Risker och åtgärder för en tillgänglig arbetsmiljö

Det finns ibland hinder på arbetsplatsen som medför risker och som även gör att arbetstagarnas resurser inte tas tillvara. Dessutom kan en ökad sårbarhet i samband med funktionsnedsättning snabbare leda till olika former av ohälsa, till exempel utmattning och skadlig stress. Riskerna varierar naturligtvis beroende på olikheter människor emellan.

Exempel på risker:

 • trånga och dåligt utformade datorarbetsplatser
 • svåranvända datasystem och programvaror
 • buller och annat oönskat ljud
 • allergiframkallande ämnen, dålig ventilation
 • bristande framkomlighet, brister i säker utrymning
 • bristande information och instruktioner som går att missförstå
 • högt arbetstempo med begränsade möjligheter till pauser
 • otydlighet kring arbetsuppgifter; vad, hur och när de ska utföras
 • avsaknad av stöd, tid och kunskap

Åtgärder som förhöjer tillgängligheten

Exempel som förhöjer tillgängligheten för alla:

 • användarvänliga arbetsredskap och hjälpmedel, till exempel höj- och sänkbara arbetsbord
 • datasystem och programvaror som är anpassade till varandra och lätta att använda
 • god belysning och möjlighet till dagsljus
 • lokaler där ljudnivån är dämpad
 • goda städrutiner, bra ventilation
 • tid för återhämtning och reflektion
 • möjlighet till social samvaro
 • ett tillåtande och öppet arbetsklimat

Att ta hänsyn till människors olika förutsättningar kan även innebära en bedömning av om en arbetstagare behöver personliga stödinsatser, eller andra individriktade åtgärder i arbetsmiljön.

Exempel på individuell tillgänglighet:

 • särskilda instruktioner och handledning
 • anpassning av arbetstider
 • ombyggnad av utrustning och tekniska hjälpmedel

Ett bra tillfälle att öka tillgängligheten på arbetsplatsen är att planera långsiktigt vid omorganisation, byte av lokaler, nybyggnation och vid inköp av nya system.

Senast uppdaterad 2015-08-24