Ansvar för arbete i farlig atmosfär

Det är viktigt att alla medarbetare vet vem som har ansvar för arbetsmiljön och vem man ska vända sig till med frågor.

Arbetsgivaren har huvudansvaret och ska tillsammans med de anställda och deras skyddsombud ta fram rutiner för hur man ska genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du kan läsa mer om systematiskt arbetsmiljöarbete på vår sida Arbeta med arbetsmiljön.

Arbeta med arbetsmiljön

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön

Som arbetsgivare ska du genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen vilket omfattar flera saker:

 • Planera och utforma arbetsmiljön så att du förebygger de risker som är förknippade med arbete i farlig atmosfär.
 • Fördela ansvaret tydligt för de olika arbetsuppgifterna och delegera uppgifter enligt fastställda rutiner.
 • Se till att personer som har blivit tilldelade ett ansvar för en arbetsuppgift har tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper för att kunna leva upp till sitt ansvar.
 • Ta hänsyn till arbetstagarnas olika förutsättningar för arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena eller genom andra åtgärder.
 • Samverka med andra berörda såväl inom som utanför den egna organisationen (till exempel entreprenörer och besökare) i frågor som rör den gemensamma arbetsmiljön.

Arbetstagaren är också ansvarig för arbetsmiljön

Även du som är arbetstagare ska bidra till en säker arbetsmiljö. Det finns flera saker du kan göra:

 • Var uppmärksam på arbetsgivarens instruktioner för hur man ska arbeta för att minimera exponeringen för farlig atmosfär.
 • Medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i att genomföra de åtgärder som bedömts som nödvändiga för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
 • Använd den arbetsutrustning, de skyddsanordningar och den personliga skyddsutrustning som arbetsgivaren anser är nödvändig i arbetet.

Skyddsombudet är en länk mellan arbetstagare och arbetsgivare

Du som är skyddsombud ska göra följande:

 • Bevaka arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen (på uppdrag av arbetstagarna).
 • Delta i planeringen av sådant som har med arbetsmiljön att göra.
 • Informera arbetsgivaren om de brister och åtgärder som du anser är viktiga att arbeta med.  

Alla är dessutom sitt eget skyddsombud. Det innebär bland annat att medverka i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Om det finns ett bra samarbete på arbetsplatsen skapar det goda förutsättningar för en bra säkerhetskultur.

Säkerhetskultur - ett samspel mellan människor och riskstyrning

Hur du som skyddsombud kan bidra till arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljölagen kapitel 3, 1–4 § och kapitel 6, 1–7 §, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Samordningsansvar är viktigt när flera arbetsgivare är verksamma

Många allvarliga olyckor sker på arbetsplatser där flera arbetsgivare är verksamma. Detta beror ofta på bristande kunskap om vilka regler som gäller, vilket innebär otydliga rutiner för arbetsmiljöfrågor på arbetsstället. Det medför att entreprenörerna ofta blir utsatta för tillbud och olyckor. Samordningsfrågorna är därför av högsta prioritet.

Arbetsgivaransvar på fast driftsställe där flera arbetsgivare är verksamma, docx, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljölagen, kapitel 3, 7d–7f §, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad innebär samordningsansvar på en byggarbetsplats?

Den som har samordningsansvaret på en byggarbetsplats måste ta hänsyn till fler frågor än den som har samordningsansvar på ett fast driftsställe. Ofta pågår dock byggverksamhet inne på ett fast driftsställe vilket kan skapa osäkerhet om hur man ska tolka arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Därför behöver man reda ut frågorna mellan de olika intressenterna redan när man planerar arbetet.

Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete

Arbetsmiljöverket kan utse en samordningsansvarig

Om det uppstår problem med att utse en samordningsansvarig på en arbetsplats har Arbetsmiljöverket möjlighet att utse en sådan inom ramen för sin tillsyn. Du kan läsa mer om det i arbetsmiljölagens 7 kapitel, 6 §. 

Arbetsmiljölagen, kapitel 7, 6 §, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka regler gäller vid arbete i farlig atmosfär?

Arbetsmiljöverket ställer ofta funktionskrav, alltså krav på att arbetsgivaren ska ta bort eller minska riskerna i arbetet på ett lämpligt sätt. Hur man gör det ska bygga på den riskbedömning som arbetsgivaren är skyldig att göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För vissa arbeten med till exempel särskilt farliga kemiska ämnen och arbete i explosionsfarlig miljö ställer dock Arbetsmiljöverket detaljerade krav.

Arbeta med arbetsmiljön

Krav som alltid gäller

Det är några krav som alltid gäller:

 • Arbetsgivaren ska planera, bedriva och följa upp arbeten så att risken för exponering för farlig atmosfär minimeras. Detta gör man genom att ta bort riskkällorna så långt det är möjligt genom lämpliga organisatoriska och tekniska lösningar. Man ska då bland annat ta hänsyn till den tekniska utvecklingen i samhället och om möjligt ta reda på hur andra har löst likartade problem. Det kan man till exempel göra via branschorganisationer, genom litteratursökning och sökning på internet. Om det behövs, efter de förebyggande åtgärderna, ska personalen få lämplig personlig skyddsutrustning.
 • Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att arbetstagarna utsätts för farlig atmosfär i arbetet. Arbetsgivaren ska även vidta lämpliga förebyggande åtgärder innan någon får påbörja arbete där det kan finnas farlig atmosfär.
 • Arbetstagarna ska få möjlighet att vara med i de frågor som reglerna omfattar. Det gäller bland annat riskbedömning och åtgärdsprogram och att välja personlig skyddsutrustning.
 • Åtgärderna ska anpassas till arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för riskerna i arbetet. Det kan till exempel vara den som har en nedsatt hälsa, är gravid eller minderårig. När en riskbedömning visar att det är motiverat att genomföra medicinska kontroller ska arbetsgivaren erbjuda det.
 • Man ska vidta åtgärder för att den som arbetar i farlig atmosfär ska kunna meddela sig med andra. Därför ska man undvika ensamarbete.

Läs mer i våra föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-07-04