Förebygg risker inom skogsbruket

För att undvika och minimera riskerna för olyckor ska du som arbetsgivare prioritera systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka, hitta och åtgärda brister, innan det händer någon olycka.
Bild på man som manövrerar en skogsmaskin i hytt

Systematiskt arbetsmiljöarbete minskar risken för olyckor

Du ska helt enkelt ta reda på hur de anställda har det på jobbet. Därför ska du undersöka alla arbetsförhållanden, till exempel

  • Olycksfallsrisker
  • Kroppsliga belastningar
  • Psykiska påfrestningar som exempelvis stress.

Se över arbetsförhållandena regelbundet och bedöm riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Denna riskbedömning ska du dokumentera skriftligt. De åtgärder som du bedömer att du behöver genomföra ska starta omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt.

Läs mer på sidan om att arbeta med arbetsmiljön.

Arbeta med arbetsmiljön

Det är viktigt att ha tillräckliga kunskaper och resurser

Du som arbetsgivare har ansvaret för att fördela de olika arbetsmiljöuppgifterna. Det ska vara tydligt vad uppdraget innebär och vilka resurser – till exempel utrustning, ekonomi och personal – som finns för att genomföra det. Alla arbetstagare ska veta vem som har ansvar för arbetsmiljöfrågorna och till vem de ska vända sig med frågor.

Du bör även säkerställa att de personer som har ansvar för en arbetsuppgift även har tillräckliga befogenheter, resurser och kunskaper för att kunna leva upp till sitt ansvar. Särskilt riskfyllda arbetsuppgifter kan kräva speciell utbildning eller träning.

Här är några frågor att använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

  • Gör ni skyddsronder?
  • Har skyddsronden resulterat i en skriftlig handlingsplan?
  • Finns det arbeten som är särskilt riskfyllda?
  • Finns det instruktioner för de riskfyllda arbetena?  (Exempelvis arbete med maskiner och avancerad trädfällning.)
  • Hur sker ensamarbete – när och under vilka förutsättningar är det okej?

Ett exempel på att arbeta systematiskt med kunskap som redan finns

Under åren 2012-2013 inspekterade Arbetsmiljöverket 1 254 arbetsplatser inom skogsbranschen. Anders Öhman, som sedan länge driver företaget Anders Öhman skog AB, var en av de arbetsplatser som fick besök av Arbetsmiljöverket.

För några år sedan beslutade Anders att certifiera företaget genom Skogsentreprenörerna, SMF. Tidigare hade han certifierat sig via kund och följt de krav som kunden ställde. Genom SMF:s entreprenörscertifiering blev företaget mer självständigt. Ett av SMF:s krav för certifiering är att företaget har ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

- Jag har känt till SAM, men det har varit ett ganska abstrakt begrepp, förklarar Anders Öhman. Det kändes som att det var något som var väldigt stort och jobbigt att ta tag i och därför sköt jag till att börja med på det.

En av flikarna i SMF:s pärm för certifiering handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här finns stöd genom förslag på bland annat checklistor och agendor för arbetsplatsträffar. Till slut tog Anders sig an flik 13.

- Jag drog igång och dokumenterade det jag egentligen kunde och hade haft i tankarna men inte arbetet med systematiskt.

Tar det mycket tid att jobba systematiskt?
- Nej, egentligen inte. Vi har månadsmöte med mitt arbetslag. Vi utgår från samma dagordning där en stående punkt tar upp SAM, där vi tar upp om det finns något som behöver förbättras. Då vet de anställda att här kan de ta upp punkter som handlar om arbetsmiljön. Vi har varit förskonade från olyckor och tillbud - fram till idag har vi hittat tre saker som vi tagit upp och åtgärdat. Som med allt annat så tar det ett tag att lära sig vad man ska ta upp. Men bara att ta upp diskussionen en gång i månaden är ju ett steg i rätt riktning.

Och hur upplevde du inspektionen?
- Inspektionen upplevde jag mer positivt än jag hade förväntat mig. På ett lättsamt sätt förklarades syftet, och det var informativt, avslutar Anders.

Bild på två glada skogsarbetare vid skogsmaskin bland trästockar

Anders Öhman tillsammans med en av sina medarbetare Roine Persson.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-07-01