Förebygg – skapa en bra arbetsmiljö vid hushållsarbete

Innan ett arbete startar bör man gå igenom alla arbetsmoment som ska utföras i hemmet. Börja med att undersöka om det finns något som kan orsaka allvarliga skador.

Det ligger på arbetsgivaren att ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka arbetsmiljön, bedöma de risker som kan förekomma och se till att de förebyggs. När åtgärderna har gjorts måste man följa upp dem för att se att de fått önskad effekt.

När det gäller tillfälliga arbetsplatser kan varje enskild arbetstagare på plats behöva undersöka och riskbedöma arbetsmiljön. Arbets­tagarna måste i sådana fall ha tillräckliga kunskaper för att kunna göra detta och det bör också finnas en instruktion för hur det ska göras.

Arbeta med arbetsmiljön

Gör en handlingsplan och följ upp

Det är viktigt att göra riskbedömningar och vidta åtgärder. Ett exempel på hur en handlingsplan med en riskbedömning kan se ut finns i vår broschyr Guide för en bättre arbetsmiljö. 

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Att följa upp åtgärderna är en annan viktig del i handlingsplanen, för att kunna kontrollera att det som skulle göras verkligen har blivit gjort och för att se om åtgärderna var tillräckliga eller något annat behövs göras. En åtgärd kan vara att möblera om på arbetsplatsen för att få tillräckligt utrymme. Det kan också innebära att köpa in ordentlig utrustning så att arbetet kan ske på ett ergonomiskt sätt, det vill säga smidigt och lätt. Som arbetsgivare ska man också försäkra sig om att den som arbetar kan hantera utrustningen och hjälpmedel på rätt sätt.

Ta reda på vilka arbetsmiljöregler som gäller

Att ha kunskap om arbetsmiljö är viktigt. Det handlar om att lära sig mer om arbetsmiljöregler eller olika arbets­miljö­risker för att göra en bra risk­bedömning. Men det handlar också om att ha kunskap om arbets­teknik, hjälpmedel eller annan utrustning.

För att kunna förebygga risker måste utrustningen anpassas därefter. I städ­arbete kan det förekomma att man måste hantera kemiska ämnen, och de kan innebära häls­orisker. Det är arbetsgivaren som ska se till att det finns information om säkerhet för de rengörings­medel eller andra kemikalier som används. Skydds­handskar och eventuellt ögon­skydd ska också finnas.

Läs mer på våra sidor om:

Arbetsställning och belastning - ergonomi

Städning

Byggnads- och anläggningsarbete

Hudbesvär och hudskador

Rapportera tillbud och arbetsskador

Ett tillbud är en oönskad händelse som skulle kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Rapportering av tillbud är en viktig del i det före­byggande arbetsmiljö­arbetet. Vid kort­variga arbeten i det enskilda hemmet finns risk för att man, på grund av att arbetet är kort­varigt, inte ser någon anledning att rapportera till­buden. För att motverka detta ska rapporteringen vara så enkel som möjligt. Arbetsgivaren ska betona hur viktigt det är att få information om inträffade tillbud, för att kunna förebygga liknande händelser, även om det inte rör samma arbetsplats som där den första händelsen skedde. Det är även viktigt att ha samtal om vad ett tillbud är.

Allvarliga tillbud och arbetsskador ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Du som arbetsgivare kan anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud direkt på anmalarbetsskada.se 

Anmäl arbetsskada, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-05-20