farliga situationer kan uppstå och vilka förebyggande åtgärder som behövs. Exempel på skyddsåtgärder som kan behövas är skyddshandskar, skyddsglasögon, ventilerad arbetsplats, åtgärder mot antändning av brandfarlig vara och säkra förpackningar.  

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19), föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen.
Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2020-05-19